सडयें-शिवोली फिडर परत- परत निकामी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वीज खात्याचो सडयें-शिवोली फिडर परतपरत निकामी जाता आशिल्ल्यान लायट परतपरत वचपाच्यो घडणुको वाडल्यात. हे विशीं आवाज काडून लेगीत वीज खातें कानामनार घेना. कसलीच सुधारण करपाचें नांव काडिना. ताका लागून गिरायकांनी  खर निरशेणी परगटायल्या.
वीज खात्याच्या सडयें शिवोली फिडरा वयल्यान सडये, मार्ना, ओशेले, खैराट आनी वागळी वाठारांत वीज पुरवण जाता. हो फिडर परतपरत निकामी जाता. किरकोळ पावस पडलो तरी वीज गायब जाता. दुरूस्ती खातीर उणींच चार ते पांच वरां लागतात. कांय फावटीं जाल्यार आठ ते बारा वरां लेगीत दुरूस्ती खातीर घेतात.  इकरा केव्ही वीज वाहिनीचेर काम करपी कर्मचारी उणे आसात. ताका लागून समस्येंत आनीक भर पडल्या. तातूंतच वीज वाहिन्यो शेतांतल्यान गेल्ल्यान दुरूस्ते खातीर व्हड्यांचो वापर करचो पडटा. देखून आनीक कळाव जाता. हे विशीं उपाययेवजण करपा खातीर थळाव्या आमदारांनी हालींच वीज अभियंत्याची बसका घेतिल्ली. हे बसकेंक हाचेर कसले उपाय घेवं येतात हाचेर चर्चाय जाल्ली.  पूण प्रत्यक्षांत कांयच घडलें ना.
दुसरे वटेन शिवोली वाठारांतली वीज दुरूस्ती करपा खातीर आगरवाडो सब स्टेशना वयल्यान कर्मचारी मागयतात. खूब फावटीं वीज दुरूस्ती करपा खातीर आगरवाड्या वयल्या कर्मचारी पेडणें म्हालांतल्या हेर सुवातांनी वतात. ते परत ये मेरेन वेळ जाता. देखून शिवोली वाठारांतली वीज दुरूस्त करपा खातीर लागीं लागीं 8 ते 12 वरां लागतात. ह्यो घडणुको परतपरत घडटात. ताका लागून वीज गिरायकां सामकीं उबगल्यांत.
फाटल्या बिरेस्तारा रातीं ह्या वाठारांत पावसाक सुरवात जाली. उपरांत रातीं 9 वरांचेर ह्या वाठारांतली लायट गेली. मध्यानरातीं कांय गांवांतलीं वीज पुरवण सुरळीत केली पूण कांय वेळा उपरांत परत लायट गेली. निमाणें शुक्रारा सकाळीं स वरांचेर वीज पुरवण सुरळीत करपाक वीज खात्याक शक्य जालें. सडये फिडरा वयल्यान ओशेल आनी मार्ना वाठारांतल्या वीज गिरायकांची गैरसोय जाली. ह्याच फिडरा वयल्यान कामुर्ली पंचायत क्षेत्रांतल्या खैराट वागळी वाठारांतूय वीज पुरवण करतात. ह्या वाठारांतल्या लोकांक लायटी बगर रात सारची पडली. लागीं लागीं 9 वरां ह्या वाठारांतल्या लोकांक विजे बगर काडचे पडले. शेनवारा थोडी भोव थाकाय मेळ्ळी. आयतारा  सकाळीं सात ते सांजवेळा चार वरां मेरेन शट डावन आसलें. उपरांत पांच वरांचेर वीज पुरवण सुरळीत जाली. पूण शिवोली वाठारांतल्या गुडे, राय, मदलें भाट, दांडो आनी हेर वाठारांनी विजेचो आपालिपा चालूच आसलो. दर धा मिणटांनी लायट वताली. हो प्रकार रातभर चालू आसलो. सोमारा सकाळीं लेगीत खूब सुवातांनी वीज पुरवण खंडीत आसली. फाटलें सप्तकभर परतपरत लायट वता आशिल्ल्यान  हांगाच्या गिरायकां मदीं खर निरशेणी उक्तावप चालू आसा. परत परत वीज गेल्ल्यान ताचो फटको ल्हान व्हड वेवसायिकांक बसता. वीज ना जाल्यार वेवसाय कसो करचो असो प्रस्न ते करतात.
सडयें शिवोली वाठारांत लायट गेली जाल्यार ती केन्ना येतली अशें विचारपाक गेल्यार शिवोली उपकेंद्राचो टेलिफोन क्रमांक बंद आसता. सडयें होली क्राॅस हायस्कूल ते शेळ शिवोली हांगा वीज ट्रान्सफर जोडपा कडेन दुर्लक्ष करतात. इकरा केव्ही वीज वाहिन्याचेर काम करपाक कर्मचारी दिवपाक वीज खातें तयार ना. ह्यो दोन मागण्यो पूर्ण जाल्यो जाल्यार वीज पुरवणेंत सुधारणा जावं येता. खुद्द आमदारान लेगीत हे विशीं वीज खात्याक कळयलां पूण वीज खातें कानामनार घेना आनी हे विशीं उपाय येवजण आंखना अशें लोकांचें म्हणणें आसा.

‘अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा केल्या’

शिवोली वाठारांतल्या लोकांक लायटीचो जो त्रास जाता ताची जाणीव आमकां आसा. हांवें हे आदींच संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा केल्या. आतां हे विशीं परत फाटपुरवण करतलीं अशें उतर आमदार डिलायला लोबो हांणी दिलां.
-डिलायला लोबो

‘तीन नवे ट्रान्सफाॅर्मर बसयतले’


वीज पुरवण परतपरत बंद जाता हें आमकां खबर आसा. लोकांक जाप दितना आमकां नाकापुरो जाता. अभियंत्या कडेन संपर्क केल्यार वीज डायरेक्ट गेल्या अशी जाप मेळटा. कांय कडेन दाब उणो आसा अशी माहिती दितात. ही वाठारांत तीन नवे ट्रान्सफाॅर्मर बसोवपाचो प्रस्ताव आसा. हे खातीर टँडरूय काडलां अशी माहिती अभियंत्यांनी दिल्या. वीज खात्याचो सुस्त कारभार पळयल्यार हें काम बेगीन जायतशें दिसना.  काम नेटान जावंक जाय अशें मार्नाची सरपंच शर्मिला वेर्णेकार हांणी सांगलें.
-शर्मिला वेर्णेकार