शिरगांव जात्रेची तयारी पुराय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उपजिल्होधिकारीः बंदोबस्ता खातीर एक हजार पुलीस

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः लाखांनी भाविकांचें श्रद्धास्थान आशिल्ली शिरगांवची श्रीदेवी लयराईचे जात्रेक बिरेस्तारच्यान सुरवात जाता. पांच दीस चलपी ह्या उत्सवाक जावपी भाविकांची व्हड गर्दी लक्षांत घेवन प्रशासनान सगळी तयारी केल्या. लोकांचे सोयी खातीर आनी सुरक्षे खातीर येरादारी वेवस्था सुरळीत जावची हे खातीर 500 पुलीस, 150 येरादारी पुलीस तैनात केल्यात. भाविकांनी शिस्त पाळची, असो उलो उपजिल्होधिकारी दीपक वायंगणकार, आमदार पेमेंद्र शेट, निरिक्षक सुरज गांवस आनी देवस्थान अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी मारला.

गोंयांतली नामनेची शिरगांवची जात्रा अंदूं कोरोना काळाच्या दोन वर्सां उपरांत मनयतात. हे जात्रेक लाखांनी भावीक येतले. हेच फाटभुंयेचेर 4 मेक आमदार शेट, उपजिल्होधिकारी वायंगणकार आनी दिवचल पुलीस अधिक्षक सुरज गांवस, तशेंच देवस्थान अध्यक्ष गांवकार हांणी बंदोबस्ताची पळोवणी केली.

जात्रे दिसा फांतोडे सावन देवीच्या दर्शना खातीर भावीक येतात. पुराय गोंयांतले धोंड आनी भावीक जात्रेची उमळशीकेन वाट पळयतात. दोन वर्सां उपरांत जात्रा जातली, ताका लागून अंदूं हिसपा भायर गर्दी आसूं येता. हे खातीर भाविकांनी आपल्या वांगडा ल्हान भुरग्यांक वा जाण्ट्यां मनशांक घेवन येवचें न्हय. जात्रेक हिसपा भायर गर्दी जाता, ताका लागून दरेकल्यान स्वताची जतनाय घेवची, असो उलो उपजिल्होधिकारी वायंगणकार हांणी मारला.

जात्रेक येतना कसलीच मोलादीक वस्तू हाडची न्हय. तशेंच आपल्या वांगडा आशिल्ल्या ल्हान भुरग्यांची आनी सामानाची जतनाय घेवची. 500 गणभेसांतले पुलीस, 150 येरादारी पुलीस तशेंच साद्या भेसांतले विशेश पुलीस दळ असो सुमार एक हजार पुलिसांचो पंगड जात्रे खातीर तैनात केला, अशी म्हायती आमदार शेट हांणी दिली. जात्रा उमेदीन आनी भक्तीभावान मनोवचे खातीर भाविकांनी पुराय आदार करचो, अशें देवस्थान अध्यक्ष गांवकार हांणी मागलां.