शिरशिरें – बोरी हांगा तणांत बिबट्या सयत 3 पिलां आयलीं दिसून

शिरशिरें - बोरी हांगा हेच सुवातेर पिलां सयत दिसून आयिल्लो बिबटो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचे हालचालीचेर लक्ष

फोंडें: शिरशिरें-बोरी हांगा शुक्रारा लक्ष्मण जोशी हांच्या घरा कुशीच्या तणांत बिबट्या सयत 3 पिलां दिसून आयलीं. रान खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी बिबट्याच्या हालचालीचेर लक्ष दवरून आसात. रातीं उसरां बिबटो पिलांक घेवन रानांत वचपाची शक्यताय कर्मचाऱ्यांनी उक्तायली.

लक्ष्मण जोशी हांणी आपल्या घराचे सकयले वटेन सुमार 100 मिटर अंतराचेर तण रोयलां. सकाळ, दनपार आनी सांजवेळा तण कापून गोरवांक घालपाचें काम लक्ष्मण जोशी करतात. फाटल्या तीन दिसां सावन लक्ष्मण जोशी हांच्या तणांत वेगळे तरेचो घाण वास येतालो. पूण शुक्रारा सकाळीं तण कापतना सुमार अर्द मिटराचेर तांकां बिबटो घुरत आशिल्ल्याचें आयकूंक आयलें.

हे संबंदीची म्हायती तांणी लागींच आशिल्ल्या सूर्यकांत गावडे हांकां दिली. सूर्यकांत गावडे हांणी तणाचे सुवातेर वचून पळोवणी केली, तेन्ना तांकां थंय 3 पिलां दिसून आयलीं. तांणी रोखडीच रान खात्याक म्हायती दिले उपरांत रान अधिकारी दीपक तांडेल आनी हेर कर्मचाऱ्यांनी वाठारांत येवन पळोवणी केली. बिबट्याची ल्हान पिलां आशिल्ल्यान रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक सांजवेळ मेरेन वाठारांत लक्ष दवरपा खातीर सज्ज दवरल्यात. रात जाले उपरांत बिबटो पिलांक घेवन रानांत वचपाची वाट पळयताले. तशेंच ड्रोणाच्या आदारान पिलां सयत तणांत बशिल्ल्या बिबट्याचो सोद घेतलो. पूण ड्रोणांतल्यान कांयच दिसून आयलें ना.

अदीक म्हायती दितना लक्ष्मण जोशी हांणी सुदैवान आपल्याचेर बिबट्यान हल्लो केलो ना. फक्त अर्दो मिटर अंतराचेर आपूण फाटल्या दोन दिसां सावन तणाची कापणी करतालों. पूण शुक्रारा बिबट्याचे कुशीक तणाची कापणी करीत आसतना बिबटो घुरत आशिल्ल्याचें आपणें आयकलें. उपरांत रान खात्याक म्हायती दिल्ल्याचें तांणी सांगलें.