संस्कृत भाशेंतलें करियर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संस्कृत भाशे भितर करियर जावंचे हे नदरेन हे भाशेंत शिकोवपाचो यत्न सगले कडेन जायत आसा. हालींच दिवचल संस्कृत भारती आनी गोंय सरकाराच्या राजभाशा संचालनालयाच्या जोड पालवान एक निवासी शिबीर जालें. ताच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हाजीर आशिल्ले. तांणी ह्या यत्नाची तोखणाय करताना, ही भाशा कितली उपेगाक पडूं शकता हें सांगलें. नव्या शिक्षणिक येवजणे सकयल सरकार मांयभाशेक चड म्हत्व दिता. जर 15 विद्यार्थी आसत गोंय सरकार एक शिक्षक नेमतलें, अशेंय तांणी सांगलें. एकूण ही भाशा शिकपाचें म्हत्व चड वाडलां. आयुर्वेद शिकप्याक संस्कृत भाशा येवप गरजेचें. खेरीज तांकां संस्कृत विशयाचो १०० गुणांचो पेपर दिवचो पडटा. हाचे वेल्यान हे भाशेक अच्छे दिन येवपाक सुरुवात जाल्या, अशें म्हणूं येता. ब्रिटिश सरकार देडशीं वर्सां ह्या देशाचेर राज्य करून गेले, वतना तांची इंग्लीश भाशा आमच्या देशी भाशांचे गोंमटेर बसयली, हें सत्य आमी न्हयकारूंक शकनात.
जायते जाण देशी भाशे परस इंग्लेश शिकपाक प्राधान्य दिता, ते व्हड लेखक, समीक्षक जातले म्हूण न्हय तर खंय तरी पोटा- पाण्याची तजवीज जातली म्हूण. बरें सगलेच भायर वतात, अशें न्हय, तर जायत्या जाणांक गोंयांत नाजाल्यार देशा भितर नोकरी जाय आसता. हाका लागून नव्या शिक्षणिक धोरणा भितर देशी भाशांक चड महत्व दिलां. इंग्लेश जाव हेर भाशा तुमी आॅनलायन पद्दतीन शिकूं शकतात. लता मंगेशकार हांचें नांव आमच्या देशांनूच न्हय तर आख्ख्या संवसारभर सगल्यांक खबर आसा. तनान, मनान ती आपल्या गाण्यांत एकरूप जाताली. तेच पद्दतीन तुमी एखाद्या फाट्यांत काम करूंक जाय. एखादी भाशा शिकतना उलोवप, आयकप, वाचप हें सामकें गरजेचें. मागीर चिंतप जाता आनी तुमचे विचार तातूंतल्यान तुमी मांडू शकतात. तुमी भाशा शिकतात तेन्ना, एखादें दिसाळे वाचशात तर ती भाशा तुमी शिकतात आनी वांगडा अपडेट जांवपाकूय मेळटा.
संस्कृता भितर सद्या सुधर्मा हें दिसाळे नेटाचेर वाचूंक मेळटा. अर्थात तुमका जर अशें नेटाचेर वाचूंक जाय तर वर्गणी भरची पडटा. त्या खेरीज संस्कृत साहित्य वाचल्यार तुमकां ह्या देशाचे खरी संस्कृतायेची वळख जातली. आमच्या सगल्या देशी भाशांचें मूळ संस्कृत भाशेंत आसा. संगणका भितर लेगीत हे भाशेक चड महत्व दिला. फक्त साहित्यनूच तर मूल्य शिक्षणा खातीर लेगीत हे भाशेचें महत्व सांगलां. बरेच भुरगें भरपूर गुण मेळोवपाचे नजरेन हे भाशेक प्राधान्य दिताले, पूण आतां हे भाशेन लेगीत करियर जांव शकता, हें कळटकूच तिका म्हत्व येतलें तें वेगळेंच. जर्मनींत संस्कृताचें बरेंच साहित्य आसा. आमच्या देशान जाल्ले परकी लोकांचें आक्रमण तशेंच नासधूस करपाची तांची मानसिकताय हाका लागून आमचें मोलादीक संस्कृतांतलें साहित्य आमी सांबाळूंक शकले नात, हें कोडू सत्य. पूण, आतां राज सहकार्य मेळूंक लागलां म्हणटकच हे भाशेक अच्छे दिन येवपाक लागल्यात, अशें म्हणू येता. शाळां भितर तर शिक्षकांची गरज सदांच लागता. त्या खेरीज संशोधन मळाचेर कितलोसोच वावर उरला तशेंच अणकाराच्या वावराक लेगीत मागणी आसा.
आमचें साहित्य आनी परंपरा हांचो खोलायेन अभ्यास संस्कृत भाशेंत बरेपैकी जाला. गणित, दर्शनकला, तर्क, व्याकरण, न्यायव्यवस्था, संरक्षण, राजनीती सारक्या विशयांचेर तातूंत खोलायेन विचार केला. भास्कराचार्याचीं गणित विशयांतलीं हुमाणीं विद्यार्थ्यांक गणिता सारक्या विशया कडेन ओडूं शकतात. खूब फावट गैरसमजा खातीर ह्या विशया कडेन आडनदर जाली म्हणू येता. संस्कृत घेवन युपीएससी जाल्ले अधिकारी आयज सरकाराचे सेवेंत आसात, शाळांनी शिक्षक, विद्यापीठांत प्राध्यापक, सैन्यांत धर्म शिक्षक, भाषा संचालनालयांत संचालक, उपसंचालक, पुरातत्व विद्या, दूरदर्शन, आकाशवाणी, अणकार, प्रकाशन घरां, मुद्रीत शोद, स्पीच थेरपिस्ट अशा जायत्या सुवातींनी संस्कृत भाशा जाणपी उमेदवार जाय. हे भाशेचो एक व्हड लाव म्हळ्यार आपले जिबेक बरो व्यायाम जाता. स्पष्ट उच्चार करपी निवेदक, गायक हांकां ही भाशा खूब उपेगी पडूं शकता.

प्रा रामदास केळकार
9822583275