सुवार्थी वृत्ती घातक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आपलें तें आपलें आनी दुसऱ्याचें तेंय आपलें, ही सुवार्थी वृत्ती सोडून व्हडल्या कर्नाटकान ल्हान गोंयच्या ताटांतलें झोमून घेवचें न्हय.

कळसा, भांडुरा, हलतरा ह्यो म्हादयच्यो उपन्हंयो. तांचेर बांद उबारपाचें काम कर्नाटकान बऱ्याच वेगान केलें. सरकारी जाग्यांचेर बेकायदेशीर घरां पसून उबी रावपाक वेळ लागता, पूण कर्नाटकान गोंय, केंद्रांतल्या सरकारी यंत्रणांक वास पसून लागूंक दिनासतना काम केलें. न्यायालयान काम थांबोवपाचो आदेश दिल्लो आसतनाय कर्नाटकान ‘एके रातीन, एके वातीन’ म्हणटात तशे हे बांद उबारले. तातूंतल्यान म्हादयचें उदक वळयलें जाल्यार ताचो फटको उत्तर गोंयाक (आनी द. गोंयांकूय) बसतलो हें वेगळें सांगपाक नाका. नेमकें कितें जातलें, हें सगल्यांकूच खबर आसा. कारण फाटलीं कितलीशींच वर्सां वेखंड झरयिल्ले भशेन सगल्यांनीच तें झरयलां. तरीय बरेच गोंयकार अजून ‘सुशेगाद’ आसात. घडये राजकी बांधिलकेक लागून आसत. सगलें स्रय आपल्या आवडीच्याच पक्षाक मेळचें, अशेंय तांकां दिसता आसुये. विर्डे जाल्ले सभेंतूय कांय फुडारी उलयतना लोक बोवाळ करताले. एकामेकांचेर टिका करपाचो, थोमणे मारपाचो हो विशय आनी वेळ न्हय. ‘मुखार कितें?’ हाचेर चड भर दिवंक फावो.
काल अस्मिताय दीस. गोंय शेजारच्या महाराष्ट्रांत विलीन करचें काय संघप्रदेश म्हूण वेगळें दवरचें, हाचेर 16 जानेवारी 1967 दिसा मतदान जाल्लें. ह्या दिसाचो म्हूर्त सादून काँग्रेसीन ‘म्हादय जागर’ सुरू केला. सरकार पक्ष भाजपान सगल्या गोंयकारांक एकवटान आपल्या फाटल्यान उबें रावपाचो उलो मारला. केंद्रांत भाजपा सत्तेर आशिल्ल्यान तांकां गोंयची भुमिका पटोवन दिल्यार ह्या प्रस्नाचेर गोंयच्या फावराद निर्णय येवं येता. न्यायालयांतूय सरकारान याचिका घाल्या. गोंय, गोंयकारांचे तकलेर संकश्ट जावन हुमकळपी हो प्रस्न सोडोवपाची चड संद भाजपाक आसा. कारण तिनूय कडेन भाजपाचेंच सरकार आसा. तसो हाचे पयलींच ताचेर तोडगा काडपाक जाय आशिल्लो. कर्नाटक काणयेंतल्या सोंश्या भशेन न्हिदून रावनासतना मुखार गेलें…. आनी आमी आतांच कांसवाची गती कुशीक सारून वेगान पावलां उडोवपाक लागल्यात. सोंश्यान शर्यत जिखचे पयलीं आमकां ताका आडावचो पडटलो, इतलें मात खरें. ते वटेन विरोधकां मदल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपली वेगळी चूल मांडल्या. तांणी म्हादय प्रस्नाचेर स्वताचें आंदोलन चालू केलां. उरिल्ले विरोधी फुडारी मात अजून एकठांय आसात. काल विर्डे सभा जाली. तातूंत गोंय सरकारान म्हादय वाटावपाक यत्न करचो, असो थाराव जालो. सगले गोंयकार एकठांय आयल्यार म्हादयमाय नक्कीच वांचतली.
कर्नाटकांत विधानसभेची वेंचणूक आसा. ताचो गुप्त प्रचार आतांच सुरू जाला. कळसा, भांडुराचें उदक मेळटलें अशें सगलेच फुडारी सांगपाक लागल्यात. म्हणटकच कर्नाटक उदक वळोवपाचे सगले यत्न करतलें. ताका लागून आमकां चड ताकदीन, युक्तीन झगडचें पडटलें. पळोवंक गेल्यार जंय (हुब्बाळी, धारवाड) पयसुल्ल्यान म्हादयचें उदक पिवपाक हाडटले, थंय मलप्रभाची बेण्णीहळ्ळी ही उपन्हंय आसा. म्हादय परस ही आंवाठान खूबच व्हडली. पूण तिचें उदक पिड्ड्यार जालां अशें सांगून कर्नाटकान गोंयचे म्हादयचेर दोळो दवरला. ‘आपलें तें आपलें आनी दुसऱ्याचें तेंय आपलेंच’, ही सुवार्थी वृत्ती सोडून व्हडल्या कर्नाटकान ल्हान गोंयच्या ताटांतलें झोमून घेवचें न्हय. बेण्णीहळ्ळी न्हंय नितळ करपाची तांक कर्नाटका कडेन ना? आनी आमकां पिवपाकूच पेलोभर उदक जाय म्हणटात, ती सुरय फटासशी दिसता. कारण थंय आनीक बांद घालपाचें काम चल्लां. हायड्रो इलेक्ट्रीक वीज प्रकल्प जावपाचो आसा. डीपीआरांत सुर्ला न्हंयचोय उल्लेख आसा. ती मदींच कोणे घुसयली. ही बेकायदेशीर कृती. ताचेरुय उजवाड घालचो. 2 आड 28 खासदार आसात. पूण सत्य सदांच जिखतलें, हो आत्मविस्वास बाळगुन आंदोलकांनी मुखार पावलां उबारूंक फावो.
म्हादय न्हंयेचो लढो हातांत घेतनाच गोंयांत 12 न्हंयां कडेय नदर मारची, असो उलो पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकार हांणी मारलो, ताचेर गोंय सरकारान विचार करचो. गोंयच्यो भोवतेक सगल्योच न्हंयो घाण जाल्यात. (न्हय केल्यात) मतांचेर परिणाम जातलो, हो विचार करीनासतना त्यो बुरश्यो करप्यांक खर ख्यास्त दिवंक जाय. भाजपा खातीर म्हादय प्रस्न हो ‘आपलेच ओंठ आनी आपलेच दांत’ जाला. कारण तिनूय कडेन भाजपाचेंच सरकार. तरीय म्हादय खातीर गोंय भाजपान लढो दिवचो आनी गोंयांतल्या सामान्य मनशाक, मोनजातीक, सैमाक न्याय मेळोवन दिवचो.