सांग्यांतल्यान व्हेल्लो आयआयटी प्रकल्प परत सांग्यार कित्याकः मिल्टन फर्नांडीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
सांगेंः सांग्याचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगें मतदारसंघात आयआयटी प्रकल्प हाडपाक सोदता. मतदारसंघांतल्या 95 टक्के लोकांची ह्या प्रकल्पाक तेंको आसा अशें चित्र तांणी रंगयलां.  हातूंत कितले शेतकार आसात. 95 टक्के लोकां मदल्या कितल्या शेतकारांचें प्रकल्पाक लागून लुकसाण जातलें हाचो विचार जावपाक जाय, अशें आम आदमी पक्षाचो सांगें मतदारसंघ गट अध्यक्ष मिल्टन फर्नांडीस हांणे सांगलां. ह्या प्रकल्पा संबंदी खोलायेन चर्चा करपा खातीर आयतार 17 जुलयार दनपारां 3 वरांचेर श्रीसन प्लाझा सभाघरांत बसका आपयल्या. लोकांनी तिका हाजीर रावन आपले विचार मांडचें अशें आयोजकांनी मागलां.
शेतकारांक त्रासाचो जाता, दोंगोर कापचें पडून सैमाची इबाड जाता जाल्यार आमकां हो आयआयटी प्रकल्प जाय कित्याक, असो प्रश्न करून फळदेसाय हांणी घेतिल्ले बसकेंत 95 टक्के लोक प्रकल्पा फाटल्यान आनी 5 टक्के लोक विरोधांत आसात अशें चित्र तयार केलां. तें सारकें न्हय अशें मिल्टन हाणी म्हणलां. आदलो आमदार प्रसाद गांवकार हांणी आयआयटी प्रकल्प सांग्यार हाडपाचो यत्न शेतकारांनी केल्या विरोधाक लागून हेर कडेन व्हरपाचें सरकारान थारायल्लें. सांगेकारांक तेन्ना नाका आशिल्लो हो प्रकल्प परत सांग्यार हाडपाचें कारण कितें, अशें विचारून  उगें हांगा सरकारी जमीन आता थंय हो प्रकल्प कित्याक उबारनात असो प्रश्न मिल्टन हांणी केलां.
आयआयटी खातीर सध्या ज्या जाग्याचें सर्वेक्षण केलां थंय आशिल्ल्या दोंगरांत उदकाचे सात स्रोत आसात. गोरवांक त्या दोंगरार चरपाक व्हरतात.. सांगें कोर्टे तें नागवें मेरेन 3.56 लाख चौखण मीटर रानां खात्याची जाल्यार 92 हजार चौं.मी खाजगी रानां आसात. फकत सात शेतकारांची जमीन वतली असो दावो सुभाष फळदेसाय हांणी केलां. बाकीच्या शेतकारांचें कितें, तांच्या पोटार पांय दवोरून प्रकल्प कित्याक अशें प्रश्न करून कोणाक कसलेच त्रास जावचे नात अशी सुवात फळदेसाय हांणी सोदून काडपाक मिल्टन हांणी तांका सांगलां.