सत्तरींतल्या उपद्रवी जनावरांचो बंदोबस्त जावचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तुमी परत एक फावट सत्तरींतल्या शेतकारांक नवे उमेदीन जगपाची तांक दिल्या. फुडाराक तुमी ह्या शेतकार भावांचें दुख्ख उणें करपा खातीर वावुरतलीं हाची खात्री आसा. 

सत्तरी तालुको मुखेलपणान शेतवडीचो. सद्या तालुक्याच्या जायत्या वाठारांनी फळबागांचे जायते प्रकार आसात. गोंय मुक्त जाले उपरांत ह्यो फळबागो वाडूंक लागल्यो. सत्तरी तालुक्यांतल्या सगळ्या न्हंयांचेर सरकारान बांद, धरणां बांदलीं. ते उपरांत शेतवडीची भरभराट जाली. आयज हांगा व्हड प्रमाणांत शेती आसात. पूण नाल्ल, सुपारी, केळीं हीं बागायती पिकां मुखेलपणान सत्तरी तालुक्यानूच मेळटात.

सरकारी नोकरेच्यो संदी मेळनाशिल्ल्या काळांत व्हड प्रमाणांत कुटुंबां बागायतींचेर पोट भरतालीं. आयज नोकरी पयलीं आनी शेतवड दुसरी अशी परिस्थिती आसा. तरी लेगीत सत्तरी तालुक्यांत नाल्ल आनी सुपारी व्हड प्रमाणांत तयार जावपाक लागल्या. धरणांतल्यान न्हंयेच्या उदकाची पुरवण शेतवडी खातीर मेळ्ळे उपरांत खऱ्यांनीच शेतकी आनी बागायतींत बरे दीस दिसले. बाजारांत सुपारी आनी नाल्लाचे फावो ते दर मेळपाक लागले. हाका लागून शेतकार भावांक बरे दीस आयले, अशें म्हणप चुकीचें न्हय. पूण, ह्या बदलत्या काळा प्रमाण शेतकारांक बरी अर्थीक उत्पादनां मेळपाक लागलीं. पूण हाचेर कोणाची तरी नदर पडली. 

शेतवडी आनी बागायतींत रानवटी जनावरांचो त्रास खूब वाडूंक लागलो. पूण फाटल्या धा वर्सांत अक्षरशः विध्वंस जाला. रानवटी जनावरांतल्यान कोले, माकड, रानदुकर, गवे ह्या रानवटी जनावरांनी व्हड प्रमाणांत अतिक्रमण करपाक सुरवात केल्या. हाका लागून रानवटी जनावरां वाडिल्ल्यान शेतकारांच्या अस्तित्वाक धोको निर्माण जाला. रानवटी जनावरांक ‘त्रास करपी प्राणी’ म्हूण जाहीर करचें अशी मागणी शेतकार करतात. पूण, सरकार हे बाबतींत मात्तूय सक्रीय ना, ती सत्तरी तालुक्याच्या शेतकारांची खंत. उपाय करून रानवटी जनावरांचेर नियंत्रण दवरले बगर सत्तरी तालुक्यांत शेतकारांचें अस्तित्व धोक्यांतल्यान मुक्त जावचें ना, ही खरी गजाल. फाटल्या धा वर्सां सावन  तालुक्याचे शेतकार ग्रामसभा, वेगवेगळ्या संघटनां वरवीं भौशीक कार्यावळींतल्यान आपली समस्या सरकारा मुखार सादर करपाचो यत्न करतात. सध्या सत्तरी तालुक्याच्या शेतकारांक वाडत वचपी रानवटी जनावरांक लागून त्रास जावपाक लागल्यात. हाका लागून शेतकारांक नवो दीस दाखोवपाची जापसालदारकी सरकाराचेर आसतना लेगीत सरकार फकत मान हालोवपाचें काम करता, हें खरेंच दुर्दैवी.

