सायबर बुलिंगाचो तरणाट्यांचेमानसीकतेचेर व्हड परिणाम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतांत सायबर बुलिंग हो सगळ्यांत चड सतत वाडपी सायबर गुन्यांव आसून ताचो चड परिणाम तरणाटे चले- चलयांचेर जाता. सायबर बुलिंगाचे वेगवेगळे प्रकार आसात. जशें लिंगीक त्रास, ट्रोलिंग, सेक्सटॉर्शन, बदनामी, फेक प्रोफायल, हॅकिंग, सेक्सटिंग, रिव्हेंज पॉर्न, सायबर स्टॉकिंग, मॉर्फिंग, वळख चोरी (आयडेंटिटी थेफ्ट), आदी… हे संबंदी ‘सायबर बाप’ हे संस्थेन हालींच आपलो अहवाल जाहीर केला.
‘सायबर बाप’ च्या ‘सायबर हॅरॅसमेंट रिपोर्ट 2023’ प्रमाण फाटल्या वर्सा सायबर बुलिंगाचे 16 प्रकार दिसून आयल्या. तातूंत 45 टक्के गुन्यांव लिंगीक छळाचे आशिल्ले. 18 राज्यांतल्या 188 शारांतल्यान हे गुन्यांव नोंद जाल्यांत. चडशे गुन्यांव सप्टेंबर आनी ऑक्टोबरांत नोंद जाल्यांत, तातूंत सगळ्यांत चड 30 वर्सां सकयल्या तरणाट्यांचो आस्पाव आसा. तशेंच चडशे सायबर बुलिंग इंस्टाग्रामाचेर जाल्यांत आनी ताचे उपरांत व्हॉट्सअॅपाचेरय घडटा अशें अहवालांत दिसून आयलां.
सायबर बुलिंग म्हळ्यार कितें?
भारतांतल्या पयल्या तीन सायबर गुन्यांवांतलो एक गुन्यांव म्हणल्यार सायबर बुलिंग. सायबर बुलिंग हो एक सामको गंभीर प्रकारचो सायबर गुन्यांव. सायबर बुलिंगाक ऑनलायन बुलिंग अशेंय म्हण्टात. बुलिंग म्हळ्यार गुंडगिरी, त्रास दिवपाचो एक प्रकार. आमी सगळे व्हॉट्सअॅप वापरतात, वेगवेगळ्या सोशल मिडियाचेर आसात, चॅचिंग करतात, आमच्या सगळ्यांचे ईमेल खातें आसात. ह्या सगळ्यांतल्यान कोणूय धमकावता, त्रास दिता, अपमान करता, वायट उतरां उलयता, भंय घालता, अश्लील उतरां उलयता, अश्लील चित्रां वा फोटो दाखयता, लोकांक असुरक्षितताय जाणवता, तांच्या रुपाची, कपडे, आदी फकाणां करता, तांचे जिणे पद्धती विशीं वायट उलयता जाल्यार ह्या सगळ्यांक ‘सायबर बुलिंग’ अशें म्हणटात.
ह्या सगळ्यांचो भुरगीं आनी तरणाट्यांच्या मानसीकतेचेर व्हड परिणाम जाता. हे संबंदीं ह्या अहवालांत म्हत्वाचे मुद्दे मांडल्यात. ते प्रमाण सायबर बुलिंग जाल्ले लोकांक उदासीनतायेची शक्यताय आसता. ते उपरांत कोण तरी आमकां त्रास दिता म्हणून दुख्ख जावप, राग, असहाय्यताय, अस्वस्थताय, लज दिसता म्हणून आत्महत्या करपाचे विचार येवप अशा जायत्या भावनांक तोंड दिवचे पडटा. सायबर बुलिंगाचो वेगवेगळ्या पांवड्यार मानसीक आनी भावनीक त्रास सहन करप्यांक जाता. त्रास दिवपी मनीस जाणकार आसल्यार, हो त्रास चड करून ऑनलायनातल्यान ऑफलायन संवसारांत पावपाक शकता.
सायबर बुलिंगाचे मानसीक, सामाजीक, शारिरीक परिणाम जातातच, ते भायर केन्ना केन्नाय दीर्घकाळ त्रास जावंक शकतात.
1) एकदां ऑनलायन, सदांच ऑनलायन
सायबर बुलिंग करपाक वापरतात तीं उतरां, फोटो, व्हिडियो कायम सायबर स्पेसांत तशेंच उरतात. त्रास दिवपी मनशाक ब्लॉक केले तरी तो सगळो तपशील सायबर स्पेसांतल्यान वचना, देखून सहन करप्यांक तो त्रास सदांच जावंक शकता. जायते फावटीं भुरगीं आनी तरणाटे आपले स्क्रीन शॉट एकामेकांक धाडटात, जे तांच्या मदींच भोंवत रावतात आनी विशय केन्नाच सोंपना.
2) न्हिदेचेर परिणाम
जेन्ना मनाचेर ताण वाडटा तेन्ना ताचो परिणाम आमच्या कुडीचेरूय जाता. न्हीद, जेवणाचेर परिणाम जावं येता. निराशा वाडटा तेन्ना आत्महत्या करपाचे आनी स्वताक हानी करपाचे विचार येतात. केन्ना केन्ना आमकां खात्री जाता की आमी कितें तरी चुकीचें केलां म्हणून आमकां अशी वागणूक दितात आनी हाचो शारीरिक परिणाम जाता.
3) एकसुरेपण वाडटा
सायबर बुलिंगचो आनीक एक परिणाम म्हळ्यार एकसुरेपण. दुख्खी भुरगीं आनी तरणाटे आपले दुख्ख कोणाक सांगनात आनी सगळे मनांत दवरुन सहन करतात. घडये तांकां कोणूच समजचो ना अशें तांकां दिसूं येता.
4) हांव कोण?
हांव नेमके कोण, म्हाका अशें कित्याक वागयतात, हांवेन कितें चुकीचें केलां, हांव जियेवपाक पात्र नात, हांव वायट म्हणून अशें घडटा? अशें प्रस्न उप्रासतात आत्मसंशय दुबळो जावंक लागता आनी आत्मसंशय सुरू जाता.
कितें करचें?
1) सायबर बुलिंग जाता जाल्यार पुलिसांची मजत घेवची.
२) मानसीक वा भावनीक त्रास जाल्यार सल्लागारांची मजत घेवची.
३) चड करून भुरगीं हे विशीं कोणाकूच सांगनात, पूण तांची वागणूक बदलता. भुरग्याक त्रास जाता काय ना हें जाणून घेवपा खातीर पालकांनी आनी शिक्षकांनी वागणुकेंत बदल सोदून काडचे.
4) सायबर गुन्यांवांची म्हायती शाळेंत, कार्यालयांत दिवची. बुली करपी मनशाक जशी मजत मेळपाक जाय तशीच अशी घडणूक घडची न्हय हे खातीरय यत्न करचे पडटले.