समस्या पयस केल्यो नात जाल्यार नोव्हेंबराचो धान्य कोटा उबारचे नात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव म्हालांतल्या रेशन दुकानदारांची शिटकावणी

वास्को: सरकारान आमच्यो समस्या पयस केल्यो नात जाल्यार आमी नोव्हेंबर म्हयन्याचो धान्याचो कोटा उबारचे नात अशी शिटकावणी मुरगांव म्हालांतल्या रेशन दुकानदारांनी काल (बिरेस्तारा) दिली. वेगळ्यावेगळ्या कारणां खातीर गिरायक रेशन दुकानां कडेन येनाशिल्ल्यान रेशन दुकानदारांचेर रेशन दुकानां बंद करपाची वेळ येवपाची भिरांत तांणी उक्तायली.

सरकारान 1 ऑक्टोबर सावन रेशन कार्डाचेर धान्याचो कोटा वाडयला. पूण रेशन दुकानदारांक दिल्ल्या पीओएस मशिनाक लागून खूबश्यो समस्या निर्माण जाल्यात. बारा किला बदला पीओएस मशीन फक्त णव कील दाखयता. ताका लागून दुकानदारांक तीन कील अशें दिवचें हो प्रस्न आसा. हें मशीन खूबशे फावटी चलना. ह्या मशिनाक लागून आमकां त्रास सोंसचो पडटा अशें रेशन दुकानदार संघाटणेचे अध्यक्ष गांधी हेन्रिक्स हांणी सांगलें.

सरकारान आमकां हें मशीन 25 हजार रुपयांक विकतें घेवपाक सांगिल्लें. पूण आमचे कडेन पयशे नाशिल्ल्यान सरकारान आमकां तें मशीन भाड्यान दिलां. ह्या मशिनाचेर आमी आतां मेरेन भाडें म्हूण 40 हजार रुपया खर्च केल्ल्याचो दावो तांणी केलो. पंचींग मशिनाची तीच गत आसा. एका गिरायकान पंचींग केले उपरांत ते मशीन खूबसो वेळ चलच ना. ताका लागून हेर गिरायक बेजारून घरा वतात अशें तांणी म्हणलें. तेच प्रमाण कांय जाण दुयेंत आशिल्ल्यान, जाण्टे आशिल्ल्यान रेशन घेवपाक येनात. तांणी आपल्या सोयऱ्यांक धाडल्यार तांकां रेशन दिवंक मेळना. हाचेर उपाय काडपाची गरज तांणी उक्तायली.

आमचें कमिशन खूब उणें आसा. ह्या कमिशना भितर दुकानांतल्या कामगारांचो पगार आनी हेर खर्च फारीक करतना नाकापुरो जाता. हाका लागून हातांत कांयच उरना. सरकार दरेक किला फाटल्यान एक रुपया 70 पयशे कमिशन दिता. कांय रेशन दुकानदारां कडेन शंबर रेशन कार्डां आसात. तांकां कितलें कमिशन मेळटा आसत हाचो अदमास करात अशें तांणी म्हणलें.

आमकां कमिशन वाडोवन दिवपाचें आस्वासन दिल्लें. पूण अजून कसल्योच हालचाली जाल्ल्यो नात अशें हेन्रिक्स हांणी सांगलें. परबेच्या दिसांनी रेशन घेवपा खातीर गर्दी आसता. हेर दिसांनी कोणूच येनात. ताका लागून ताचो परिणाम कमिशन तशेंच हेर गजालींचेर जायत आशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें.

सरकारान पीओएस, पंचींग मशिना संबंदी योग्य लक्ष घालून उपाय काडचो. जाका लागून आमकां गिरायकांचे तिडकीक तोंड दिवचें पडचें ना. ह्या प्रकरणांत योग्य उपाय काडलो ना जाल्यार आमी नोव्हेंबराचो धान्याचो कोटो उबारचे नात अशें हाजीर आशिल्ल्या दुकानदारांनी शिटकावणी दिली.