सायबांच्या फवरान लायनमन करतात कचेरेंत कारकुनी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वीज मंत्र्यान लक्ष घालून तांकां फिल्डार धाडपाची मागणी

केरी-सत्तरी: वीज खात्यांत लायनमन म्हूण घेतिल्ले खूबशे जाण खूबशा सुवातींनी आपल्या सायबांच्या फावरान कचेरेंत काम करीत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. पूण लायनीर काम करपी मनशांचेर मात हाचो खूबसो ताण पडत आसा. लायनमन म्हूण घेतिल्ले आतां कचेरेंत कारकुनी करतात. वीज मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून अशा कारकुनी करपी लायनमनाक फिल्डार धाडचें अशी मागणी जायत आसा.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फिल्डार काम करपी खूबशा जाणांची कागाळ अशी की, वताची, पावसाची, जिवाची पर्वा करिनासतना वीज वाहिन्यांचेर आमी काम करतात. हालींच वाळपय वीज खांब्यार अपघात जालो आनी लायनमनाक जीव व्हगडावचो पडलो. अशा वेळार मात अधिकारी वर्ग वयले वयर जापो दिवन तेच अपघाताक खरे कारण आसतात.

वीज खात्यांत लायनमन म्हूण भरती जावपाक आयटीआय पास जावप गरजेचें आसता, पूण हो दोन वर्सांचो कोर्स पास जाल्ले सायबाच्या फवरान कचेरेंत बसून काम करतात आनी ताका लागून फिल्डाचेर काम करप्यांची संख्या उणी जाता. लायनमन म्हूण काम करपी जे समर्थ आसात ते लायनमन म्हूण रुजू जातात आनी कारकुनी करतात. खूबशे फावटी हो विशय वरिश्ठां कडेन मांडटात, पूण हातूंत कसलोच बदल जायनाशिल्ल्याची खंत लायनमन उक्तायतात.

कचेरेंत काम करपी लायनमन सुसेगाद जीण जगतात. कचेरेंत काम करतात म्हूण पांच दिसांचें सप्तक मेळटा. वयल्यान लायनमनाक मेळपी सगल्यो सुविधा मेळटात. आयटीआय केल्ल्या ह्या लायनमनाक फिल्डार काम करपाक लज दिसता आसत जाल्यार ते रुजू तरी कित्याक जातात असो प्रस्न फिल्डार काम करपी लायनमना मुखार उप्रासला.

प्रशिक्षीत लायनमन जर सायबान आपले कचेरेंत बसोवन दवरीत जाल्यार उण्या लायनमन कर्मचाऱ्या मुखार व्हड प्रस्न निर्माण जाता. ताका लागून अपघातूय घडूंक शकतात आनी घडल्यात. ताका लागून लायनमन म्हूण घेतिल्ल्या आनी कचेरेंत कारकुनी करीत आशिल्ल्या सगल्यांक फिल्डार काम करपाक धाडचें अशें आवाहन वीज मंत्र्याक केलां.

शटडावन घेतात पूण काम पुराय जायच ना

खूबशा वीज वाहिन्यांक लागपी झाडांचे खांदे तोडपा खातीर शटडावन घेतात. पूण वीज वाहिन्यांचेर आशिल्ल्या झाडांचे खांदे तशेच आसतात. हाका कारण म्हणल्यार उणो कर्मचारी वर्गूय आसूंक शकता. ताका लागून कचेरेंतल्या लायनमनांक फिल्डार धाडून गिरायकांची गैरसोय पयस करची अशी मागणी जायत आसा.