सडा प्रकल्पांतल्या कोयराक उजो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उजो अनवळख्यांनी लायिल्ल्याचो दुबाव; संकल्प आमोणकाराची चवकशेची मागणी

वास्को: सड्या वयल्या कोयरा प्रक्रिया प्रकल्पांतल्या सुक्या कोयराचे राशीक बुधवारा रातीं अचकीत उजो लागलो. वाऱ्याक लागून उजो रोखडोच पयस पातळिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक धांवपळ करची पडली. हो उजो लागिल्लो नासून कोणेतरी अनवळख्यांनी लायिल्ल्याचो दुबाव कांय जाणांनी उक्तायलो. मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार आनी नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीश हांणी रातींच घडणूक थळार भेट दिवन पळोवणी केली. आमोणकार हांणी हे घडणुकेची चवकशी करपाची मागणी केली. तशेंच मुरगांव पालिकेन ह्या प्रकरणांत पुलीस कागाळ दाखल करची अशें आवाहन केलें.

मुरगांवचे नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीश हांणी नगरसेवकांची बसका घेवन ह्या प्रकरणाची चर्चा केली. कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या प्राकारांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावपाचो निर्णय घेतलाे. बसके उपरांत तांणी आनी हेर वांगड्यांनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिवन पळोवणी केली.

मुरगांव पालिकेन सुमार 22 वर्सां पयलीं सड्यार कोयरा प्रक्रिया प्रकल्प उबारला. कोयरा पसून सेंद्रीय सारें तयार करून ते गोंयांतल्या शेतकारांक विकपाचे आशिल्ले. पूण थंय उबारिल्ली यंत्रां उण्या तांकीची आशिल्ल्यान तशेंच ती रोखडीच नादुरुस्त जाल्ल्यान कोयरा प्रक्रिये वयलें काम थंड पडिल्लें. उपरांत थंय कोयराच्यो राशी तयार जावंक लागल्यो. थंय कोयराचे दोंगर तयार जावचे न्हय हे खातीर वेळारूच लक्ष दिवपा कडेन आडनदर जाली. थंयचे कांय प्रस्न सोडोवपा खातीर थातुरमातूर गजाली केल्यो. कांय वेळा नवे नवे प्रयोग केले. पूण ते प्रयोग थंयच्यो राशी उण्यो करूंक शकल्यो नात.

मदेकांत आदले मंत्री मिलिंद नायक हांणी ह्यो कोयराच्यो राशी हालोवपा खातीर यत्न केल्ले. तांच्या यत्नाक येस येवन थंयच्या कोयराच्यो राशी हालयिल्ल्यो. थंयचे मेकळे सुवातेर परतून कोयर उडोवंक लागिल्ल्यान थंय परतून कोयराच्यो राशी तयार जाल्यो. तातूंतलो कांय कोयर साळगांवच्या कोयरा प्रकल्पांत व्हरताले. पूण कांय कारणा खातीर थंयचो कोयर साळगांव प्रकल्पांत धाडूंक शकले नात, आनी तो कोयर आनी दीसपट्टो एकठांय जावपी कोयर हाका लागून थंय व्हड प्रमाणांत कोयर एकठांय जाल्लो. तो हालोवपा खातीर मुरगांव पालिकेन पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान बुधवारा त्या कोयराक उजो लागिल्ल्याचें चित्र सड्या वयल्या लोकांक दिसलें.

कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे सरभोंवतणी उंच वणत बांदिल्ल्यान ह्या कोयराक लागिल्लो उजो खूब उसरां लक्षांत आयलो. बुधवारा रातीं पावणे इकरा वरांच्या सुमाराक कोणे तरी उजो लागिल्लो पळयले उपरांत उजो पालोवपी दळाक कळयलें. ताका लागून थंय मुरगांव बंदर प्राधिकरण, वास्को उजो पालोवपी दळाचे बंब पावले. तांणी उदकाचो मारो केलो. पूण उज्यान व्हड प्रमाणांत पेट घेतिल्ल्यान उजो आटापा येना जालो. वाऱ्याक लागून उजो नेटान मुखार पातळूंक लागिल्लो. थंयच्या दुरगाची वणत उंच आशिल्ल्यान आनी वीज वाहिन्यो दुरगा लागीं आशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळा मुखार प्रस्न उबो राविल्लो. उजो पातळचो न्हय हे खातीर यत्न करपा खातीर उजो पालोवपी दळाच्या जवनांक मुखार सरूंक मेळना जालें.

