शिवाजीराजे विद्यालयांत ‘क्षय मुक्त भारत’ जनजागृती कार्यावळीक बरो प्रतिसिाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: दिवचल म्हालांतल्या साळ पंचायत वाठारांतल्या खोलपेवाडी हांगच्या शिवाजीराजे माध्यमीक विद्यालयांत ’क्षय मुक्त भारत’ जनजागृती मोहीम आयोजीत केल्ली. 

    डॉक्टर समृद्धी प्रभूदेसाय हांणी, भारत देशाक क्षय मुक्त करपाची भारत व्यापी चळवळ केंद्र सरकारान सुरू केल्या. हातूंत आमी सगळीं वांटो घेवया. क्षय रोग वयर सरपाक लागला. डॉक्टराचो सल्लो घेवन वेळार वखदां घेवन जागृताय केल्यार ताका आमी मुळा सकट हुमटावपाक शकतात. प्रत्येकान आपलो वाडो, गांवांगांवांनी जागृताय घडोवन हाडपाक जाय अशें तिणें सांगलें. 

      खोलपेवाडीच्या शिवाजीराजे माध्यमीक विद्यालयांत क्षय मुक्त भारत जनजागृती कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. डॉक्टर समृद्धी प्रभुदेसाय हांणी सगळ्यांक क्षयमुक्त भारत मोहिमेंत वांटेकार जावपाचो सोपूत दिलो. हे कार्यावळींत शिवाजीराजे विद्यालयाचे शिक्षक आनी कर्मचार्‍यांनी वांटो घेतिल्लो. 

सकाळच्या सत्रात शिवाजीराजे विद्यालयांतल्या 12 ते 14 पिरायेच्या विद्यार्थ्यां खातीर कोरबेवॅक्स एक कोवीड प्रतिबंध लसीकरण मोहीम राबयली. 96 विद्यार्थ्यांनी हाचो लाव घेतलो. हे कार्यावळींत दिवचल हांगचे सामाजीक भलायकी केंद्र मुखेली डॉक्टर मेधा साळकार हांच्या आदेशा प्रमाण डॉक्टर समृद्धी प्रभुदेसाय, डॉक्टर निधी गांवकार (आयुष), सुलोचनी चंद्रोजी, परिचारिका प्रतिभा दूर्भाटकार, रोशन सावंत भाईप, अपूर्वा गवस, सुजाता गवस, शिवाजी म्हाळकार, दीक्षा आगारवाडेकार आनी लवू गवस हांणी हे लसीकरण मोहिमेंत वांटो घेवन ही कार्यावळ येसस्वी केली.