शिरगांवांतल्या कौलोत्सवाक गर्दी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचलः शिरगांव हांगच्या देवी लईराईच्या 5 मेक जाल्ल्या होमखणा उपरांत चार दीस सुरू आशिल्ल्या कौलोत्सवाक भाविकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. सोमाराक ताचो समारोप जालो. कोरोनाक लागून फाटलीं दोन वर्सा कौलोत्सव जावपाक शकलो ना. ताका लागून अंदू भाविकांनी कौला खातीर गर्दी केल्ली.
बिरेस्तारा आनी शुक्राराक देवीन अग्निदिव्य केल्या उपरांत देवीचो कळस चव्हाटा हांगा दवोरिल्लो. थंयच्यान तो मानसवाडो शिरगांव हांगा व्हेलो आनी थंय कौल दिवपाक सुरवात केली. थंयच्यान थारायल्ले प्रमाण गांवांतल्या भाविकांच्या घऱांक कळसान भेट दिली. गांवांतल्या लोकांक कौल दिल्या उपरांत भायल्यान येवपी भाविकांक देवीचो कौल प्रसाद दिलो. सोमाराक रातीं  देवीचो कळस देवळांत हाडलो आनी पांच दिसांचे जात्रेची सांगता जाली.
आयताराक शिरगांवांत कौल प्रसादाक भाविकांनी केल्ले गर्देक लागून शिरगांवांतल्य रस्त्या वयल्यान चलपाक लेगीत मेळनाशिल्लें. ज्या घरांत कळस वतालो थंय गर्दी करपी भाविकांचेर नियंत्रण मेळोवपाक घरांतल्या लोकांक बरेच त्रास पडटाले.