सांकवाळे चार गाडयांचो अपघात

अपघाताक कारणीभूत थारिल्ली फोरच्युनर मोटार. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तीग जाण जखमीः मोबायल टॉवराचेंय लुकसाण

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः कुठ्ठाळी- सांकवाळ म्हामार्गाचेर एका फोरच्युनर गाडयेन तीन गाडयांक धपको दिल्ल्यान चारूय गाडयांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. तातूंत पर्यटकां सयत तीग जाण जखमी जाले.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो अपघात 8 जूनाक दनपारां 2.45 वरांच्या सुमाराक घडलो. दाबोळी विमानतळाचे दिशेन गतीन वचपी एका फोरच्युनर मोटारीन सांकवाळे पावताच ओव्हरटेक करपाचे धुंदींत चार गाडयांक धपको मारलो.

धपको मारिल्ली फोरच्युनर मोटार खाजगी गाडी. ती रेंट अ कार म्हूण वापरता. भाड्याक दिवचे खातीर गाडी चलोवपी गतीन हेर गाडयांक फाटी घालीत दाबोळी विमानतळाचेर वतालो. ह्या वेळार सांकवाळे म्हामार्गार पावताच ताणें ओव्हरटेक करपाचे धुंदींत वास्कोच्यान कुठ्ठाळेचे दिशेन येवपी वेगन आर (जीए 06 टी 5062) मोटारीक धपको मारलो. ह्या धपक्यान वेगन आर उमथून पडली आनी मोटारींतले तीग जाण गंभीर जखमी जाले. ती मोटार दाबोळी विमानतळा वयल्यान मोपा विमानतळाचेर पर्यटकांक घेवन वताली. ह्या अपघातांत दोन पर्यटक आनी एक मोटार चलोवपी जखमी जाले. तांकां 108 तल्यान बांबोळे गोमॅकाँत उपचारा खातीर दाखल केले.

मजगतीं, फोरच्युनर मोटर इतल्यारूच रावनासतना फुडें वचून आनीक दोन गाडयांक धपको दिवन उपरांत ह्या मार्गाचेर आशिल्ल्या रिलायन्स मोबायल टॉवराक नेटाचो धपको दिवन टॉवराचेंय लुकसाण केलें.

फोरच्युनर मोटार चालकाक हेर गाडयेकारांनी आडावन वेर्णें पुलिसांक आपयले. वेर्णें पुलिसांनी घडणुकेचे सुवातेर येवन पंचनामो केलो आनी मोटार चालकाक ताब्यांत घेतलो. ह्या प्रकरणांत पुलीस फुडली चवकशी करतात. मजगतीं बेकायदो तरेन मोटारकार आपल्यो खाजगी मोटारी भाड्याक दिवपाचो वेवसाय करतात. तांचेर खर करावाय करची, अशी मागणी हेर टुरिस्ट टॅक्सीकारांनी केल्या.