सत्तरींत पावसाचें धुमशेण चालूच

चोर्ला म्हामार्गाचेर पडिल्लें झाड कुशीक काडटना कामगार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपयचो सप्तकी बाजार शेळेलो; चोर्ला घांटार झाडां पडलीं

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः सत्तरी म्हालांत फाटल्या तीन दिसां सावन व्हड प्रमाणांत पडपी पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. वाळपयचो सप्तकी बाजारूय शेळेलो. पावसाक लागून मेजकेच गिरायक बाजारांत आयिल्ल्यान वेपाऱ्यांक लुकसाण सोंसचें पडलें.

मजगतीं, चोर्ला घांट वाठारांत पावसाचें प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान पालसणां कोसळपाचो भंय निर्माण जाला. ह्या वाठारांत खूब कडेन झाडां कोसळ्ळीं, पूण अजून मेरेन रस्तो येरादारीक आडखळ जावंक ना. संबंदीत कंत्राटदाराच्या कामगारांनी ताकतिकेन घडणुकेचे सुवातेचेर वचून झाडां कुशीक काडलीं. पावसाचो नेट असोच रातीं उसरां मेरेन उरलो जाल्यार पालसणां कोसळून रस्तो येरादारी खातीर बंद जावपाची शक्यताय आसा.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा सकाळ सावन रातीं उसरां मेरेन म्हालांतल्या सगळ्याच वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडटालो. हाका लागून ह्या वाठारांतले खूबशे रस्ते उदका पोंदा गेले. ताका लागून येरादारीक आडखळ जाली.

ह्या वाठारांत आपत्कालीन वेवस्थापनीची यंत्रणा सज्ज दवरल्या. कसलीय आडखळ आयल्यार थंय ताकतिकेची मजत करपाक यंत्रणा कामाक लागतली, अशें म्हामार्ग यंत्रणेच्या संबंदीत सुत्रांनी म्हणलां. 24 वरां ह्या म्हामार्गाचेर बारीक नदर दवरल्या. ताका लागून ह्या म्हामार्गा वयल्यान प्रवास करपी प्रवाशांक कसलोच त्रास जावचो ना, हाची दखल घेतल्या, अशेंय सुत्रांनी म्हणलां. मजगतीं, सत्तरींतल्या चडशा सगळ्याच न्हंयांचें उदक ल्हवू ल्हवू वाडपाक लागलां. रगाडा आनी म्हादय न्हंयेचें उदक मंगळारा खूब प्रमाणांत वाडिल्लें. जर ह्या न्हंयांचें उदक आनीक वाडलें आनी धोक्याचे खुणे मेरेन पावलें जाल्यार न्हंयेदेगेर रावपी लोकांक हे विशींची खबर दितले, अशें उदक शिंपणावळ खात्याच्या सुत्रांनी स्पश्ट केलां.

पैकूळ- गुळेलीचो संपर्क तुटलो

गुळेली- पैकूळ पांयपूल सोमारा उदका पोंदा गेल्लो. रगाडा न्हंयेच्या उदकाची पातळी आनीक वाडपाक शकता. सध्या हो पांयपूल उदका पोंदाच आसा. ताका लागून गुळेली आनी पैकूळ हांचे मदलो संपर्क पुराय तुटला. हो पांयपूल आसा कांय उदकाच्या लोटांत व्हांवून गेला, हाची म्हायती रातीं उसरां मेरेन मेळूंक नाशिल्ली. जे मेरेन उदक देंवना, तें मेरेन तें कळप शक्य ना, अशें सुत्रांनी म्हणलां.