सांगेंच्या बसस्टॅण्डार मदीं आशिल्लो लायटीचो खांबो काडपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
सांगेंः सांगेंच्या बसस्टॅण्डार मदले सुवातेर आशिल्लो लायटीचो खांबो काडून दुसरे कडेन व्हरपाची मागणी खाजगी बस धनयांनी केल्या. भाटी, वाडे, नेत्रावळी वचपी बशीं पार्क करतात थंय हो खांबो आसा. ताका लागून बस ड्रायव्हरांक खांब्याचो त्रास जाता. हो खांबो काडपाची मागणी करून लेगीत वीज खात्याचे सांगें कार्यालय ताचे कडेन लक्ष दिना म्हणून सांगेकार तिडक उक्तायतात.
ह्या खांब्याक लागून बसस्टॅण्डार ल्हान-व्हड अपघात जातात. ह्या खांब्याचे कुशीक मामलेदार कार्यालय आसा. थंय नो पार्किंग सुवातेंत दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां पार्क करून लोक मामलेदार कार्यालयांत कामा खातीर वतात. ह्या वाहनांक लागून बस ड्रायव्हरांक बशी बसस्टॅण्डांतल्या भायर काडपाक कुस्तार जाता. फाटल्या सोमाराक कदंब म्हामंडळाची नेत्रावळी वचपी इलेक्ट्रीक बस कश्या कशीं पार्क केल्ल्या ह्या वाहनांक लागून स्टॅण्डांतल्यान भायर काडपाक बरोच वेळ लागलो.
सांगें मामलेदार कार्यालय इमारतींत आनीकूय सरकारी कार्यालयां आसात. थंय कामाक येवपी लोकांच्या वाहनांक लागून हे सुवातेर येरादारीची कोयंडी जाता. पयलीं हे सुवातेर येरादारी पुलिसाक दवोरताले. कोरोना लॉकडावना वेळार व्हो पुलीस काडिल्लो. आता सांगे बसस्टॅण्डार सगले वेव्हार सुरू जाले तरी तो हावेळ मेरेन परतून दवोरूं ना. येरादारी पुलीस दवोरचो तसेंच लायटी खांबो बेगीन काडचो अशी लोकांची मागणी आसा.