सावधान ! ठकसेन वाडल्यात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज प्रत्येक मनीस सोशल मिडियाच्या हुवारांत बुडून गेला….. आनी हेंच ऑनलायन फटवणूक करपी कांय ठकसेनां खातीर फायदेशीर थारलां. फकत एक मन भुलोवपी मॅसेज आनी त्या लिंकार क्लिक केले उपरांत एका खिणांक सगळें पयशें फूर्रऽऽ. हे प्रकार जायत्या जाणा वांगडा घडल्यात. कोणें कितें केलें आनी पयशें कशें खंय गेले, हाची बाबड्या त्या मनशाक जाणीव लेगीत नासता. त्या भायर एका अनवळखी मनशान दुसऱ्याच्या नांवान मॅसेज करप, मस्को लावप आनी पिश्यान काडप. ह्या प्रकारान लेगीत वाड जाल्ली दिश्टी पडटा. तुमच्या एकाद्या इश्टाचें इंस्टाग्राम खातें हॅक जाल्ल्याचें तुमी आयकलां वा पळयलां आसतलें, हातूंत दुबाव ना. धपक्याक पयशें मेळोवपाचे आशेन साबार जाणाचें आशिल्ले पयशें वाऱ्यान हुबून गेल्यात. अश्यो फटीच्यो मॅसेजी तुमकां लेगीत आयल्या आसतल्यो.
आमचे थंयची एक घडणूक सांगतां. वाड्या वयलो भुरगो धावेक आसतलो. सामको भोळो. हांवें ताका जायत्या फावटी सांजेवेळार सायकल घेवन पासय मारतना पळयल्लो, पूण फाटलें कांय दीस जालें ताचो पत्तोच ना. ताचे चिंतेन हांवे अशेंच ताच्या एका इश्टाक विचारलें. ‘आरे, तो तुज्या वांगडा सद्दा पासय मारपी इश्ट हालीं दिश्टी पडना मरे, कितें जालें ताका? दुयेंत बी पडलां?’
विचारना फुडें ताणें सरळ जाप दिली. ‘तो? ताणें आपल्या बापायचे 1 लाख बुडयले मरे’. हे आयकना फुडें म्हज्या काळजांत कच्च जालें.
‘कितें उलयता रे तूं?’
‘खरें तेंच उलयतां’ म्हणीत ताणें थंयच्यान कूस मारली. तो कितें उलयलों तें सत्य कांय फट हाची चवकशी करपा खातीर हांवे आनीक एकट्याक विचारलें आनी तांणी म्हाका घडिल्लो सगळो प्रसंग सांगलो.
तो बाबडो खंय नवी सायकल घेवपाक आपली पोरणी सायकल ऑनलायन माध्यमांतल्यान विकपाक सोदतालो आनी त्या खातीर ताणें एक संकेतथळ निवडले. ताचेर जशीं मार्गदर्शक तत्वां आसली तांकां धरून तांणी आपली पुराय म्हायती थंय अपलोड केली आनी शेवटाक ताका थंय बॅंक डिटेलस घालपाची आसली. ताणें पयलीं आपल्या आवयची बॅंक डिटेलस घाली, पूण काय कारणा खातीर ती अपलोड जायना म्हणून आपल्या बापायची डिटेलस अपलोड केलीं. खिणांक ताच्या बापायच्या खात्यांतल्यान 1 लाख रुपया उदका भाशेन व्हांवन गेले. मागीर घरांत घेऽ बोवाळ. ही गजाल पुराय वाड्यार उज्या वरी पातळ्ळी. तांणी पुलिशेंत कागाळ केल्या काय ना हाची जाणीव कोणाकूच ना. अश्यो जायत्यो घडणुको तुमचे सरभोंवतणी लेगीत घडल्यात आसतल्यो.
हालींसरा शाळेंत वचपी भुरगें रातदीस मोबायलांत आसता तें तातूंत खंयची गेम खेळटात कांय आनी कितें करतात, हाची जाणीव दरेका पालकांक आसप गरजेचें. कांय भुरगे तर रातभर मोबायलाचेर गेमी, व्हिडियो पळोवन फांतोडेर न्हिदतात. त्या भायर खंयच्या मन भुलोवपी फटीच्या लिंकार क्लिक करचे पयली शंबर फावटी विचार करप गरजेचें. खंयच्या अनवळखी मनशान मॅसेज केल्यार आपली पुराय म्हायती तांकां सांगचे पयली ताची पुराय वासपूस करप गरजेचें. तुमका जर तांचे खंयचेय गजालीचेर दुबाव आयलो जाल्यार सगळ्यांत पयली पुलीस स्टेशनाचेर वचून ताची कागाळ करची. दरेकल्यान शिटूकपणान वागल्यार ह्या फटवणूक करपी लोकां पासत आमी आमकां वाटांवक शकतात.

विष्णू नार्वेकार
7709868431