1999 वर्सा म्हादय अभयारण्याची अधिसुचोवणी जाहीर जाले उपरांत सत्तरींतल्या शेतकारांक जायते तरेचे प्रस्न उप्रासले. रानवटी जनावरांनी लोकवस्तींच्या बागायतींत अतिक्रमण करपाक सुरवात केली आनी तीं पिकांचें लुकसाण करपाक लागलीं. कायद्यान तांकां मारप हो गुन्यांव थारता. हाका लागून सध्या शेतकारांचे हात कायद्यान बांदून दवरल्यात. हाका लागून तांचे आड कसलीच कारवाय करपाक मेळना. हाका लागून सरकारान हे संबंदी एक खाशेलो कायदो करून रानवटी जनावरांची वाडत वचपी हालचाल थांबवची आनी तांकां ‘त्रास दिवपी’ अशें जाहीर करचें, जाका लागून शेतकारांक ह्या रानवटी जनावरांक आडावपाक मेळटलें. पूण ती पद्दत अजून चालीक लागूंक ना. सरकारा मुखार जायते फावट प्रतिनिधित्व केलें. पूण तांणी कांयच लक्षांत घेतलें ना. 

वाळपय वाठारांतल्यान मोर्चा, धरणें आनी आंदोलनां जालीं. पूण खरी गजाल म्हळ्यार हाचेर कोणेच लक्ष दिवंक ना, हाका लागून सरकारी न्यायालयांत आमकां कोण न्याय दितलो हाची गोंदळाची स्थिती आशिल्ल्या शेतकार भावांक आयज कांय प्रमाणांत न्याय मेळ्ळा. कारण पर्येंची आमदार डॉ. देविया राणे हांणी रानवटी जनावरांचेर नियंत्रण हाडपाची विनवणी केल्या. तालुक्यांतल्या शेतकारांची दुर्दैवी परिस्थिती तांणी विधानसभेंत मांडपाचो यत्न केलो.  हो यत्न पयलींच करपाक जाय आशिल्लो. फाटल्या विधानसभेंत तांणी असोच आवाज काडिल्लो. पूण हे बाबतींत कृशी खात्यान आनी रान खात्यान कसलीच हालचाल करूंक ना. हाका लागून परत एक फावट तांणी हो प्रस्न विधानसभेंत मांडपाचें धाडस केलां. हाचे खातीर तांकां परबीं दिवपाक जाय. आमदार डॉ देवीया राणे आमची भावना उबारपाचो यत्न करता तें पळोवन सगल्यांचें काळीज भरून आयलें. सगळ्यांच्या विचारांतली घुस्पागोंदळाची स्थिती पयस जाली आनी आतां तरी न्याय मेळटलो अशी आस्त आसा.

 सत्तरींतलो बागायतदार हो कश्ट करपी. ताका कश्ट करपाक कळटा. तांकां राजकी गुंतागुंत खबर ना. पूण विधीमंडळांतल्या शेतकारांची दुर्दशा पयस करपाक डॉ. दिव्या राणे हांणी केल्लो यत्न खऱ्यानीच तोखणायेचो आसा,  शेतकारांच्या अवस्थेची म्हायती सामान्य लोकांक मेळ्ळ्या, फुडाराक कितें तरी बरें घडटलें अशी अपेक्षा करप चुकीचें जावचें ना. एके वटेन केंद्र सरकार आनी गोंय सरकार शेतकारांच्या अर्थीक स्थिरताये खातीर वेगवेगळ्यो कल्याणकारी येवजण्यो चालीक लायतात. पूण रानवटी जनावरांच्या प्रस्नाचेर सरकारान खर भुमिका घेतिल्ली ना हें मान्य करचें पडटलें. शेतकारांची अर्थीक स्थिती आयज नाजूक जायत आसा. तांच्या हातांत राजकी वजन आसतना लेगीत तांची खरी शोकांतिका म्हळ्यार ते निश्ठावान जावंक शकनात.

दिव्या मॅडम, तुमी केल्लो वावर आनी तुमी मांडलेले प्रस्न खरेंच सत्तरी तालुक्याच्या दरेका शेतकार भावाच्या शिरंतरांनी लिपून आशिल्ली वेदना. तुमी तिका वाचा फोडली. तुमी परत एक फावट सत्तरींतल्या शेतकारांक नवे उमेदीन जगपाची तांक दिल्या. फुडाराक तुमी ह्या शेतकार भावांचें दुख्ख उणें करपा खातीर वावुरतलीं हाची खात्री आसा. 

उदय सावंत

79720 79443