सनबर्न आयोजकांचेर केस करात गोंय खंडपिठाचो आदेशः ध्वनी प्रदूशण नेमाच्या उल्लंघनाचो आरोप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः वागातोर हांगा आयोजीत केल्ल्या सनबर्न डान्स म्युझिक महोत्सवांत फाटल्या दोन दिसांत आयोजकांनी ध्वनी प्रदूशण नेमांचें उल्लंघन केल्ल्याची गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळान (जीएसपीसीबी) दिल्ले म्हायतीची खर दखल घेवन मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान आयोजकांचेर केस करपाचो आदेश दिला. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस हांणी शुक्राराक व्हो आदेश दिलो.
हे विशीं रमेश सिनारी हांणी खंडपिठांत जनहित याचिका सादर करून सनबर्नवाल्यांनी ध्वनी प्रदूशन नेमांक पाळो दिलो ना तसेंच महोत्सवाच्या आयोजना खातीर घातिल्ल्या अटींचेंय उल्लंघन केल्याची गजाल खंडपिठाचे नदरेक हाडून दिली. आपले याचिकेंत तांणी राज्य सरकार, पर्यटक संचालक, उत्तर गोंय जिल्होधिकारी, उपजिल्होधिकारी, गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळचो वांगडी सचीव, उपविभागीय पुलीस अधिकारी, हणजूण पुलीस निरीक्षक आनी स्पेसबाउंड वेब लॅब प्रा. लि. हांका प्रतिवादी केलां.
 इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक महोत्सव जातलो अशी म्हायती मेळतगीर रमेश सिनारी हांणी संबंदिता कडेन पत्रवेव्हार करून ध्वनी प्रदूशण नेमा प्रमाण संगीत वाजयतना ताचो आवाज 55 डेसिबल्स परस चड आसपाक जायना  अशें कळीत केल्लें. 27 डिसेंबराक महोत्सवाक सुरवात जातगीर ताणे सरकारी मान्यताय आशिल्ले एजन्सीक आवाजाची मोजदाद केली. सांजे 6 तें रातयां 9.30 मजगतीं व्हो आवाज 66.6 तें 70 डेसिबल्स आशिल्ल्याचें सामकार आयलें. नेमा प्रमाण आयोजकांची महोत्सवाच्या आवाठांत ध्वनी प्रदूशण संबंदीची यंत्रणा नाशिल्ली. हे खातीर ताणे खंडपिठांत याचिका सादर करून आयोजकांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्ली.
शुक्राराक खंडपिठान याचिकेचेर सुनावणी घेतली तेन्ना आयोजकांनी जायत्या नेमाचें उल्लंघन केल्ल्याचें सामकार आयलें. संबंदीत आवाठांत अधिकाऱ्यांनी तीन ध्वनीस्तर निरीक्षण यंत्रणा वापरून संगीताच्या आवाजाची मेजणी केल्ल्याची म्हायती गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळान खंडपिठाक दिली. परवानगी दितना जाय ती प्रक्रिया केली ना हे खातीर खंडपिठान मंडळाक धारेर धरलें. महोत्सवाचे सुवातेर जाय ती यंत्रणा बसयली ना  हे खातीर आयोजक आनी संचालकां आड केस करपाचो आदेश खंडपिठान दिला. हणजून पुलीस आनी उपविभागीय पुलीस अधिकाऱ्यान चवकशी करून न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल करपाक खंडपिठान सांगलां