शिक्षक नाशिल्ले सांगेंचे मुळावे शाळेक आदार प्रेमानंद रेकडोचो

भुरग्यांक शिकयताना प्रेमानंद रेकडो. (संदीप मापारी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांगें: सांग्यार वालंकिनी कॉलनी नं. 1 तले मुळावे शाळेंत फाटल्या कितल्याश्याच दिसां सावन शिक्षक ना. हे शाळेंत थळावो तरणाटो प्रेमानंद रेकडो हो भुरग्यांक शिकयता. शिकोवपाची कसलीच लेखी परवानगी नासतना भागशिक्षण अधिकारी सीताराम नायक हांच्या एका उतराचेर भुरग्यांक शिकोवपाची जापसालदारकी तांणी घेतल्या. ताच्या ह्या वावराची पालकांनी कवतूक केलां.

सध्या सरकार कांय शाळांचें विलिनीकरण करपाक सोदता, कांय शाळांचें विलिनीकरणूय केलां. पूण हे शाळेंत 18 विद्यार्थी शिक्षण घेतात पूण तांकां शिकोवपाक शिक्षकूच ना, ही लजेची गजाल. आयज सगळ्या खात्यांनी गरज नासतनाय कर्मचाऱ्यांची फोगेर भरती करतात, पूण शिक्षण खात्यांत शिक्षकांची गरज आसा, तरी लेगीत तांची भरती करिनात. हाचो भुरग्यांच्या फुडाराचेर परिणाम जावं येता, अशें ह्या वाठारांतल्या पालकांचें म्हणणें आसा.

31 ऑगस्टाक हे शाळेचो शिक्षक निवृत्त जाले उपरांत तांचे सुवातेचेर एके शिक्षकेची नेमणूक केल्ली. तिणें फक्त आठ दीस भुरग्यांक शिकयले उपरांत परत ती आयलीच ना. ते उपरांत 6 सप्टेंबराक मंगेश गांवकार हांकां ऑर्डर काडली. तरीय तो अजून मेरेन शाळेंत येवंक ना. सध्या चडशे शिक्षक शारांनी शिकोवपाक पसंती दितात. शिक्षण खात्यान हाचेर लक्ष दिवचें. शिक्षण खातें जाची शिक्षण संचालक म्हूण नेमणूक करता त्या संचालकान शाळा तिगोवपा खातीर गोंयच्या शाळांचें सर्व्हेक्षण करप गरजेचें आसा. सांगेंच्या चडशा शाळांची वायट दशा जाल्या. हाका सरकारूच जापसालदार आसा, अशें पालक जानू शेळके हांणी प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें.

शिक्षण खात्यान ताकतिकेन हे शाळेंत शिक्षकाची नेमणूक करून विद्यार्थ्यांचो फुडार सुगूर करचो, अशी मागणी पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संतोष रेकडो हांणी केल्या.

आयज कितलेशेच दीस जालें, हे शाळेक शिक्षक ना. ताका लागून विद्यार्थ्यांक खूब त्रास जातात. भुरग्यांचें शिक्षणीक लुकसाण जावचें न्हय, हे खातीर गांवच्या लोकांनी प्रेमानंद रेकडो हांकां भुरग्यांक शिकोवचे, अशी विनवणी केली. ही जापसालदारकी तांणी कसलीच अर्थीक अपेक्षा बिळगिनासतना आपणायल्या. ते खातीर तो तोखणायेक पात्र आसा. पटसंख्या उणी आसा म्हूण सरकार शाळांचें विलिनीकरण करता. पूण हे शाळेंत 18 विद्यार्थी शिक्षण घेवनूय शाळेक शिक्षक ना. जांची नेमणूक जाता ते हे शाळेंत येवपाचें टाळटात. हे शाळेची अशी अवस्थ जावपाक पुरायपणान सरकार, शिक्षण खातें आनी थळावे आमदार जापसालदार आसा, अशें पालक नवलो नातोशी हांणी प्रतिनिधीक सांगलें.

शाळा तिगोवपा खातीर जापसालदारकीः प्रेमानंद रेकडो

हे शाळेचो शिक्षक सेवानिवृत्त जाल्ल्यान विद्यार्थ्यांची अडचण जाली. गांवच्या लोकांनी भुरग्यांक शिकोवचें, अशी आपले कडेन विनवणी केली. शाळा बंद पडची न्हय, तशेंच विद्यार्थ्यांचें शिक्षणीक लुकसाण जावचें न्हय, हे खातीर आपणे ही जापसालदारकी भुजार घेतल्या. जर हे शाळेंत कोणूच येवपाक सोदिना जाल्यार आपूण हे शाळेंत नियमीत शिकोवपाक तयार आसा, अशें प्रेमानंद रेकडो हांणी सांगलें.

शिक्षकाचेर जातली कारवायः सीताराम नायक

शिक्षण खात्या कडेन सध्या शिक्षण उणें आसात. 31 ऑगस्टाक हे शाळेंतलो शिक्षक सेवानिवृत्त जाले उपरांत 6 सप्टेंबराक मंगेश गांवकार हांकां ऑर्डर काडिल्ली. पूण तो कसलीं ना कसलीं निमतां सांगून शाळेंच वचपाचें टाळटा. हे विशीं आपणें शिक्षण खात्याक कळयलां. खातें ताचेर फुडली कारवाय करतले, अशें भागशिक्षणाधिकारी सीताराम नायक हांणी कळयलां.