शिक्षणीक ठकसेन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारान, खास करून पुलिसांनी हे प्रकार गंभीरपणान घेवंक जाय. ह्या गुन्यांवांत गैरवागणुकेचो थपको दवरून नोकरे वयल्यान काडून उडोवपाक मेळटा, अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. मात…

बोगस, बनावट प्रमाणपत्रां, दाखले, गुणपत्रिका करून आपलें सादोवन घेवपाचे प्रकार आमच्या देशांत हजार फावटी जाल्यात. तातूंतले बरेच उक्ताडार येवंक नात आसतले. गुगलाचेर ‘फेक एज्युकेशन सर्टिफिकेट’ सर्च केल्यार दोन हजारां वयर बातम्यो मेळटात. तातूंत देशभरांतलीं बोगस प्रमाणपत्रांचीं प्रकरणां वाचपाक मेळटात. ‘दुनिया झुकती है झुकानेवाला चाहिए’ हें हांगाय लागू जाता. बनावट प्रमाणपत्रां वा दाखले सादर करून कांय ठकसेनांनी नोकऱ्यो मेळयल्यात. तातूंतले कांय जाण निवृत्तूय जाल्यात. आमच्या गोंयांत हालींच एका पुलिसाचें प्रकरण भायर सरिल्लें. तें शिळें जाता थंय आसा, एका शिक्षकाचो कारनामो उक्तो जालो. गुन्यांव नोंद जावन चार वर्सां जालीं तरी सरकारी यंत्रणा कांयच कारवाय करीना, असो मडगांवच्या ह्या समाजसेवकाचो दावो. हातूंत राजकी फुडारी घुस्पल्यात, असो आरोपूय ताणें केला. सरकारान, खास करून पुलिसांनी हे प्रकार गंभीरपणान घेवंक जाय. ह्या गुन्यांवांत गैरवागणुकेचो थपको दवरून नोकरे वयल्यान काडून उडोवपाक मेळटा, अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. मात, ह्या गुन्यांवां खातीर चड ख्यास्त दिवंक ना. सादी कैद, चडांत चड तीन म्हयन्यां खातीर. अर्थांत गुन्यांव कितलो गंभीर आसा, हाचे वयल्यान ती वाडूंक शकता.
आमच्या गोंयांक तशे हे प्रकार नवे न्हय. बऱ्याच वर्सां पयलीं एका शिक्षणमंत्र्यान आपल्या पुतणयेचे धावेचे मार्क वाडयिल्ल्याचें प्रकरण गाजिल्लें. ‘मार्क स्कॅण्डल’ नांवान गाजिल्ल्या ह्या प्रकरणांतली गुणपत्रिका उपरांत फाटीं घेतिल्ली. विशेश म्हणल्यार गोंयांत फौजदारी गुन्यांव केल्ले लोकप्रतिनिधी भोवमतान परत- परत वेंचून आयल्यात!! हे गुणांचो फेरफार, बोगस प्रमाणपत्र बी करपाचे प्रकार घडल्यात ते सगलेच उक्ताडार येवंक नात. ‘धरलो तर चोर, ना तर साव’ अशी एक म्हण आसा. असले गुन्यांव पचिल्ले अशे कितलेशेच साव आसतले. देशांतल्या कांय राजकी फुडाऱ्यांनीय हीं कामां केल्यात. विद्यापीठांत संगणक येवचे पयलीं, अक्षराचे वेगवेगळे फाँट अस्तित्वात नाशिल्ले…. त्या काळांतलीं शिक्षणीक प्रमाणपत्रां पसून कांय फुडाऱ्यां कडेन आसात. शिक्षण मंत्रालय, युजीसी दरवर्सा बोगस म्हाविद्यालयांची वळेरीच जाहीर करता. तरीय विद्यापीठां किल्लुपाचे प्रकार थांबनात. ह्या गैरकारभारांत कोट्यांनी रुपयांची उलाढाल जाता. कॅपिटेशन फी दिवन शिकपी आसात, तशेच पयशे दिवन दाखले, गुणपत्रिका मेळोवपीय आसात. निमणे ‘पैसा फेको, तमाशा देखो’. हो रातदीस अभ्यास करून शिकपी गिरेस्त, गरीब, अर्थीक तांक नाशिल्ले हुशार विद्यार्थ्यांचेर अन्याय. गोंय विद्यापीठा कडेन संलग्न आसा काय ना, हें पळयनासतना जायते विद्यार्थी म्हारग फी दिवन वेगवेगळे कोर्स करतात आनी मागीर नोकरी दिवपी संबंदीत कंपनीन ‘हें प्रमाणपत्र चलना’ अशें सांगतकच स्वताच्याच नांवान बोटां मोडटात. तांणी पयलींच सगली चवकशी करून पावल उखलूंक फावो.
जानेवारी 2013 त मडगांवां तिगांक धरिल्ले, आॅगस्ट 2014 त अस्नोडें, नास्नोडें, म्हापशेंच्या तीग तरणाट्यांक धरिल्ले. ते धावी, बारावी, विद्यापीठाचीं पसून प्रमाणपत्रां दिताले. एके बायलेन पासपोर्ट करतना 14 वर्सां पयलींची धावेचीं बोगस गुणपत्रिका आनी बनावट लिव्हींग सर्टिफिकेट लायिल्ली खंय. पूण हें सिद्ध करपाक तपास यंत्रणेक अपेस आयलें आनी नोव्हेंबर 22 त ती निर्दोश सुटली. फक्त शिक्षणीक वा नोकरेच्या कामां खातीरुच न्हय, तर कंत्रांटां मेळोवपाक, जमनी विकपाक आनी हेर बऱ्याच कारणां खातीर बनावट कागदां करपाचे प्रकार घडल्यात, घडटात आनी हाचेय मुखार घडटले. तेन्ना सरकारी यंत्रणेन सादूर रावप गरजेचें. नोकरेच्या मुलाखती वेळार प्रत्येक आस्थापनान, कंपनीन, सरकारी खात्यान शिक्षणीक, राबितो आनी हेर सगल्यां दाखल्यांची फोटोप्रत घेवन ते खरे आसात काय बोगस तें तपासूंक धाडपाक जाय. ते खातीर रोजगार विनीमय केंद्रान वा पुलिशेन खास यंत्रणा निर्माण करची. सध्या कोण नोकरेक आसात, तांचेय पोरणें, नवे दाखले, प्रमाणपत्रां तपासून पळयल्यार बरीं. नवे ठकसेन मेळपाक शकतात. समाजांतल्या कांय घटकांनी समाजाचेरूच केल्लो हो अन्याय. तो पयस करप समाजाच्याच हातांत आसा!! फकत ठकसेनूच न्हय, तर तांच्या पापांत वांटेकार आशिल्ल्या चारसो बीस वाल्यांकूय ख्यास्त दिवची. हे वाल्या कोळ्याच्या घरचे लोक. तांकां जनाची लज ना ती नाच, मनाची पसून ना.