शेतां- भाटां वाटावपा खातीर आयआयटी आड आमचो लडो चालूच उरतलोः जोजफ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


सांगें. आयआयटीक विरोध करतात म्हणून सांग्यांचे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी आमकां चिड्डून उडोवपाचे कितलेय यत्न केले तरी आमची शेतां, भाटां आनी दोंगर वाटावपा खातीर आमचो लडो चालूच उरतलो अशें जोजफ फर्नांडीस हांणे सांग्यार घेतिल्ले एके पत्रकार परिशदेंत सांगलें. आमच्या हक्कां खातीर झुजपाचो आमकां अधिकार आसा. फुसके आरोप करून आमकां पुलिसां वरवीं भितर वडयलें म्हणून आमी तो सोडून दिवचे नात अशेंय तांणी स्पश्ट केलें.
आयटीआय आवाज उठयता म्हणून सुभाष फळदेसायाच्या सांगण्या वयल्यान सांगें पुलिसांनी वॉरंट नासतना म्हाका  उबारून व्हेलो असो आरोप तांणी केला. तांच्या वांगडा पत्रकार परिशदेक मिल्टन फर्नांडीस आनी फुलोमेना डिकॉस्ता आशिल्ली. सांग्यार सद्या लोकशाय काबार जावन हुकूमशाय चल्ल्या. राजकीय वजन वापरून आयआयटी विरोधकांचो दाबून उडोवपाचे यत्न चल्ल्यात. जाय तितल्यो पुलीस कागाळी कर, तुका आमी भियेनात, आमचो लडो चालूच उरतलो अशें सुभाष फळदेसायाक आमी सांगतात अशें फर्नांडीस हांणी उलोवन दाखयलें.
नंदा मापारी हिणे आपल्याक आयआयटी प्रकल्प हाडपाक सोदपी सुभाष फळदेसाया आड उलोवपाक जाय म्हणून सांगल्ल्यान तिचे कडेन आमी मायक दिलो. पोटतिडकेन ती उलयली. तिची चली बालवाडी शिक्षिका आसा. ताका लागून फळदेसाय तांच्या घरा गेलो आनी तिचेर चेंपण हाडून तिचें तोंड बंद केलें असो आरोप जोजेफ फर्नांडीसान पत्रकार परिशदेंत केलो.
शेतकारांची फकत देड लाख चौखण मीटर जमीन आसा अशें सुभाष फळदेसाय सांगता. तो सांगता ते सुवातेर 260 शेतकार आसात. ताचें कडेन 1-14 फॉर्म आसात. तांचे माड, काजू, शेतां आसात. उदक मेळना म्हणून वायंगण पीक घेनात अशें मिल्टन फर्नांडीस हांणे सांगलें. हक्का खातीर  झगडपी शेतकारां मदीं फूट घालपाचे कोणेय यत्न करचें न्हय अशेंय तांणे सांगलें.