सरकारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक एका वर्साची मुजतवाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

9 हजार कर्मचाऱ्यांक मेळटली थाकाय

पणजी : सरकारी​ खात्यांतल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या तशेंच मनीसबळ विकास म्हामंडळ (जीएचआरडीसी) आनी गोंय कर्मचारी भरती सोसायटी कडल्यान सेवा आवटसोर्स करपाच्या कंत्राटाक सरकारान एका वर्साची मुजतवाड दिली. हाचो फायदो विवीध सरकारी खात्यांत कंत्राटी, दिसवड्याचेर तशेंच वरां प्रमाण काम करपी सुमार 9 हजार कर्मचाऱ्यांक मेळटलो.
सरकारी खात्यांत कंत्राटी, दिसवड्याचेर आनी वरां प्रमाण काम करपी कर्मचाऱ्यांचें कंत्राट 31 ऑक्टोबर 2022 दिसा सोंपतले. ते भायर ‘जीएचआरडीसी’ आनी गोंय कर्मचारी भरती सोसायटी कडल्यान सेवा आवटसोर्स करपाचें कंत्राट हेच तारखेक सोंपतले. पूण सरकारान ह्या दोनूय कंत्राटांक 31 ऑक्टोबर 2023 मेरेन मुजतवाड दिवपाचो निर्णय घेतला. कार्मीक खात्याचे अवर सचीव नाथीन आरावजो हांणी हालीच हे विशींचो आदेश जारी केला.
मजगतीं, सध्याचे स्थितींत राज्यांत 53,755 कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी आसात, जाल्यार कंत्राटी, दिसवड्याचेर आनी ‘जीएचआरडीसी’ आनी गोंय कर्मचारी भरती सोसायटी कडल्यान भरती जाल्ले सुमार 9 हजार कर्मचारी कार्यरत आसात. ह्या सगल्याच कर्मचाऱ्यांक सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून व्हड थाकाय मेळटली.