सत्तरींतल्या 101 प्राथमीक शाळांनी इंग्लिश विशय शिकोवपाक 24 शिक्षक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरींतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक मुळाव्या पांवड्यार इंग्लिश विशय शिकोवपा खातीर सरकारान तालुक्यांतल्या 101 प्राथमीक शाळांतल्या 80 शाळांनी फकत 24 शिक्षकांची नेमणूक केल्या. वेगवेगळ्या शाळांनी वचून हे शिक्षक सप्तकांतल्या दोन ते तीन दिसांत इंग्लिश वर्ग घेतले. सरकारान इंग्लिश विशय शिकोवपा खातीर कायम शिक्षकांची नेमणूक करपी मागणी तालुक्यांतल्या पालक- शिक्षक संघांनी केल्या.
इंग्लिय विशय शिकोवपा खातीर शिक्षण  खात्यान 2016 वर्सा शिक्षकांची नेमणूक केल्ली मात ताकां शाळा नेमून दिल्यो नाशिल्ल्यो. पालक- शिक्षक संघांनी केल्ले मागणे प्रमाण हालींच सुरू जाल्ल्या शिक्षणीक वर्सा सावन तांकां 80 प्राधमीक शाळांनी शिकोवपाचें काम दिलां. इंग्लिश विशय भुरग्यांक प्राथमीक पांवड्यार बरे तरेन समजवपाक मेळचो ह्या हेतात ही वेवस्था केल्या.
सप्तकांतलल्या शालेय दिसांनी सान भुरग्यांक इंग्लिश विशय शिकल्यार तांकां 10वे उपरांतचें शिक्षण घेवपाक कठीण वच्चें ना अशें पालकांचें मत आसा. शाळांनी  इंग्लिश विशय शिकोवपा खातीर कायम शिक्षकांची नेमणूक करपाचो शिक्षण खात्यान विचार करचो अशें तांचें म्हणणे आसा. हिरवे हांगच्या पालक-शिक्षक संघाच्या वांगड्यानी सत्तरीचो एडीईआय कडेन तशी मागणी केल्या. 80 शाळांनी 24 शिक्षक इंग्लिश विशय कसो शिकोवपाक शकतले, असो पालकांचो प्रस्न आसा.