ह्या प्रकल्पा मुखारूच कांय अंतराचेर एमपीटीचें हॉस्पिटल आसा. पूण नशिबान वारो दर्याचे दिशेन व्हांवूक लागिल्ल्यान थंयचो धुंवर हॉस्पिटलांत गेलो ना. हाचे पयलीं लागिल्ल्या उज्या वेळार धुंवर हॉस्पिटलांत गेल्ल्यान थंयच्या दुयेंतींक हालोवपा खातीर मोटी धांवपळ करची पडिल्ली.

हो उजो पालोवपा खातीर उदकाचो मारो सेगीत जातालो. पूण कोयरा भितर उजो धुमसत आशिल्ल्यान उजो परतून वयर येतालो. सकाळ मेरेन दळान व्हड प्रमाणांत उदकाचो वापर केलो. उपरांत त्या कोयराचेर माती घालपाचें काम हातांत घेतलें. हो उजो आनीक कितले दीस धुमसत उरतलो हें सांगूं येना. तरिपूण तो आनीक तीन ते चार दीस मेरेन आटापा हाडपा खातीर उजो पालोवपी दळाचे यत्न आसात.

मजगतीं, ह्या कोयरा प्रक्रिया प्रकल्पा विशीं मुरगांव पालिका गंभीर ना. कोयराचो प्रस्न गंभीर आसतना पालिका गंभीर नाशिल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायल्या. थंयच्या कोयराचो विलो लावपा खातीर मुरगांव पालिका नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर करपा खातीर गंभीर नाशिल्ल्याचें दिसून येता.

समाजीक कार्यकर्ते जयेश शेटगांवकार हांणी लेगीत मुरगांव पालिकेचे एकंदर भुमिकेचेर टिका केली. उज्याची भिरांत आसून लेगीत थंय सुरक्षे खातीर कसलीच यंत्रणा उपलब्ध ना. ताका लागून उजो केन्ना लागलो आनी कितलो वेळ थंय तो धुमसत आशिल्लो, तो कोणे लायलो हे समजुपाक मार्ग ना. हो उजो कोणे तरी लायला असो दावो तांणी केलो.

समाजीक कार्यकर्ते शंकर पोळजी हांणी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आनी हेरांच्या निश्काळजीपणाक लागून हो उजो लागिल्ल्यान त्या सगल्यांनी राजिनामो दिवपाची गरज उक्तायली. आमी सड्या वयले लोक कोळसो, बॉक्सायड प्रदुशाणाक सामकार वतात. आतां ह्या उज्याक लागून तयार जाल्ल्या धुंवराच्या प्रदुशणाक सामकार वचचें पडटलें. ह्या प्रकल्पांत सुको आनी ओलो कोयर वेगळें करपाचें काम पुरायपणान ठप्प जाल्ल्यान थंय कोयराच्यो राशी तयार जाल्यात अशें तांणी म्हणलें.

सडा हांगासरल्या कोयरा प्रकल्पांतल्या कोयराक लागिल्लो उजो आटापा हाडपा खातीर कसली उपाय येवजण करची हे खातीर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी बिरेस्तारा सांजवेळा ताकतिकेची बसका घेवन कांय सुचोवण्यो केल्यो. हो उजो उदकान पालय नाशिल्ल्यान त्या कोयराचेर व्हड प्रमाणांत माती घालतले. ते खातीर लागपी मातयेची वेवस्था ताकतिकेन करची अशी सुचोवणी तांणी केली.