सत्तरींतल्या 56 गांवांचेर नवें संकट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः 1999 त अधिसुचीत जाल्ल्या म्हादय अभयारण्याचो मार सत्तरी म्हालांतल्या 29 गांवांक बसला. हाका लागून सत्तरी म्हालांतले लोक अभयारण्या आड संघर्श करतात. आतां अतिसंवेदनशील वाठारांत 56 गांवांचो आस्पाव केल्ल्यान नवें संकट उबें रावलां. ताका लागून संबंदीत गांवांतले लोक हुस्क्यांत सांपडल्यात.
मजगतीं, भलायकी मंत्री तशेंच थळावे आमदार विश्वजीत राणे हांणी हे संबंदांत फेरविचार करपा संबंदांत केंद्रीय पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्याच्या मंत्र्यांची भेट घेतले, अशें जाहीर कलां. तरी लेगीत अधिसुचीत जाल्ले गांव ह्या वाठारांतल्यान वगळटले काय ना, असो प्रस्न आतां निर्माण जाला. 1999 त गोंयांत राष्ट्रपती राजवट आशिल्ली. त्या वेळार तेन्नाचे राज्यपाव जे. आर. जॅकब हांणी म्हादय अभयारण्याची अधिसुचोवणी जारी केल्ली. तातूंत सत्तरी म्हालांतल्या 29 गांवांचो आस्पाव केला. हाका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांचे खूब तरेचो मर्यादा आयल्यो. फाटल्या 23 वर्सां सावन ह्या वाठारांतले लोक संघर्श करतात. अभयारण्या वाठारांतल्यान हे गांव वगळचे, अशे तरेची मागणी करतात. पूण अजून मेरेन ही मागणी मान्य जावंक ना. हाका लागून थळावी रान खात्याची यंत्रणा आनी गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक हांचे मदीं परतून परतून संघर्श जातना दिसता.
ज्या गांवांचो अतिसंवेदनशी वाठारांत आस्पाव केला, त्या गांवांचेर साबार तरांच्यो गंभीर मर्यादा येवपाची शक्यताय आसा. तशें जालें जाल्यार ह्या वाठारांतल्या लोकांचें जिवीत अर्थहीन जातलें, अशी प्रतिक्रिया सत्तरी म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी उक्तायल्या.
धा वर्सां सावन सत्तरी भुमिपुत्र संघटणेच्या माध्यमांतल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांचे दिसपट्टे गरजेचेर मर्यादा आयल्यात. हाका लागून संघर्श सुरू आसा. ते खातीर खूब खेपे मोर्चा काडल्यात, धरणें धरल्यात. आतां नवी समस्या उप्राशिल्ल्यान सध्या म्हालांतले लोक आनीक कचाट्यांत सांपडल्यात.

म्हादय अभयारण्यांत आस्पाव आशिल्ले गांव
केळावडे, फणसुली, चरावणें, हिवरे बुद्रुक, हिवरे खूर्द, गोळवली, सूर्ल, साटरें, दरोडें, कोदाळ, डोंगुर्ली, पाली, गुळ्ळे, झरमें, कोपाड्डें, नानेली, ब्रह्मकरमळी, शेळप बुद्रूक, शिंगणे माळोली, नानोडें वायंगिणी, झाडांनी कडवळ, करंझोळ, पेंड्राल, शिरंगुली, शिरसोडा, असोडें आनी गवाणें.

पर्यावरण अतिसंवेदनशील विभागांतले गांव
अंजुणें, शिरोली, गुळें, भायलोवाडो, पाली, शिंगणें, हिवरे बुद्रुक, झरमे, नानेली, माळोली, कोपाड्डें, ब्रह्मकरमळी, हेदोडें, आंबेडें डोंगरवाडो, म्हाऊस, भुंयपाल, बोंबेडें, वेळूस, सोनाळ, कुमारखण, वाळपय, सांवड्डें, वेळगें, असोळें, करमळी बुद्रुक, बाराजण, पणशें, शेळपें खुर्द, भिरोंडें, खोतोडें, शिरसोडें, करंझोळ, आसोडें, मेळावली, गोतीखाडीलवाडो, आंबेली, गवाणें, मलपण, सूर्ल, साट्रे, गोळावली, चरावणें, हिवरे खूर्द, हिवरे बुद्रुक, केळावडें, रिवें, कोदाळ, डोंगुरवाडो, देरोडें, वायंगिणी, नानोडें, झाडांनी, पेड्राल.