सत्तरींतल्या पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः गोंयांतल्या पंचायत मंडळाची मुजत सोंपल्या. ताका लागून नव्या प्रशासकांची नेमणूक करतले. ह्या पदाचेर कोणाची नेमणूक जातली हे संबंदांत उमळशीक लागिल्ली. सध्या तरी ही उमळशीक शेळेल्या. कारण गोंय पंचायत संचालनालया वतीन सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रशासक पदाचेर नेमणूक केल्या. सत्तरींतल्या सगळ्या 12 पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक केल्या. तातूंत चड करून अभियंत्यांची नेमणूक केल्याचें स्पश्ट जालां.

सरकारान सरपंचांक संद दिवंक नाशिल्ल्यान सरपंचां मदीं कांय प्रमाणांत नाराजी निर्माण जाल्या. फाटल्या पांच वर्सां सावन पंचायत मंडळान सरपंच आनी पंच हांच्या माध्यमांतल्यान पंचायत मळाचे सर्वांगी उदरगतीक म्हत्वाचें योगदान दिलां. मात सरकारान सरपंचांक कुशीक काडून सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्ले खातीर कांय पंच आनी सरपंच बेजार जाल्यात.

मजगतीं, पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकार हांणी जारी केल्ल्या आदेशाप्रमाण सत्तरी म्हालांतल्या बाराय पंचायतीं मदीं प्रशासकांची नेमणूक केल्या. आदेशा प्रमाण गणेश गांवकार हाची पिसुर्ले पंचायत, योगेश सावंत हांची नगरगांव पंचायत, गुरुदास गोखले हांची म्हावूस पंचायत, जयराम हरवळकार हांची खोतोडा पंचायत, अझीझ शहा हांची ठाणे पंचायत, संतोष लाड हांची भिरोंडें पंचायत, राजेश आर्लेकार हांची गुळेली पंचायत, झिलाराव देसाय हांची मोर्ले पंचायत, लक्ष्मण नायक हांची केरी पंचायत, पवन वरक हांची सांवर्डें पंचायत प्रशासक पदाचेर नेमणूक केल्या.

जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण प्रशासक संबंदीत पंचायत कार्यालयांनी हाजीर रावून कागदोपत्री सोपस्कार हाताळटले. तेच प्रमाण सगळ्या लोकांची गाराणीं आयकून घेतले, अशें स्पश्ट केलां.