श्री लयराई होमखंड जात्रा 5 मे सावन, व्रत आयच्यान सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लाखांनी भाविकांचें श्रद्धास्थान आशिल्ल्या आनी गोंय आनी हेर राज्यांनीय नामनेक पाविल्ल्या शिरगांवच्या श्री लईराई देवस्थानाचो जात्रोत्सव 5 मे सावन सुरू जातलो.
ह्या जात्रोत्सवा निमतान गोंयांत फाल्यां, आयतारा, 1 मे सावन विंगडविंगड सुवातांनी देवीचे भक्त धोंड पांच दिसांचें व्रत सुरू करतले. जात्रोत्सव 5 मेक सुरू जातलो. 5 मेक अग्निदिव्य जाल्यार 6 मे सावन कौलोत्सव जातलो. ह्या उत्सवा खातीर देवस्थान समिती तशेंच प्रशासनान नेटान तयारी सुरू केल्या. कोरानाक लागून फाटलीं दोन वर्सां हो उत्सव मर्यादीत स्वरूपांत मनयिल्लो. मात ह्या वर्सा उपाट गर्देंत हो उत्सव जावपाचो आशिल्ल्यान भक्त आनंदांत आसात. गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी हेर राज्यांतूय ह्या जात्रोत्सवाची महती आसा. पांच दीस लाखांनी भक्त उपस्थिती लावन देवीचो आशिर्वाद घेवपाचे आसात.
गोंयांतल्या विंगडविंगड सुवातांनी गटागटांनील व्रतस्थ धोंड पांच दीस, तीन दीस व्रत करतात. ते खातीर सैमीक तळें, वझरे, पवित्र थळां, देवळाचे वाठार तशेंच जायत्या सुवातांनीन धोंडां खातीर उबारिल्ल्या सभाघरांनी धोंड व्रत करतले. ताची तयारी सुरू जाल्या. देवस्थान समितीन बसको घेवप सुरू केलां. सगलें सुरळीत जावचे म्हणून आमचे यत्न सुरू आसात अशें देवस्थानाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी सांगलें.
गांवागांवांनी शेण काडून वाठार शुद्ध करतात. व्रतस्थ धोंड घरा पासून पांच दीस वेगळें रावतात. पवित्र सुवातेर उपास करतात. ह्या पांच वा तीन दीस वेगळीच अनुभुती येता अशें एक धोंड राजाराम सावळ हांणी सांगलें.
विदेशांतूय देवीचे उपासक आसात. कामा निमतान ते थंय आसात. ते जमता तशे व्रत करतात आनी देवीची सेवा करतात अशें महेंद्र किनळकार हांणी सांगलें. उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, उपअधिक्षक आनी निरिक्षक कामांत सामके व्यस्त आसात.