सगलेच कारखाने ‘सुरक्षीत’ करचे?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सगल्या कारखान्यांची बारीकसाणेन पळोवणी करून अहवाल तयार करपाक जाय. मागीर ते प्रमाण सरकाराक सगले उपाय घेवपाक मेळटले.

कोलवाळे हालींच कावलाच्या अड्ड्याक उजो लागलो. आतां हो पिळर्ण उद्देगीक वसणुकेंतल्या बर्जर बेकर पेंटाच्या प्रकल्पाक. सुरवेक हें बारीकशें प्रकरण अशें सगल्यांक दिशिल्लें. मात, दनपरां अडेजांक सुमार सुरू जाल्लें हें होमखण पालवता म्हणसर दुसरे दिसाची सकाळ उदेंली. काल दनपरां मेरेन हो उजो धुमशेतालो. 4 टन फोम आनी 12 लाख लिटर उदक वापरले उपरांतूच उजो नियंत्रणांत आयलो. शंबरां वयर जवानांनी ते खातीर 24 वरां मेहनत घेतली. फक्त मालमत्ता लासून गोबर जाली, कोणाक कांय जावंक ना, ही तातूंतले तातूंत थाकाय दिवपी गजाल. भितर 94 कामगार, कर्मचारी आशिल्ले. वेळारूच भायर पडिल्ल्यान ते वाटावले. पूण कंपनीचें कोट्यांनी रुपयांचें लुकसाण जालें. शार्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला, अशें म्हणटात. पूण, चवकशी ही जावपाकूच जाय. पिळर्ण, साळगांव, कांदोळे आनी सरभोंवतणच्या गांवांक धुंवराचो त्रास जालो. तातूंत हो पेंटाक लागिल्लो उजो. भितर रसायनां आसतलीं. ताकाच लागून तो पालव नाशिल्लो. हे दु्र्घटनेची सरकारी यंत्रणांनी पुराय चवकशी करूंक फावो. उजो लागतकच घातक थारूं येतात असले कितले कारखाने गोंयांतल्या उद्देगीक वसणुकांनी आसात, ताचो नियाळ सरकारान घेतल्यार बरो.
हें अग्नीतांडव शांत जालां आसलें, तरी ताचे अजून लोकांचेर, मोनजातीचेर, पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जावपाची भिरांत आसा. धुंवरान, पेंटाच्या वासान भलायकी इबाडपाक शकता. भलायकी खात्यान पयर रातीं दुर्घटनेच्या दोन किलोमिटर वाठारांत रावपी लोकांक सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. स्वास घेवपाक त्रास जालो जाल्यार बेगोबेग हाॅस्पिटलांत वचपाक सांगलां. ते खातीर खास गाडीय दवरल्या. हे दुर्घटनेचो थळाव्यांक, मनोजातीक कितें फटको बसला, तें कांय दिसांनी कळटलेंच, पूण असल्यो दुर्घटनां परतून जावच्यो न्हय, हे खातीर सरकारी यंत्रणेक झुजा पांवड्याचेर उपाय घेवचेच पडटले. कारण कांय उद्देगीक वसणुकांच्या आसपास लोकांचीं घरां, इमारती आसात. सगलेच कडेन कुशीक बाकीचेय कारखाने आसात. उजो फाफसपाक वेळ लागना, हें कोणाक सांगपाची गरज ना.
गोंयांतल्या उद्देगीक वसणुकांचो नियाळ घेवपाची गरज आसा. आयडीसीच्या वेबसायटी प्रमाण, 23 वसणुको आसात. तातूंतल्या कितल्या वसणुकांनी पर्यावरणाक, लोकांक घातक थारूं येतात, तसले कारखाने आसात? भितर कितले गोंयकार, भायले काम करतात? ह्या कारखान्यां पसून राज्य सरकार कितली येणावळ मेळटा? तांचे कडेन सगले परवाने, दाखले आसात काय नात? रसायनां वापरपी, भट्टी आशिल्ले कितले कारखाने आसात? तांचें लायटीचें कनेक्शन कशें आसा? शाॅर्ट सर्किट जाल्यार उणेंच लुकसाण जावचें, हाचेर कितें उपाय घेतल्यात? सगल्या कारखान्यांची बारीकसाणेन पळोवणी करून अहवाल तयार करपाक जाय. मागीर ते प्रमाण सरकाराक सगले उपाय घेवपाक मेळटले.
खंयच्या खिणाक उजो पेटूं येता, स्फोट, दुर्घटना जावं येता, अशे कांय कारखाने, प्रकल्प, आस्थापनां सगले कडेन आसतात. पेंट कारखानो, पॅत्राॅल पंप, कोळशाच्यो खणी, अमोनिया गॅस वापरपी फॅक्टरी, वीज प्रकल्प, फोगाचो कारखानो…..!! थंय आपत्ती वेवस्थापन आसताच. अचकीत कितें जालें जाल्यार करपाचें कितें, ताचें प्रशिक्षण सगल्या कर्मचाऱ्यांक, कामगारांक दितात. आपत्ती वेळार सगल्यांनी भायर सुरक्षीत जाग्यार कशें वचपाचें तें शिकयतात. ते खातीर खास वाटोय तयार करतात. बर्जर पेंटाच्या कारखान्यांतूय ह्यो साधनसुविधा आसतल्योच. शाॅर्ट सर्किट जावन उजो लागलो तेन्ना ताचेर संबंदीत सुरक्षा विभागान कितें पावलां उखल्लीं? काय अलार्म वाजतकच सगलेच भायर धांवले? पेंटाचो गुदांव, रसायनाच्यो टांकयो उजो विरोधी आशिल्ल्यो? हाची चवकशी सरकार करतलेंच. उजो कितल्या वेगान सगले कडेन पातळ्ळो, तो पालोवपाचो सुरवेकूच कोणे यत्न केलो काय ना, तेंय तपासचें पडटलें. बर्जर कंपनीच्या जेजुरी (पुणें) प्रकल्पांत नव्या वर्साच्या आदले दीस स्फोट जावन एकल्याक मरण आयिल्लें. पोरूं जुनांत हावडा (कोलकाता) प्रकल्पांत उजो लागून एकलो मेल्लो, तर 22 जाण जखमी जाल्ले. हो योगायोग आसूं येता!! तरीय संबंदी कंपनीन जतनाय घेवंक जाय. गोंयचे सरकारी यंत्रणेनूय हाचे मुखार अशें कांय घडचें ना, हे खातीर कारखाने चडांत चड ‘सुरक्षीत’ करपाक जाय. तें कामगारांक बऱ्याक पडटलें आनी आशिकुशीक रावप्यांकूय!!