सत्तरे वडापुनवेची परब दबाज्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शेंकड्यांनी बायलांनी घेतलो वांटो; परंपरीक भेस घालून उत्सव मनोवपाचेर भर

वाळपय: बायलांचो परंपरीक भाग आशिल्लो वडापुनवेचो उत्सर सत्तरी म्हालांत उत्साहांत मनयलो. ह्या उत्सवांत शेंकड्यांनी बायलांनी वांटो घेतलो. वेगळ्यावेगळ्या सुवातांनी वचून वडाची पुजा करून तांकां सात फेरे बांदून हो उत्सव मनोवपाचेर भर दिलो. विशेश म्हणल्यार पावसान विसव घेतिल्ल्यान बायलांक कसलीच अडचण आयली ना.

वडापुनव मनोवपाची परंपरा शेंकड्यांनी वर्सां सावन आसा. सवायशीण बायलां परंपरीक उत्सवा निमतान उपास करतात आनी आपल्या घोवा खातीर बरी भलायकी आनी आयुश्य मागत आसतात.

सत्तरी म्हालांत ही परब उत्साहांत मनयली. सकाळ सावन दनपार मेरेन विवीध सुवातांनी वचून झाडा भोंवतणी फेरे घालून आनी ताचे परंपरीक पद्दतीन पुजान करून हो उत्सव मनयतना दिसल्यो.

कांय बायलांनी घरांतूच वडाचो खांदो हाडून वडाची पुजा करपाचेर भर दिलो. खूबशे कडेन मात व्हड प्रमाणांत बायलांनी प्रत्यक्षपणान वडाची पुजा करतना दिसताल्यो.

पुरायपणान परंपरीक भेस घालून हो उत्सव मनोवपाचेर भर दिलो. कांय कडेन सकाळीं ब्राह्मणा वरवीं पुजाअर्चा केली आनी उपरांत बायलांनी हो उत्सव मनयलो.

हे विशीं सावर्डे हांगासरली महिमा गांवकार हांणी प्रतिक्रिया उक्तायतना सांगलें की वडापुनव मनोवपाची परंपरा रुढ जाल्या.वडाची पुजा करून वडापुनव मनोवपाचो आनंद वेगळोच आसता. दरेक जल्मांत होच घोव मेळचो असो संदेश दिवपी हो परंपरीक उत्सव म्हणल्यार सवायशीण बायलां खातीर खोस उक्तावपी एक वेगळी प्रक्रिया आशिल्ल्याची प्रतिक्रिया ह्या वेळार गांवकार हांणी उक्तायली.

होंडा सत्तरी हांगासरली अंजली नायक हांणी प्रतिक्रिया उक्तायतना हो उत्सव मनोवपाक एक वेगळे तरेची उमेद आसता. हाका लागून सवायशीण बायलां खातीर अशे तरेच्या सणां मदीं वांटेकार जावपाक बायलांक एक विशेश असो भोवमान मेळत आसता अशे तांणी सांगलें.

ठाणें हांगासरली प्रियदर्शनी गांवकार हांणी सांगलें वडापुनवेची परब ही सवायशीण बायलां खातीर खोशयेची प्रक्रिया निर्माण करपी आसा. आयज खर्‍या अर्थान ह्या सणांत वांटो घेतना एक वेगळे तरेचो आनंद मेळटा. परंपरीक उत्सव परंपरीक सण हे भारतीय संस्कृतायेचे म्हत्वाचे घटक आसात. अशा संस्कृतीच्या आनी सणाच्या माध्यमांतल्यान भारतीय संस्कृती ह्या जगांत प्रसिद्ध जाल्या. हाका लागून परंपरीक संस्कृती संवर्धन करपाचे नदरेंतल्यान दरेकान वांटेकार जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें ह्या वेळार तांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायतना सांगलें.