सांगें तालुक्यांतल्या खण खंदकांची उपजिल्होधिकाऱ्यान केली पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
सांगेंः सांग्याचे उपजिल्होधिकारी पांडुरंग ताळगांवकार आनी मामलेदार राजेश साखळकार हांणी सांगें तालुक्यात आशिल्ल्या खण खंदकांची पळोवणी केली. खण कंपन्यांनी खंदकांतलें उदक काडपा खातीर बसयल्ले पंग काडून व्हेल्या उपरांत उदकाची पातळी वाडून धोको उप्रासचो न्हय हे खातीर ही पळोवणी करून उपाय येवजण करतले.
सध्या सांगें तालुक्यांत आशिल्ल्या खणी वयली मशिनरी व्हरपाचें काम खण कंपन्यांनी हातांत घेतलां.
मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सूचोवणे प्रमाण खण खात्यान खंदकांचेर नदर दवोरपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या. सांगें तालुक्यांत सावड्डे्ं, कालें, उगें, भाटी, रिवण आनी कुर्डी वाठारांत खण खंदक आसात. मात तातूंतलें पावसाचें उदक व्हांवून वचपाची सैमीक वाट आशिल्ल्यान तशी कांय भिरांत ना. मात 6 जून उपरांत खणीचेर खण कंपन्यांचो अधिकार उरचो ना. ते खातीर सरकारान सुरक्षेची उपाय येजवण करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा.
खण समितीची सोमाराक परत बसका जातली. त्या वेळार सगळ्या कामाचो नियाळ घेतले. खंदकांची पळोवणी करपा वेळार उपजिल्होधिकारी आनी मामलेदारा वांगडा त्या त्या पंचायत वाठारांतले तलाठी तशेंच दामोदर नायक, प्रितेश नायक, नरेश नायक, शाम वाडकार, सुमेधा गांवकार, मंडल निरीक्षक प्रदीप गांवकार आनी खण खात्याचे अधिकारी आशिल्ले.