साबार आडखळींक तोंड दीत नगर्से तळ्याचें काम पुराय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नगर्से कोंकण रेल्वे पुला लागसारच्या शेतांत वायंगण शेती करपाक उपेगी पडपी तळें कोकण रेल्वे मार्गाच्यान गेल्ल्यान आनी खूबश्या शेतकारांच्यो जमनी ह्या कोंकणी रेल्वे ट्रॅका खातीर गेल्यात. ताका लागून हांगच्या शेतकारांनी ह्यो भात पीक दिवपी जमनी पडींग दवरल्या. ताका लागून नगर्से हांगच्या शेकड्यांनी वर्सां आदल्या तळ्याचो वापर जावंक नाशिल्ल्यान हें तळें सुकिल्लें. सुकिल्ल्या ह्या तळ्यांत उपरांत कोयर आनी बाटल्यो उडयल्ल्यान हो एक कोयराचो व्हडलो डबोच जावन पडिल्लो. तळ्याचे वयले वटेन चापोली धरण आशिल्ल्यान ह्या तळ्यांत बाराय म्हयने उदकाचो सांठो आसतालो. पूण कोयर घातिल्ल्यान हें सैमीक तळें कोयराचो डबो जाल्लो. नगर्से हांगचे नगरसेवक हेमंत नायक गांवकार हांणी ह्या तळ्याचें सोबितीकरण करपाचें थारायल्लें. ते नदरेन तांणी काणकोण पालिका मंडळाचे बसकेंत थाराव मंजूर करून घेवन उदकास्रोत खातें आनी संबंदीत अधिकार्‍याकडेन फाटपुरवण केल्ली. तळ्याच्या सोबितीकरणा खातीर निविदा काडली. पूण तळ्याचें काम करपाचो खर्च चड आनी निविदेंत दाखयल्लो खर्च उणो आशिल्ल्यान खंयचोच कंत्राटदार हें काम करपाक पळयनाशिल्लो. 

ह्या तळ्याच्या सोबितीकरणा खातीर तीन फावटीं निविदा काडल्यो. पूण कोणेंच हें काम हातांत घेवंक ना. निमाणें राहुल कंन्स्ट्रक्शनाच्या नारायण वासवान हांणी हें काम घेतलें आनी काम सुरू केलें. तळ्यांतली माती आनी चिखलाचे ट्रक भायर काडले. तशेंच हजारांनी कंवचेच्यो बाटल्यो आनी प्लास्टीक भायर काडलें. हें सगळें काडून जाल्या उपरांत तळ्याक चिर्‍यांचो बांद बांदपाचें, तळ्यांत उदक पंपान लिफ्ट करपाचें आनी बांदकाम करपाचें काम करतना कोरोनाचो काळ सुरु जालो. काम थारलें. तरीय ह्या कंत्राटदारान आपली जिद्द सोडूंक ना. निमाणें ताचे आड जीं संकश्टां आयलीं ती सोडून तळ्याचें काम तांणी पुराय केलें. सुमार 58 लाख रूपया खर्चून ह्या तळ्याचें सोबितीकरण काम पुराय जालें. ह्या तळ्याच्या भोंवतणी स्टिलाचे रॅलींग बसयल्या. हांगा वॉकींग ट्रॅक तयार केला. सद्या हें तळें रंगोवपाचें काम सुरू जालां. ह्या तळाच्या कामाची पळोवणी हालींच खात्याचे वरिश्ठ अभियंते पाटील हांणी केली. ह्या वेळार सतीश देसाय हाजीर आशिल्ले. येवपी कांय दिसांनी हें तळें पर्यटकांक आकर्शीत करतलें.