सांकवाळे अतिरिक्त रस्तो बंद करपाचो यत्न

लोकांची समजूत काडटना वेर्णेचे पुलीस निरिक्षक डायगो ग्रासियस. (अक्षंदा राणे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थळाव्या लोकांचो विरोध; रस्तो बेकायदो आशिल्ल्याचो कोमुनिदादीचो दावो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वास्कोः सांकवाळ कोमुनिदादचे पदाधिकारी आनी भागधारकांनी आयतारा सांकवाळ कोमुनिदादीचे सुवातेंतल्या एका रस्त्याचेर माती ओतून तो बंद करपाचो यत्न थळाव्या लोकांनी केल्ल्या विरोधाक लागून शेळेलो. थंय दोनूय वटांनी आरोप- प्रत्यारोप जाले. ताका लागून कांय काळ तणाव निर्माण जालो. ताका लागीन वेर्णें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक डायगो ग्रासियस हांणी घडणुकेचे सुवातेचेर येवन हस्तक्षेप केलो.

ह्या प्रकरणांत योग्य उपाय काडचे खातीर सोमारा सांजे वेळार मुरगांव उपजिल्होधिकारी कार्यालयांत दोनूय वटांतल्या प्रतिनिधी सयत जोड बसका जातली.

सांकवाळ कोमुनिदादीचे जमनीचेर कांय जाणांनी कायदेशीर घरां बांदल्यांत. तांकां येवपाक- वचपाक रस्तो बांदून दिला. तरी लेगीत तांणी कच्चो रस्तो तयार केला. ताका लागून 15 डिसेंबराक सांकवाळ कोमुनिदादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ट्रकांतल्यान माती हाडून ती त्या रस्त्याचेर ओतून आडखळ निर्माण केल्ली. ताका लागून थंय तणाव निर्माण जालो. थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकरणांत उपजिल्होधिकारी कार्यालया कडेन कागाळ केले उपरांत ती माती थंयच्यान काडिल्ली. 8 जानेवारीक त्या वादान परतून तकली वयर काडली. सांकवाळ कोमुनिदादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आनी भागधारकांनी परतून त्या रस्त्याचेर माती ओतून रस्तो बंद करपाचो यत्न केलो. पूण थंय रावपी लोकांनी थंयच रस्त्याचेर बसकण मारिल्ल्यान मातयेचो ट्रक परतून फाटीं गेलो. मात थंय दोनूय वटांनी आरोप- प्रत्यारोप चालूच आशिल्ले. ताका लागून थंय कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय हे खातीर पुलिसांनी हस्तक्षेप केलो.

रस्तो बंद करतलेचः प्रताप म्हाड्डोळकार

अतिरिक्त रस्त्याचेर मातू ओतून तो बंद करतले. ते संबंदांत आमचे कडेन सगळ्यो परवानग्यो आसात. थंय कोमुनिदादी वतीन प्लॉट करतले. आमी त्या लोकांक रस्तो दिला. तांणी आतां जो अतिरिक्त रस्तो तयार केला तो बेकायदो आसा. तांकां अतिरिक्त रस्तो दिवचो, अशें कोमुनिदाद प्रशासक वा जिल्होधिकारी कार्यालयान आमकां सांगलें. ते उपरांत आमी फुडली कार्यवाही करतले. त्या लोकांक जर अतिरिक्त रस्तो जाय जाल्यार तांणी सांकवाळ कोमुनिदादीक निवेदन दिवचें. ते संबंदांत वेवस्थापकीय समितीचे बसकेंत चर्चा करतले, अशें सांकवाळ कोमुनिदादीचे अध्यक्ष प्रताप म्हाड्डोळार हांणी सांगलें.