श्रद्धेचें स्थान – श्री बोडगेश्वर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्री बोडगेश्वराचें देवूळ हें म्हापशेकारांचे भावनेचें स्थान. बोडगेश्वराची जात्रा पुराय गोंयभर फामाद. गोंयभरचे लोक जात्रेक आपली हाजेरी लायतात. तिका कांय जाण ‘बोडगिणीची जात्रा’ म्हूणय वळखतात. जात्रा म्हणली की फेरी आयलीच. ती खूप व्हड. खावपाच्यो वस्तू आसूं वा खेळणी , कपडे, खाजें आनी जायते मांड ह्या फेरयेक दिष्टी पडटात. लोकांचो देवा बोडगेश्वराचेर खूप भावार्थ. बोडगेश्वराचें देवूळ खूप व्हड आसा.तशेंच सोबीत आनी सुंदर आसा. देवळा लागसरची जागा तर पुराय पाचव्याचार सैमान नटिल्ली म्हणू येता. थंड आनी शितळ जाग्यार पाविल्ल्या मनशाक थंयच्यान बेगीन भायर सरचे शें दिसना. ह्या देवळाचो वास इतलो निसर्ग रम्य वातावरणांत आसा की येणाऱ्या जाणाऱ्यांचे लक्ष देवळा कडेन गेले बगर रावना. कांय जाण तर गाडी थांबोवन देवाक पाया पडले बगर मुखार वचनात.


म्हापशेकारांची राखण करपी हो राखणदार. सतत आपल्या भक्तांची वाट पळयता. धादोस जाल्ल्या भक्तांक पळोवन तोय तृप्त जाता. लोक ताका आंगवणीचोय देव म्हूण वळखतात. आंगवण पुराय जाली कांय लोक ताका केळ्यांचो घड अर्पण करतात. लोक भावनेन हांगां दर्शनाक येतात. जितले देवूळ सुंदर तितलोच देवूय सुंदर. वाटकुळेंच तोंड, तकलेक फेटो, हातांत दांडो असो ताचो भेस. मनाक ओडलायणो दिसता.
तो एक राखणदार. पुराय म्हापशेची तशेंच म्हापशेकारांची राखण करता, अशें लोक मानतात. सगळयो अडचणी, दिश्ट, बाधा तो पयस करता, अशें लोक सांगतात. शेणिल्ल्यांक तो घरा पावयता. वाट चुकिल्ल्यांक वाट दाखयता. दुखी आशिल्ल्यांक सुखी करता आनी रिकाम्या हातान आयिल्ल्यांक भरभरून दिवन घरा धाडटा.
निरशेल्ल्याची आस,
शेणिल्ल्याक ध्यास,
देव बोडगेश्वर आसल्यार,
जातली पयस संकश्टां हजार.
ताची महती आनी कीर्त खूप व्हड. दर ऐकल्याचे मागणे तो पूर्ण करता. आयिल्लीं संकश्टां तो पयस करता. लोक व्हडा संखेन जात्रेक येतात आनी फुलां, फळां देवाक अर्पण करतात. लोक आंगवणी करतात. जें जाय तें मागतात. त्यांच्यो मागण्यो देव बोडगेश्वर पुराय करतलोच, हो लोकांचो विश्वास. जात्रे दिसा देवूळ फुलांनी तशेच लायटींनी सजयतात. येणारो जाणारो मन धादोस करून घरा परतता. देव बोडगेश्वर सगळ्यांच्यो इत्सा पूर्ण करु हेंच देवा लागीं मागणे.

शिल्पा लाड
8411007204