सत्तरींतल्या 3 गांवांत डेंग्यूचे 30 दुयेंती उपाय येवजण केली ना जाल्यार पावसाळ्यांत दुयेंती वाडपाची भिरांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी तालुक्यांतल्या तीन गांवांत डेंग्यूचे 30 दुयेंती मेळ्ळ्यात. ताका लागून लोकां मदीं भिरातीचें वातावरण पातळ्ळ्यां. भलायकी खात्यान हातूंत गंभीरपणान लक्ष घालून उपाय येवजण करची अशी लोकांची मागणी आसा. ती केली ना जाल्यार पावसाच्या दिसांनी दुयेतीं वाडपाची शक्यताय आसा. भलायकी खात्यान डेंग्यूचे दुयेंती आशिल्ल्या वाठारांत पळोवणी करपाक सुरू केल्या.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कोपर्डें हांगा 11, सातोडें हांगा 11 आनी भिरेंडे हांगा डेंग्यूचे 8 दुयेंती मेळ्ळ्यात. कोपर्डें हांगा गवळ्यां वाड्यार डेंग्यूचो पयलो दुयेंती मेळ्ळो. थंय पळोवणी केल्या उपरांत हेर 10 दुयेंती मेळ्ळे. भलायकी खात्यान हाची दखल घेवंन वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वतीन वाड्यार येवू पळोवणी केली. ज्या वाठारांत डेंग्यू दुयेंती मेळ्ळ्यात थंय वखदांची फवारणी केल्या.
पावसाक अजून सुरवात जाली ना. पावस पडटकूच साठपी उदकाक लागून डेंग्यूंचो संसर्ग वाडटलो अशी लोकांक भिरांत आसा. भलायकी खात्यान वेळार उपाय येवजण करची अशी तांची मागणी आसा. सत्तरी तालुक्यांत चडशे कडेन घरांतलें घाणयारें उदक उक्त्या गटारांनी सोडपाचो प्रकार चल्ल्यात. ताका लागून जळेरां तयार जातात. लोकांनी सादूरताय बाळगून डेंग्यूचो संसर्ग जावचो न्हय हे खातीर जतनाय घेवची अशें भलायकी अधिकाऱ्यांनी मागलां.