श्रीपाद नायकाक निमंत्रण ना, ही पर्यटन खात्याची चूक : पर्यटन मंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फुडाराक निमंत्रणा विशीं खात्या कडल्यान चूक जावची ना

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नायक हांका पर्यटन खात्याच्या चुकी खातीर जेटीच्या उक्तावणाचे निमंत्रण पावले ना. हे विशी खात्याचो मंत्री म्हूण हांव दिलगिरी उक्तायता. फुडाराक निमंत्रणा विशी कसलीच चुक जावची ना. मानेस्तांक शिश्टाचारा प्रमाण निमंत्रणा मेळटली, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी स्पश्ट केलां.
सोबितीकरण जाल्ले दोना पावला जेटीचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचें हस्तुकीं शेनवारा उक्तावण जालें. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे सयत अधिकारी हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नायक हांका जेटीच्या उक्तावणाचें निमंत्रण नाशिल्ले. हाचे खातीर केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी गोंय सरकाराचेर तिडक उक्तायली. हें चुकून जालां काय कोणें तरी हेतुपुरस्सर केलां ताची चवकशी गोंय सरकारान करपाक जाय, अशी मागणी तांणी केल्ली. पर्यटन खात्या कडल्यान चुक जाल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी स्पश्ट केलां.
हांव केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री आसा. तशेंच हांव उत्तर गोंयचो खासदार आसा. खासदार तशेंच पर्यटन राज्य मंत्री म्हूण शिश्टाचारा प्रमाण म्हाका उक्तावणाचें निमंत्रण आसूंक जाय आशिल्लें. म्हाका निमंत्रण नाशिल्लें. जेटीच्या उक्तावणाची कसलीच रितसर म्हायती म्हाका दिवंक ना.
राज्यांत एखाद्या म्हत्वाच्या प्रकल्पाचें वा येवजणेचें उक्तावण जाता तेन्ना खासदार म्हूण म्हाका निमंत्रण आसपाक जाय. हाचे पयलीं खूबशे खेपे खासदाराक निमंत्रण न दिवपाचें प्रकार जाल्यात, अशें श्रीपाद नायक हांणी सांगिल्ले.
दोना पावला जेटीचें सोबितीकरण हे केंद्राच्या स्वदेश दर्शन येवजणे खाला जालां.