सुमार शंबर परस चड लोकांक तोपी घालून नूर अहमद बेपत्ता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को पुलीस स्टेशनार कागाळ; मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालपाची मागणी

वास्को: तुमी अमूक लाख रुपया दियात, हांव ते वेवसायांत गुंथयता. तुमचे पयशे तुमकां अमक्या वर्सांनी परतून मेळटले, ते खातीर सुरक्षा म्हणून कोरो चेक घेयात. तशेंच अमक्या वर्सा मेरेन फ्लॅटांत भाडें दिनासतना रावात अशें सांगून गरीब, गरजू लोकां कडल्यान लाखांनी रुपयांची तोपी घालून नूर अहमद बेपत्ता जालो. तो फाटल्या सात-आठ दिसा सावन बेपत्ता जाल्ल्यान फटवणूक जाल्ल्या लोकांनी वास्को पुलीस स्टेशनार धांव घेवन ताचे आड कागाळ नोंद केल्या.

ह्या प्रकरणांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लक्ष घालून आमकां न्याय दिवचो अशी विनंती तांणी केल्या. त्या लोकांनी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांची भेट घेवन तांचे मुखार आपल्यो व्यथा मांडल्यो. साळकार हांणी ह्या प्रकरणांत मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केली. तांकां योग्य ती मजत दिवपाचें आस्वासन साळकार हांणी दिलें.

ह्या प्रकरणांत फटवल्ल्या लोकांची संख्या अजून स्पश्ट जाल्ली ना. मजगतीं, कांय जाणांच्या मतान ती शंबरा परस अदीक आसा. तातूंत वास्को वाठारांतलेच न्हय जाल्यार गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्या लोकांकूय नूर अहमदान फटयिल्ल्याचो दावो केला. तीन लाखां पसून 20 ते 25 लाखां मेरेन नूर अहमदान रक्कम घेतिल्ल्यान ताणें सुमार 7 ते 12 कोटी रुपया मेरेन ताचे कडेन रक्कम आशिल्ल्याचें कांय जाणांचें म्हणणें आसा.

कांय जाणांनी नूर अहमदा कडेन मोबायलाचेर संपर्क सादपाचो यत्न केलो, पूण मोबायल बंद आशिल्ल्याचो संदेश येवंक लागला. कांय जाणांनी ताच्या घरा कडेन धांव घेतली तेन्ना ते बंद आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. कांय जाणांनी ताचें जे बँकेत खातें आशिल्ले थंय विचारपूस केली. पूण बँक खात्यांत सामकीच उणी रक्कम शिल्लक आशिल्ल्याचें समजलें.

एका बँकेंतल्या कर्मचाऱ्यान तर नूर अहमद हो आमचो सगल्यांत बरो खातेदार आशिल्लो अशें सांगलें. पूण ते बँकेंत ताच्या खात्यांत सामकीच उणी रक्कम आशिल्ल्याचें उक्तें जाल्ल्यान बँक कर्मचारी लेगीत अजापीत जाले. नूर अहमद बेपत्ता जाल्ल्यान संबंदीत लोक सामके बुचकाळ्यात पडल्यात. आमचे पयशे परतून मेळटले? नूर अहमद हाका दिवपा खातीर बँक, सोयरे हांचे कडल्यान घेतिल्लें रीण कशे फारीक करतले? ह्या प्रस्नांत ते आसात. कांय जाणांनी आपले घर घाणाक दवरून जाल्यार कांय जाणांनी आपले घर विकून फ्लॅटांनी रावपाचें सपन पळयिल्लें. तांचे मुखार आतां खंय वचप हो प्रस्न निर्माण जाला.

नूर अहमद हाणें खूबशा फ्लॅट धनयांकूय फटयला. ताणें कोरो चेक दिवन तांची फटवणूक केल्या. ताका लागून नूरान ज्या लोकांक फ्लॅटांनी दवरिल्ले तांचे कडेन फ्लॅट धनयांनी भाडें मागपाक सुरवात केल्या. एक तर भाडें दियात नाजाल्यार फ्लॅट सोडात अशें फ्लॅट धनयांनी संबंदितांक सांगलां.

नूर अहमदान गरीब लोकांक लक्ष्य केलें. तांचे मुखार ताणें सपन दवरलें. तांचो विस्वास संपादन केलो आनी विस्वासघात करून बेपत्ता जालो.

आपली ही फटवणूक एक दीस भायर सरतली हाची तो पुरायेन जतनाय घेतालो. तो स्वता भाड्याच्या फ्लॅटांत रावतालो. ताणें आपली स्वताची मोटार खरेदी करिनासतना भाड्याचे मोटारीन भोंवतालो. बेपत्ता जावचे पयली ताणें बँकेंतली रक्कम काडून घेतिल्ल्यान बँकेंत कांयच ना. तो सात ते आठ दिसा पयलींच बेपत्ता जालो. तो देशा भायर बी पळ्ळो काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाला. ताणे दिल्ले चेक वटूंक नाशिल्ल्यान ते प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचें जालां. लोक आतां पुलिसांनी कितें तरी करचें अशी विनंती करतात. पूण ह्या प्रकरणांत गुन्यांवकारी स्वरुपाच्यो कांय गजाली आसत जाल्यार पुलिसांक कारवाय करची पडटली.

मजगतीं, सुरवातीक ताणें गरीब लोकां मदीं विस्वास निर्माण केलो. सुरवातेच्या काळांत ताणें कांय जाणांचें फ्लॅटाचें भाडें नेमान फारीक केलें. ताका लागून ताच्या येवजणेचो गाजावाजो जालो. तातूंत गरीब आनी गरजू लोक ताचे येवजणेक भुल्लसले. कशीय करून व्हडली रक्कम एकठांय करून ती नूर अहमदाचे सुवादीन करपा खातीर तांची धांवपळ सुरू आशिल्ली. ताणें कांय जाणांक घर विकपाचें आशिल्ल्याचें सांगून तेच घर पांच-स जाणांक दाखोवन तांचे कडल्यान अ‍ॅडव्हान्स रक्कम घेतिल्ल्याचेंय समजता.