सत्तरी म्हालांत डेंग्युचें संक्रमण वाडलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

43 दुयेंती: उपाय येवजण करपाचेर भर

वाळपय: एके वटेन व्हडा प्रमाणांत उपाय येवजण्यो सुरू आसा. जाल्यार दुसरे वटेन सत्तरी म्हालाच्या विंगड विंगड वाठारांनी डेंग्युच्या दुयेंती मदीं वाड जायत आसा. धा दिसां आदीं हो आंकडो 30चेर आशिल्लो. आतां हो आंकडो 43चेर पावला. वट्ट पांच गांवांनी हें दुयेंस पातळ्ळां. ताका लागून नागरिकांनी सतर्क रावपाचें आवाहन भलायकी खात्याचे यंत्रणेन केलां.

मजगतीं, भलायकी यंत्रणेकडल्यान साबार सुवातांचेर जंतुनाशक वखदाचो फवारो मारपाक सुरू केला. खंयच उदक सांठून उरचें न्हय हाची विशेश दखल घेवची, अशें आवाहन केलां. 

हे विशीं चड म्हायती अशी, सत्तरी म्हालाच्या वट्ट पांच गांवांत संक्रमण जालां. कोपर्डे, सातोडें आनी भिरोंडा हांगा वट्ट 30 दुयेंती मेळिल्ले. ताका लागून भलायक खातयाचीं यंत्रणां सक्रीय जाल्लीं. तशेंच कोपर्डे आनी सातोडें ह्या गांवांनी जंतुनाशक वखदांचो फवारो सुरू केल्लो. ताका लागून दरेका घरांत वचून हे विशीं जागृताय करपाचेर तांणी भर दिल्ली. 

करंझोळ आनी दाबें ह्या गांवांनी प्रत्येकी एक दुयेंती मेळ्ळा. ताका लागून भलायकी खात्याचीं यंत्रणां सक्रीय जाल्ल्यान घराघरांनी जागृती पत्रकां वाटपाचेर भर दिल्या. 

मजगतीं, ज्या गांवांनी डेंग्यूचे दुयेंती मेळटात थंय घराघरांनी फावारो मारचो, अशी मागणी नागरीक करतात.  

मजगतीं, पावस आजून सुरू जावंक ना. पावसांत डेंग्युच्या दुयेंती मदीं वाड जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. ताका लागून भलायकी खात्याचे यंत्रणेन हाचेर विशेश लक्ष घालचें, अशी मागणी नागरीक करतात.