सुको- ओलो जून म्हयनो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एप्रील- मे म्हयन्यांत कडकडीत वताचो धग आनी गरमी सोंसूंक नजं जाता तेन्ना, केन्ना काय पावसाची एक दडक येवन सगळें थंड जावन गेल्यार पुरो अशें दिसता. पुराय धर्तरी जून म्हयन्याची वाट पळोवन आसता म्हणल्यार जाता. धर्तरी म्हणटा आसतना धर्तरेचेर जगपी मनीस, सुकणीं-सांवदां, जीव-जिवाणीं आनी झाडां-पेडां सगळींच पावसाची वाट पळोवन आसतात. पयलोच पावस झडल्या उपरांत येवपी तो मातयेचो वास सगळ्यांचीं मनां तृप्त करून वता. सुरवातेक एक दोन फावट मातसो आडवळो पावस झडून वता तेन्ना पावसाच्या मोगान उसउशिल्लीं झाडां-पेडां पावसाचे थेंबे आंगार घेतल्या उपरांत भुल्लूसून वतात. आनी आपल्या आंगावेलो पांच-स म्हयन्यांचो तांबडो धुल्ल गळोवन टवटवीत दिसतात. धर्तरेचेर सरपटपी जीव जिवाणीं थोडो पावस आंगार घेतल्या उपरांत आसरो सोदीत घोलींनी रिगतात. सुकणीं ह्या झाडावेल्यान त्या झाडार उमेदीन नाचतात. पयल्या पावसाची सगळ्याकच उमळशीक आनी तेच उमळशिकेन ल्हान भुरगींय पयल्या पावसांत भिजून खुशी उक्तायतात. पयल्या पावसांत भिजपाक आवय बापूय लेगीत भुरग्यांक आडयनात. दमट वातावरणांत बिरमुट्यो हांगा थंय नाचतात. तांकां धरून तांचे शेंपडेक सूत बांदून खेळपाचो खेळ गांवांतलीं भुरगीं खेळटात.
एक दडक वा आडवळो पावस झडून गेलो कांय मनशाकय पुरुमेंताची तयारी करपाची सामकी ताकतीक लागता. हरशी सगळें सामान एकठांय करून घरांत दवरिल्लेंच आसता. पूण तें वेवस्थीत जाग्यार घालपाचो वावर पावस सामको लागीं तेंकलो काय करतात. भायर उकतड्यार लाकडां, पिराडे, चुट्टां, नकटे कितें आसा तितलेंय भितोडेक वडोवप, पुरुमेंताचें सामान एक दोन वताच्यो कडक घगो दिवन सुगूर उरपा खातीर भरण्यांनी, डब्यांनी, विदरांनी भरून दवरप जाता. घरा लागसार आशिल्लीं सोबेचीं फूल झाडांय कातरपाक लागतात. आशी कुशीचे व्हडले रूखय बोडकयतात. मागीर थोड्या दिसांनी मीर्ग लागता. मिर्गा पयलीं गडगड आनी वारो मारून पावस झडटा. केन्ना केन्ना करेय पडपाचो योग पळोवपाक मेळटा. तेन्ना गडगड, जगलांची परवा करिनासतना करे पुजांवक धांवतात. पयल्याच पावसांतल्यान किलल्लें तण मीर्ग लागता मेरेन वाडून व्हड जाता. तशेच झाडांकय कोंबऱ्यो फुडपाक लागतात. पयल्याच पावसाक मेळटात ती पांव अळमीं. सुक्या पत्र्याचेर वा सुक्या लाकडाचेर तीं जातात. तीं तळसून खाल्यार खूब रुचीक लागतात. आडवळ्या पावसान किलल्ली काजू मुळांतलीं घोडकां नवे व्हंकले सारकीं मान वयर करून पळयतात कशीं दिसतात. तीं दिसलीं काय आपोआप थंय हात वता आनी केन्ना काय निकळावन तोंडांत वडयतात.
मीर्ग लागल्या उपरांत तर वग्गी बुरको मारून सुशेगाद न्हिदून कशें दिसता. घरांतल्यान पांय भायर घालूनच दिसना. पूण भाजी पालो, पोरसां करपी लोकांक तर सुशेग लागना. खानळां घालपाक तवश्याच्यो, मोग्यांचो, गसाळ्याचो, भेण्याच्यो आदी सगळ्यो बियो रोवपाच्या वावरांक लागचें पडटा. काटेकणगां, झाडकणगां, काराणें रोवपाच्या वावराक लागतात. कामाक गेल्ले कडेन घरा पावता मेरेन भिजून थापो जातात. मागीर कपडे बदलून चुली कडेन शेकप. शेकतां शेकतां पावसा खातीर म्हूण सांबाळून दवरिल्लीं पणसाचीं भिकणां, काजूच्यो बियो भाजून खावप. आशी कुशींतल्या घरांनीय मागीर भाजिल्ल्या काजू बियांचो वास पावता आनी शेजाऱ्यांकय बियो भाजपाची कूय मारता. जाणटीं नातरां वांगडा चुली कडेन बसून कट्ट्यांत कोळशे घालून चिंचारे, जिते चणे, भिकणां खातात. तशेंच सरो पिवपाची संवय आशिल्ल्या दादल्यांक भिजून आयले उपरांत आंगाक हुनसाण येवची म्हूण इल्ले कुट्ट करीन दिसता. तेन्ना पावसाक म्हणू सांबाळून दवरिल्लो फेणयेचो घोंट मारप जाता. विडी वोडपाची संवय आशिल्ले जाणटे विडी वळून विडयेची धुंदी घेतात.
मागीर दडकांनी पावस पडटा तेन्ना घरांतल्यान भायर सरन दिसना आनी हरंधरांनी रकपी पावसांत कामांय करपाक मेळनात. तेन्ना घरांत बसून गोडाचो हालवो, चिकी, लाडू, तांदूळ भाजून खटखटें, पिटा गुळ्यो करप जाता. ते भायर अणसाचें मेल (जाम) करपाक लागतात. पावसाचो शेळाव मारलो काय रोकडीच गरम गरम भजीं आनी च्या पिवपाची रूच मारता. पेजेच्या वेळार खाऱ्याचो वास सुट्टा. मीर्ग लागलो काय रोकडेच कुल्ल्यो धरपाक आनी दिपावपाक वचपाक भायर सरतात. जूनाच्या दुसऱ्या सप्तकांतल्यान शाळा, स्कूल सुरू जाल्यात आनी भुरगीं शाळेंत वचपाचे उमेदीन पावसाचीय वाट पळयतात. 24 जूनाक सांज्यावाचें फेस्त. हरशी विशेक दीस हरंधरांनी रकपी पावस नेमको सांज्यावाच्या दिसांनीच ना जाता. अंदूं मात सांज्यावा दिसांनीच पावस सुरू जालो. मागीर पारंपारीक पद्धतींतल्यो प्रता फाटीं उरून रेन डान्स सारक्या आधुनीक फॅसनीक भुल्लूसतात. हे सगळे गांवांत रावपी लोकांच्या जून म्हयन्यांत वांट्याक येवपी दीस. शारी लोकांक आनी चड करून फ्लॅटांनी रावपी लोकांक पावस गीम एकच म्हळ्यार जाता. तांकां पुरुमेंताचें सामान सोडून आनीक कसलीच तयारी करची पडना. पयल्या पावसाचो अणभव जितलो गांवांतलो लोक घेतात तितलो ते घेवपाक पावनात.

ग्लिनीस डायस
9405141249