सुट्टी…….. मामाचे घरची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थोड्या वेळा खातीर माणकुल्यांक सैमाचे वेंगेंत दवरुया. म्हाका पुराय खात्री आसा की ह्या आठ दिसान तीं सुंदरश्यो यादी आपल्या वांगडा घेवन वतलीं, ज्यो तांकां आपले फुडले पिळगेक सांगपाक मेळटल्यो.

ल्हानपणांत आमकां केन्ना काय निमाणी परिक्षा सोंपोवन मामागेर वच्चेंशें जातालें. परिक्षेच्या निमतान आनी घरच्यांच्या भंयान पुस्तकां घेवन बसताले खरे, पुण पुस्तकां आमचें तोंड पळेताली तरी आमचें मन मामागेर हे सुटयेंत कितें- कितें करपाचें हाचेर आसतालें. ही निमाणी परिक्षा खरेंच कठीण लागताली. एक म्हणल्यार जाय तितलें लक्ष अभ्यासाचेर लागनासलें आनी एक- एक दीस म्हळ्यार म्हयनो कसो दिसतालो. दीस सोंपच नासले. पंदरा दिसांची परिक्षा म्हळ्यार चौदा वर्सांचो वनवास कसो दिसतालो.

आयज एका भुरग्याक मामागेर वचपाचो तो हुस्को, आतुरताय आनी मोग आसा काय? म्हज्या अणभवा प्रमाण तर ना. तर हो मोग उणो जावपा फाटलीं जायतीं कारणां आसात.

… एक म्हळ्यार आयज जिवीत खुब फास्ट जालां. दुसरे  कारण अशेंय आसुं येता की, आतां मामा आनी मामीचें वेगळें घर तर आजयेचें वेगळें घर. मागीर त्या घरांत पयलीं भशेन मोग मेळपाक शकता? आनी हेंवय तितलेंच खरें की, भुरग्याक जगान आपलें नांव करचे खातीर हुशार आसचें पडटा. आयज आई- बाबा तांकां सुटयेन क्लासांक घालता आनी ही एकदम बरी गजाल. भुरग्याच्या फुडारा खातीर आयज हाची गरज आसाच. 

काय गजाली आयज पयलींचे तरेन सारक्यो करुंक जावच्यो नात….. पूण काय गजालींचेर आमी निर्णय घेवं शकतात. पयली भशेन एक म्हयनो न्हय तर निदान आठ दीस तरी तांकां आपल्याक जाय तशी जगुंदी. तांकां पावसान भिजुंदी, मातयेन लोळुनी, हे धर्तरेचेर मोग करुंदी. आयज झाडां आनी उदक वाचोवपा विशींच्यो आमी जाय त्यो गजाली भुरग्यांक सांगतात, तांच्या पुस्तकांत लेगीत ‘झाडां वाचयात’ असो संदेश आशिल्ले धडे शिकयतात, पुण प्रत्यक्षान हें सगळें अणभवपाक आमी तांकां वेळ कमी दिला. तर एक आगळो- वेगळो यत्न करुन पळोवया आनी थोड्या वेळा खातीर माणकुल्यांक सैमाचे वेंगेंत दवरुया. म्हाका पुराय खात्री आसा की ह्या आठ दिसान तीं सुंदरश्यो यादी आपल्या वांगडा घेवन वतलीं, ज्यो तांकां आपले फुडले पिळगेक सांगपाक मेळटल्यो. आनी दर वर्सा मामगेर वचपाची उमळशीकूय लागतली. आयज म्हाका जर कोणुय विचारीत की ‘तुजे आयज मेरेनचे जिणेंतलो सगल्यांत सुंदर खीण खंयचो?’ जाल्यार हांव मात्तुय विचार करीनास्तना….. ‘मामागेर म्हज्या भांवडां वांगडा जगिल्ले ते खीण’ अशेंच सांगतलों.

आनी म्हाका दिसता गोंयच्यो दर्यावेळो, घसघशे आनी भव्य देवळां खातीर आमचें राज्य जशें फामाद आसा, तशेंच मामा घरची सुट्टी होवूय एक सुंदर भाग, आमच्या राज्याचो. तर ह्यो अशे तरेच्यो सगळ्यो यादी मुखार चलत रावच्यो हे खातीर आमी यत्न करुंया.

– सर्वेश मळकर्णेंकार

[email protected]