साई पात्रांव जालो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

साई बारा ते चवदा वर्सा मजगतींतलो भुरगो.
ताची एक संवय म्हळ्यार तो दीस-रात मोबायल हातांत घेवन कितें ना कितें करीत बसतालो. व्हड मनशांक जमना तें तो काय न्ही करून दाखयतालो. शिकपाक मात्सो कमी पूण असली मॅकानिकपणां करूंक एक नंबर.
घरांतल्या व्हड मनशांक कितें जमले ना जाले की साईक उलो, “ साई बाबा हांगा यो. बाबा मात्सो हांगा यो.” साईच्या कानार असो कोणाचो साद पडलो रे पडलो ताका कळटाले, हाका मोबायलांतले कितें तरी कळना. ताकाय तें कोणाक कितें कळना तें करून दिवप म्हळ्यार तो धांवन येतालो. कित्याक?
तें सारकें करून दिवंक? हय बरोबर आसा, पूण हो मात तांचो मोबायल हातांत घेतालो आनी पयलीं तातूंतले सगळे फिचर्स पळयतालो. ते सारके वाचतालो आनी तकलेंत घट्ट दवरतालो. मोबायल कसो खंय मोडला,
खंय अडकला. कित्याक तें जालां हें सगळे एकाच मोबायलान न्हय तर सगळ्या मोबायलान पळयल्ल्या कारणान तो तातूंत खंय बिगाड जाला तो काय न्ही करून सारको करूंक लागलो.
राजू जरी शिकूंक कमी आशिल्लो तरी तो काटार पास जातालोच. पास जावंक जाय अशेय तो म्हणटालो. पूण हो मोबायल तो लॅपटॉप कसो टिकोवप, हें मात हळू हळू करून एक मॅकानीकल इंजीनियर जाल्ले वरी अचूक चूक वळखून चडांत चड मोबायल ताचे कडेन येताले.
ह्याच मोबायलाची दुरुस्ती कांय खिणा भितर तो करूंक लागलो. ताचे कडेन ती जी गर्दी पडली ती ताका आनी एक हुशारी दिवन गेली. तो मध्यम वर्गांतलो भुरगो. घरांत आवय बापाय कडेन कितें जाय तें मागूंक ताका फाटीं सरचे पडटाले. ताचे धा वें उपरांतचें शिकप कशें जातलें काय? हाचो हुसको ताच्या आवय-बापायक आशिल्ले. पूण हाणें मात वेगळेंच चिंतिल्लें.
राजून आपल्याच घरा मुखार एक ल्हानशें दुकान घालें आनी तो आतां थंय बसून मोबायल सारके करूंक लागलो. खूब गर्दी जाताली. ताका लोक पयशे दिवंक लागले. ताणें ते सगले एकठांय करून दवरले आनी मागीर एक मोबायल दुकान उगडलें. आतां तो एका मोबायल दुकानाचो मालक जाल्लो. स्वकश्टान तो एका दुकानाचो पात्रांव जालो. ताणें आपल्या दुकानार दोन कामगार लेगीत दवरले. काम करपाची उमेद मात ताच्या आंगान आजून आसा आनी तो कश्ट करत रावता. असो साई पात्रांव जालो.

सोनाली पेडणेकर
9923046779