शिवोलेचो बाबा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फक्त हिंदूच न्हय, तर बऱ्याच क्रिस्तांवांचोय फायव्ह पिलर्साक विरोध आसा. लावडस्पीकर लावन प्रार्थना म्हणिल्ल्यान आमचे प्रार्थनेक आडखळ येता, असो दावो करीत णव वर्सां पयलीं थंय निदर्शनांय जाल्लीं.

मनशाक जीण जगतना साबार फावटीं अपेस येता. ताचेर संकश्टां कोसळटात. मागीर मानसिक ताण- तणाव. कांय वेळार तर लोक अंधश्रद्धेकूय वेंग मारतात. सगल्यां खातीर ती अंधश्रद्धा आसली, तरी ताचे खातीर तो आशेचो निमणो किरण आसता. डुबनेवाले को तिनके का सहारा ही बहुत….. अशें म्हणटात. खास करून भलायकेच्या संकश्टा वेळार त्या मनशाक कितें करूं आनी कितें नाका अशें जाता. तो सगले उपाय करता. तातूंत देवस्पणूय आसता. खंयच्या तरी घाडी- बाबा कडेन वचप आनी तो सांगता तें करप. बोला फुलाक गांठ पडली जाल्यार मागीर तो संबंदीत बाबा रातयां लोकप्रीय जाता आनी थंय उबें जाता एक व्हडलें प्रस्थ. तांकां वाठारांतल्या पयशेवाल्यांचो, राजकी फुडाऱ्यांचो आशिर्वाद मेळ्ळो काय मागीर विचारपाक नाका. दोन दिसां पयलीं शिवोलेच्या फायव्ह पिलर्स संस्थेचे पास्टर डाॅमनीक डिसोझा हांकां अटक जाली. काल सांजवेळा तांकां जामीनूय मेळ्ळो. तांचेर धर्मांतर करतात, अशे साबार आरोप आसात. काल म्हापशें पुलिशेंत कागाळ करतकच तांकां अटक केली. तांची घरकान्न जोआन मास्कारेन्हासा आडूय गुन्यांव नोंद केला.
शिवोलेंतल्या सडयें वाठारांत डाॅमनीक हांची फायव्ह पिलर्स क्रिश्चियन चर्च आसा. बिलिव्हर्स म्हणटात तो होच पंथ खंय. फाटलीं 30-35 वर्सां शिवोले हे खातीर लोकप्रीय आसा. कारण थंय गेल्यार दुयेंसां ना जातात, असो लोकांचो भावार्थ. हे चर्चीचे व्हिडिओ आसात. थंय वचपी शेंकड्यांनी भक्त तकले वयर हात हालयत धर्मिक प्रार्थना म्हणटात. दुसरे एके कार्यवळींत धर्मगुरू भक्तांच्या कपलाक कितें तरी लायता आनी ते लायटीचो शाॅक लागिल्ले भशेन आड्डत, हातवारे करीत बेशुद्ध पडटात. हो हिप्नोटिझम, मास हिस्टेरियाचो एक प्रकार अशें अभ्यासकाचें म्हणणें. थंय वचपी चडशे हिंदू खंय. भेस हिंदूंचो आशिल्ल्यो कांय बायलो मराठींत बरयिल्लीं येशूचीं स्तोत्रां वाचतना पळोवंक मेळटात. तातूंत थंय वचून बरो जाल्लो दुयेंती आसल्यार तो हेरांक घेवन वताच. हे चर्चीचो तोंडी प्रचार खूब जाला. धर्मांतराचे प्रकार डाॅमनीक आनी तांचे वांगडी करतात, असो आरोप कागाळ करप्यांनी पुराव्यां सयत केला, अशें पुलीस म्हणटात. म्हणटकच फुडल्या कांय दिसांनी तांचे कारवायेक वेग येतलो अशें धरून चलुया.
गोंयांतल्या हिंदुत्वमोगी लोकांचो फायव्ह पिलर्स चर्चीक पयलीं सावन विरोध आशिल्लोच. तांच्या मतान शिवोलेच्या बाबान साबार हिंदूंचीं धर्मांतरां केल्यांत. न्यायालयांत हो दावो सिद्ध करपाक आतां सगल्यांक पुरावे दिवचे पडटले. तेवटेन आमी धर्मांतर करीनात. तर हिंदू लोक आपूण जावन आमचे कडेन येतात, असो फायव्ह पिलर्सचो दावो. थंय वचपी लोकांनी देवधर्म सोडला, दारांतली तुळस पसून काडल्या, अशें चर्चीचे विरोधक सांगतात.
फक्त हिंदूच न्हय, तर बऱ्याच क्रिस्तांवांचोय फायव्ह पिलर्साक विरोध आसा. लावडस्पीकर लावन प्रार्थना म्हणिल्ल्यान आमचे प्रार्थनेक आडखळ येता, असो दावो करीत णव वर्सां पयलीं थंय निदर्शनांय जाल्लीं. फायव्ह पिलर्स आतां फक्त शिवोले पुरती उरूंक ना. तर राज्यभरांत तांच्यो कार्यावळी जातात. त्योय लोकांचे गर्देंत. लावड स्पीकर लायिल्ल्यान हो आवाज सरभोंवतणी पावता. वास्तविक देवाक उलो मारतना लावडस्पीकराची गरज ना. सर्वोच्च न्यायालयान रातीं 10 ते सकाळीं 6 मेरेन व्हडलो आवाज करचो न्हय, असो आदेश काडला. (तो कोण पाळीनात ही गजाल वेगळी. ) ते प्रमाण मशिदीं वयले आनी देवळां वयले लावडस्पीकर काडल्यात. आतां फायव्ह पिलर्स चर्च कितें करता तें पळोवचें पडटलें.
धर्मांतर बंदी कायद्याचेर देश स्वतंत्र जायत सावन भासाभास चलता. संविधानान हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम आनी शीख हे धर्म मान्य केल्यात. तांकां आनी हेरांकूय प्रार्थना करपाक, त्या धर्माचें पालन करपाचें स्वातंत्र्य दिलां. कोणाक जाय जाल्यार धर्म बदलपाची मेकळीक आसा. मात अडचणींत आयिल्ल्या, गरीब, बेकार लोकांक हांयस दाखोवन तांचो धर्म बदलपाचे प्रकार घडल्यात म्हूण हिंदुत्वमोगी धर्मांतर बंदी कायदो हाडपाक सोदतात. देशांतल्या कांय राज्यांनी तो लागूय जाला. धर्म हो नाजूक प्रस्न. फट करून सुपारी फुटची, तशी कसल्याय कारणां वयल्यान हिंसा घडोवन हाडपाची शक्त तातूंत आसा, हें आमकां भारतीयांक वेगळें सांगपाक नाका. तेन्ना ते विशींचीं प्रकरणां सांबाळून
हाताळचीं पडटलीं.