संजीवाची कविता संवेदनशीलतेन भरिल्ली

संजीव वेरेंकार हांच्या ‘फुट्टात परतून पाखां’ ह्या कवितांझेल्याचें प्रकाशन करतना डॉ. प्रकाश वझरीकार. मुकेश थळी, अजीत केरकार, संदीप नायक आनी स्नेहा वेरेंकार मुरकूटे.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. प्रकाश वझरीकारः ‘फुट्टात परतून पाखां’ कवितांझेल्याचें प्रकाशन

पणजीः कवी संजीव वेरेंकार हांची कविता संवेदनशीलतेन उफाट भरिल्ली आसता. ती वास्तवाचें आनी ज्वलंत प्रस्नाचें चित्रण करपी आशिल्ल्यान कवितेच्या अभ्यासकांक ताची कविता ‘बायपास’ करूंकच मेळची ना, अशें समिक्षक, लेखक डॉ. प्रकाश वझरीकार हांणी सांगलें. मंगेशी वाठारांतल्या चित्रंगी रेसिडेन्सींत अपूर्व प्रकाशनान घडोवन हाडिल्ल्या वेरेंकार हांच्या ‘फुट्टात परतून पाखां” ह्या कवितांझेल्याचें प्रकाशन केले उपरांत वझरीकार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले.

कार्यावळीच्या अध्यक्षपदार नामनेचे नाट्यकर्मी, अजीत केरकार, लेखक मुकेश थळी, ज्येश्ठ पत्रकार सागर अग्नी आनी चित्रंगी रेसिडेन्सीचे अध्यक्ष संदीप नायक हाजीर आशिल्ले.

ह्याच सुवाळ्यांत केरकार हांचे हस्तुकीं मुकेश थळी हांकां अपूर्व प्रकाशनाचो 50 हजार रु. रोख, शाल, श्रीफळ आनी यादस्तीक ह्या स्वरुपाचो पुरस्कार भेटयलो.

मुखार उलयतना वझरीकार हांणी, थळी हे कोंकणीतले श्रेश्ठ लेखक आशिल्ल्याचें सांगून तांच्या निबंधांची शैली आगळी वेगळी अशें सांगलें.

ह्या वेळार केरकार हांणी आपल्या भाशणांत थळी हांणी नाट्य लेखन, अनुवाद आनी निबंध लेखनांतल्यान कोंकणी भास गिरेस्त करपाचें काम केलां अशें सांगून साहित्याची सातत्यान गुणात्मक सेवा करप्यांची समाजान दखल घेवंकूच जाय, अशें सांगतनाच अपूर्व प्रकाशनाच्या ह्या उपक्रमाची ताणी तोखणाय केली. वेरेंकार हांची कविता समाजाच्या वास्तव प्रस्नाचेर बडी मारपी आशिल्ल्यान ती काळजाक भिडटा अशें सांगलें.

निमंत्रीत सोयरे ह्या नात्यान उलयतना ज्येश्ठ पत्रकार सागर अग्नी हांणी संजीवाची कविता आर्मातल्या मुनिसांवां सारकी आसून ती योग्य थंयच वचून बसता, अशें सांगून आपूण तांचे कवितोचो रसीक अशें सांगलें.

लेखकान मनीसपणाची जोपासना पयलीं करूंक जाय. तें करतल्या लेखकाच्या साहित्याक तेज येता, अशें सांगून थळी हांणी अपूर्व प्रकाशनान पुरस्कार दिवन आपलो भोवमान केलो म्हूण आपूण भारावन गेलों अशें सांगलें.

अपूर्व प्रकाशनान चित्रंगी रेसिडेन्सीत कार्यावळीचें आयोजन केल्ल्यान ह्या वाठारांत साहित्यीक माहोल तयार जाल्ल्याचें सांगून चित्रंगी रेसिडेन्सिचे अध्यक्ष संदीप नायक हांणी समाधान उक्तायलें.

कार्यावळीचें सुत्रसंचलन स्नेहा वेरेंकार मुरकूटे हांणी केलें.