सरकाराची व्हीआरएस येवजण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येवजण आंखणेची प्रक्रिया सुरू, चवथी मेरेन घोशणा जावये


पणजी : रोजगार निर्मिती करपा सयत प्रशासन गतीमान करपाक सरकारी कर्मचाऱ्यांक स्वेच्छा निवृत्ती येवजण (व्हीआरएस) लागू करपाचो प्रस्ताव आसा. येवजण तयार करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. चवथी मेरेन येवजणेची घोशणा जातली, अशी म्हायती गोपांनी दिली.

येवजणेक पात्र थारपा खातीर उण्यांत उणी पिराय कितली आसची, कितल्या वर्सांची सेवा आसची तशेंच निवृत्ती वेतनाचे लाव कशे प्रकारान दिवचे, हे विशींचो अभ्यास अर्थीक फांट्यान सुरू केला. खात्या प्रमाण कर्मचाऱ्यांची म्हायती मेळाेवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. सगली म्हायती घेतले उपरांत येवजणेचो मसुदो तयार जातलो. सेवेंत जांची वर्सा उणी उरल्यात, ते कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती येवजणेचो लाव घेतात, असो अणभव आसा. हो अणभव मतींत घेवन येवजणेची आंखणी जातली, अशी म्हायती गोपांनी दिली.
गोंयांत सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो 65 हजारां लागी आसा. हातूंतल्या 30 टक्के कर्मचाऱ्यांची सेवा 25 वर्सां वयर जाल्या. 15 वर्सां वयर सेवा जाल्ले आनीक 25 टक्के कर्मचारी आसात. 15 ते 20 टक्के कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती येवजणेचो लाव घेतलाे जाल्यार 15 हजार सरकारी नोकऱ्यो तयार जावप शक्य आसा.
कांय खात्यांनी नोकरभरतेची प्रक्रिया सुरू जाल्या. नोकरभरती आयोग नेमांत अध्यादेशाच्या आदारान दुरुस्ती केल्ल्यान वेंचणुके पयलीं जायरात दिल्लीं पदां भरपाची संद उपलब्ध जाल्या. सगल्या खात्यांनी नोकरेची पदां तयार करपा खातीर स्वेच्छा निवृत्ती येवजण लागू करप हो एक मार्ग आसा, अशी म्हायती एका अधिकाऱ्यान दिली.
1987 वर्सा गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. उपरांतच्या दोन वर्सांत नोकऱ्यो तयार जाल्यो. ह्या दोन वर्सांनी सगल्यांत चड नोकर भरती जाल्या. ह्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 30 वर्सांची जाल्या. हाका लागून हे येवजणेक व्हड प्रतिसाद मेळपाची शक्यताय आसा.
शिक्षण खात्यांत सगल्यांत चड कर्मचारी आसात. शिक्षण खात्या उपरांत भौशीक बांदकाम खातें, पुलीस खातें, वीज खातें, भलायकी खातें हातूंत कर्मचाऱ्यांचो आंकडो चड आसा. ह्या पांचूय खात्यांनी 25 वर्सां पुराय जाल्ले बरेच कर्मचारी आसात. हातूंतले बरेच निवृत्त जावन नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती जाली जाल्यार खात्याची कार्यक्षमता वाडपाची शक्यताय आसा.
आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी 2001 वर्सा स्वेच्छा निवृत्ती येवजण लागू केल्ली. जितली सेवा जाल्या तातूंत आनीक पांच वर्सांच्या सेवेचो आस्पाव करून तांणी कर्मचाऱ्यांक लाव दिल्लो. हे येवजणे उपरांत तांणी सगल्या खात्यांनी नोकरभरती केली. रोजगारपूर्व प्रशिक्षण येवजण लागू करून तांणी बऱ्याच जाणांक प्रशिक्षण दिलें. आतां दुसरे खेपे स्वेच्छा निवृत्ती येवजण लागू जातली. ही येवजण पयलीं सारकीच आसतली तरी हातूंत लावाच्या स्लॅबांत बदल आसतलो.
जांची सेवेंत उणीं वर्सा उरल्यात वा जांकां कुटुंबीक वा भलायकेच्यो समस्या आसतात, ते चड करून ‘व्हीआरएस’ घेतात, अशें जॉन नाझारेथ हांणी सांगलें.

प्रशासन गतीमान जावपाक तरणाट्यां कर्मचाऱ्यांची गरज
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्पांत सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर स्वेच्छा निवृत्ती येवजणेची घोशणा केल्या. येवजणे खातीर 10 कोटींची तजवीज आसा. प्रशासन गतिमान जातलें जाल्यार पात्र आनी नव्या दमाच्या कर्मचाऱ्यांची गरज आसा. थारावीक पिराये उपरांत नवे बदल आत्मसात करप सरकारी कर्मचाऱ्यांक शक्य जायना. तरणाट्या कर्मचाऱ्यांची गरज भासता. ह्या हेतान स्वेच्छा निवृत्ती येवजण लागू करपाचे सुतोवाच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंल्पीय भाशणांत केल्ले. हे प्रमाण येवजणेची आंखणी सुरू आसा. हे येवजणेची कार्यवाही जाले उपरांत फुडल्या वर्सा परतून मोट्या प्रमाणांत नोकर भरती जावप शक्य आसा.