सरकारी स्किमी आनी आमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एका इश्टाचो फोन आयलो, ‘टुराक या रे? फुकेसवाय देवदर्शन जातलें.’ तशे आमी इश्ट जायते फावट टुराक वचून येतात. कोणाच्याय मनांत आयलें म्हणजे सगळ्यांक फोनाफोनी करपाची आनी भायर सरपाचें अशें जायतीं वर्सां चल्लां. तातूंत शिर्डी, गरुडेश्वर, पिठापूर, महाकालेश्वर, ॐकारेश्वर, पंढरपूर, काशी अशीं जायतीं तीर्थश्रेत्रां पळोवन जालीं. दर वर्सा आमच्यो यात्रा चालूच आसता. पूण, हे फावट ताणें फुकेसवाय देवदर्शन म्हणलें आनी मात्सो दुबावसो मारलो. विचारलें तर म्हणूंक लागलो ‘सरकारी स्कीम आसा न्ही? जाणट्यांक तीर्थस्थळ दाखोवन हाडपाचें. घेवया मरे ताचो लाव.’
हांवे म्हणलें, ‘ना रे बाबा. म्हाका नाका सरकारी स्कीम.’
‘कित्याक रे? आमचेच मरे पयशे ते. आमच्या टॅक्साचे पयशे ते.’
हांवे ताका मदींच थांबोवन म्हणलें, ‘म्हणुनूच नाका. आमचे पयशे सरकार मेळटा तशे मोडटा, ताका आमी विरोध करचो सोडून आमीय तातूंत सामील जावपाचें? जांकां खर्‍यांनीच तांक ना ताणीं असल्या सरकारी स्किमीचो लाव घेवप, जांकां तांकता ताणीं न्ही.’ ताणें फोन दवरलो.
आमकां कितेंय फुकट मेळटा तर जायच. मागीर सरकार खंयच्यान पयशे हाडटा तांकां पडिल्लें ना. सरकार आमच्याच बोल्साक कातर लावन हे दुडू तिजोरेंत भरता. खरें तर हे पयशे लोक कल्याणाक वापरपाचे. पूण, आमचें सरकार करता कितें तर नाका जाल्ल्यो स्किमी काडून लोकांक भुलयता आनी आपणालें सादोवन घेता. लोकांक देवदर्शनांत मग्न दवरले म्हणटकूच लोक सरकार कितें करता ताचेर दुर्लक्ष करतले आनी आपणालें फावतलें, अशेंच दिसता सरकाराक. आनी तशें घडटाय बी. असल्या स्किमींक खरें म्हणल्यार पुराय समाजांतल्यान विरोध जावंक जाय आसलो. आमचे दुडू सारके सांबाळात आनी ते बर्‍या कामाक खर्च करात म्हूण सरकाराक सांगूंक जाय आसलें. पूण, हें सांगपाचें सोडून सगळे हाचो आपणेय कसो लाव मेळोवचो तेंच पळेतात.
सद्याक ट्रेनी भरुभरून गोंयचे लोक टुराक वतात, म्हणपाचें आयकूंक येता. दर फावट हजारभर लोकांक तिरुपती दर्शन घडयता. आयकूंक येता ते प्रमाण, दर मनशा फाटल्यान सरकार साडे धा हजार रुपया खर्च करता. येवपा वचपाची ट्रेन तिकेट, रावप, जेवण- खाण हाचेर हो खर्च जाता. ते भायर टुराक वचप्यांक सांबाळूंक दोतोर, एटँडंड हांचेर वेगळो खर्च. दर टुरा फाटल्यान एक कोटी वीस लाख रुपया खर्च. रेल्वे आनी केटरर जोडटले आनी गोंयचे तिजोरेचेर भार पडटलो. हाचो लाव कोण कसो घेतले तें सांगचेली गरज ना.
