सुदारीत मोटारवाहन कायद्याचो जाता सकारात्मक परिणाम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येरादारी नेमांचीं उल्लंघनां जालीं 90 टक्क्यांनी उणीं


पणजी : सुदारीत मोटारवाहन कायद्याक लागून सीट बेल्ट तशेंच हेल्मेट घालपाची संवय दुचाकी चालकांक जावपाक लागल्या. पयलींचे तुळेंत सीट बेल्ट घालप ना, तशेंच हेल्मेट घालप ना अशी प्रकरणां 90 टक्क्यांनी उणी जाल्यात. सुदारीत मोटारवाहन कायद्याचो सकारात्मक बदल जावपाक लागला, अशें येरादारी पुलीस अधिक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी सांगलें

गोंयांत एक एप्रीलाच्यान सुदारीत मोटार वाहन कायदो लागू जालो. नव्या सरकाराचो सोपूतविधी जाले उपरांत सुदारीत कायद्याची कार्यवाही सुरू जाली. पयलींच्या कायद्या परस सुदारीत कायद्यांत तालांवाची रक्कम धा पटीन चड आसा. पयलेच दिसा एक एप्रीलाक 600 परस चड वाहन चालकांक येरादारी पुलिसांनी तालांव दिलो. पयल्याच दिसा 4 लाख रुपया परस चड रक्कम सरकारी तिजोरेंत जमा जाल्ली. पयल्या सप्तकांत दर दिसा 500 परस चड वाहन चालकांक नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान येरादारी पुलिसांनी तालांव दिलो. दुसऱ्या सप्तकांत हो आंकडो 400 चेर आयलो. आतां वाहन चालक येरादारी नेमांक पाळो दिवन वाहन चलोवपाक लागिल्ल्यान हो आंकडो शंबरा सकयल आयला. हो आंकडो आनीकूय देंवतलो, अशी आस्त अधिक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी दिली.
सीट बेल्ट घालूंक ना वा हेल्मेट घालूंक ना जाल्यार हाचे पयलीं 100 रुपया तालांव दिताले. सुदारीत कायद्यांत दंडाची रक्कम धा पटीन वाडोवन ती एक हजार रुपया केल्या. पयलीं लोक 100 रुपया सहज फारीक करताले. हाका लागून कायदो तशेंच दंड कोण गंभीरपणान घेनाशिल्ले. आतां 100 रुपयां बदला हजार रुपया दंडाची रक्कम केल्या. हाचो अणभव घेतले उपरांत वाहन चलोवप्यांक सीट बेल्ट तशेंच हेल्मेटाची संवय जाल्या. सुदारीत कायद्याचो हो सकारात्मक बदल आसा.

तालांवां परस येरादारी नेमांक पाळो दिवप सोंपेंः गुदिन्हो
सुदारीत मोटारवाहन कायदो हो लोकांच्या हिता खातीर आसा. वाहन चालकांनी हेल्मेट घालचे, सीट बेल्ट घालचो तशेंच येरादारी नेमांक पाळो दिवपाक जाय. अशें जाल्यार येरादारी पुलीस तालांव तालांव कित्याक दितले? हेल्मेटाचें मोल एक हजार रुपया परस उणे आसा. तालांव फारीक करपा परस हेल्मेट घालप आनी येरादारी नेमांक पाळो दिवप सोंपे हे लोकांक आतां कळपाक लागला. हाका लागून दंड जावपाचें प्रमाण देंवता, अशें येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें. दिसान दीस रस्त्यांचो दर्जो लेगीत सुदरता. आतां रस्त्यांचें कारण कोणूच फुडें करपाक शकना, अशेंय तांणी सांगलें.