बरें जे लोक टुराक वतात ते कितें आस्पत नाशिल्ले व्हय तर? जे कोण वतात तांतले अर्दे तरी सहजतायेन तिरुपतीक वचून येवंक शकतात असले लोक. असलेच लोक स्वताक गरीब समजतात आनी सरकारान आपणा खातीर सदांच कितें तरी करूंक जाय म्हूण मागतात. आनी सरकार आयकता तांचें. मतां आसात न्ही तांचे कडेन. पूण हांचेर खर्च करपाची सरकाराक खर्‍यांनीच गरज आसा? हेच पयशे सरकाराक दुसरे कडेन बर्‍या कामाक खर्च करूंक जाय नासले? जे कोण सरकारी स्किमीचो लाव घेता ताचें उत्पन्न पळोवपाची गरज नासली? काय कोणा बापायलें कितें वता म्हणून वोगी रावपाचें? असो खर्च करचे परस बेकार भुरग्यांक काम मेळोवन दिवचे खातीर, एकादें स्टार्ट अप उबें करपा खातीर ह्या पयश्यांतल्यान बरें नियोजन करूंक जाय नासलें? सरकार ही फुकटगिरी बेगीन बंद करता तितली सगळ्यांच्या फायद्याची शें दिसना? पळेयात विचार करून.
सरकार मेळत तश्यो स्किमी काडटा. पूण, त्यो पुराय करपाक सरकारा कडेन पयशे आसात? स्किमी काडप सोपें आसता. पूण त्यो चालू उरूंक जाय न्ही! जाणट्यांक दर म्हयन्याक पेन्शन, बायलांक घर चलोवंक पयशे, लग्न जावपी चलयांक एकेक लाख. एक जाणट्यांक पेन्शन सोडलें जाल्यार बाकीच्या स्किमींची खरेंच गरज आसली? कोणे मागिल्ल्यो ह्यो स्किमी? खरें म्हणल्यार जाणट्यांक मेळटा तें पेन्शन लेगीत खर्‍यांनीच गरज आशिल्ल्यांक दिवपाचें. जांचे भुरगे बरे जोडटात, जांचो धंदो चलता असल्यांक ह्या दुडवांची कितें गरज? जांचे हातपांय चलनात तांकांच कितेंय दिल्यार समजूं येता. पूण, सरसकट दुडू वाटून सरकारान बर्‍याच जाणांक अपंग करून उडयल्यात काय दिसता. बायलांक मेळटा त्या पयश्यांचेंय तशेंच. जांचे घोव सधन आसात त्यो बायलो लेगीत हाचो फायदो घेतात. परिणाम पयशांचो दुरुपयोग जाता म्हणचें पडटा. ‘सरकार दिता न्ही, घेवया आमी’ ही आमची मानसिकता आनी फाॅर्म भरून दिवपी आमदार आसाच. आमदार आपणाल्या फुडले वेंचणुकेचीं मतां सुगूर करता.
कांय वर्सां फाटली खबर. एके बँकेंत गेल्ले कडेन एक वळखीची बायल म्हर्‍यांत आयली. तिका बँकेंत अकावंट उगडचो आसलो. तिणें म्हजेकडेन मदत मागली. हांव फाॅर्म भरतना सहज विचारलें, ‘नवो अकावंट कित्याक?’ तर तिणें सांगलें, ‘बायलांक मेळटा तें पेन्शन घेवंक.’ पूण, हिका घोवालें पेन्शन मेळटा तें हांव जाणां आसलों. तिका म्हणलें, ‘तुका घोवालें पेन्शन मेळटा आसतना दुसरें पेन्शन कशें मेळटलें?’ हाचेर तिणें सांगलें, ‘म्हणून नवो अकावंट. आमदारान सांगलां दुसरे बँकेंत अकावंट उगड आनी पासबूक हाडून दी. पेन्शन मेळटा तो पासबूक नाका.’
पळेयात, आमदारूच जेन्ना असलीं नाडेपेन्नां करूंक सांगता तेन्ना आनीक कितें उलोवपाचें? फाल्यां हीं नाडेपेन्नां उगताडार येतकूच हांकां पयशे परते दिवचे पडटले आनी आमदारांक ह्या लोकांक जाप दिवची पडटली. पूण फायचें कोण पळेता? आयज मेळटा ताचो लाव घेवपाचो इतलेंच आमकां कळटा. आज आमकां जेवणाचेर पांच प्रतिशें जिएसटी भरचो पडटा. आनीक जाय?

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687