शाॅकाद ट्वीट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अॅलन मस्क हांणी ‘ट्विटर’ पयरूच ४४ अब्ज डाॅलरांक विकती घेतली. ट्विटराचेर दरदिसा सादारण ५० कोटी पोस्ट पडटात. अदमासान एक- देड अब्ज कमेंट येतात. भोवतेक जाण ट्विटर, फेसबुकाचेर आसात. व्हाॅटसअॅपूय तितलेंच लोकप्रीय आसा. देखून म्हायतीचें दिवप- घेवप आयज सहज, सोंपें जालां. राजकी, अर्थिक नदरेनूय तें बऱ्याच लोकांक फायदेशीर थारलां. ह्याच ट्विटराचेर काल एक वेगळें ट्वीट (खरें म्हणल्यार ट्विटाक दिल्ली जाप) व्हायरल जालें. तें म्हणल्यार गोंय वीज खात्याचें. तांच्या ट्विटर हॅण्डल हाताळपी व्यक्तीचें. दिसाळीं, खबरां चॅनलांनी तें रिट्वीट केल्ल्यान देश, विदेशांत लाखांनी लोकां मेरेन तें पावलें आनी ताचेर आरती-परती भासाभासूय जाली.
फाटल्या कांय दिसांनी सांज जाल्ली काय गडगड, वारो मारून आडवेळो पावस रकता. पयलें घडम घुडूम जालें काय लायट चल्ली. हालींच्या दिसांनी सगलेच लायटीचेर, तातूंत गर्मेचे दीस…. म्हणटकच वीज पुरवण बंद जाली काय सगलोच बोवाळ पडटा. वीज खातें काम करता. मात, बऱ्याच गांवांनी यंत्रणा, उपकरणां ‘बाबा आदम’ जमान्यातलीं आशिल्ल्यान वीज पुरवण जाग्यार घालता म्हणसर कळाव जाता. तरीय वीज खात्याचे कामगार घाम गळोवन काम करतात. पोरूं तौक्ते मोड येवन सगलें उध्वस्त जाल्लें, तेन्ना तांणी तोखणाय करी सारकें काम केलां. बार्देश म्हालांतले कांय गांव सोडल्यार तीन दिसां भितर तांणी वीज पुरवण जाग्यार घाल्ली. ह्या लायनमन आनी हेर कामगारांक अत्याधुनिक साधनां दिवपाची गरज आसा. कारण कांय वेळार तांचे कडेन गमबूट, हॅण्ड ग्लोवज, निसण पसून नासता.
लायट येवंक ना म्हूण बेजार जाल्ल्या एकल्यान लायट केन्ना येतली अशें ट्वीट केलें तेन्ना वीज खात्या वतीन जाप आयली, ‘म्हाकाय लायट ना. म्हजो मोबायल, लॅपटाॅप चार्ज करपाक लायट येना जाल्यार म्हजो आनी तुमचो संपर्क तुट्टलो.’ ताचेर ताणें ‘कितें’अशें म्हणलें. ‘तातूंत अजाप कसलें? हांवूय तुमचे सारकोच. हांव खात्याचो मनीस, ट्विटर हाताळटां. म्हजे खातीर वेगळी सेवा ना. यत्न करतात आमी वीज पुरवण जाग्यार घालपाची…’ अशी जाप मागीर त्या सरकारी ट्विटर एडमिनान दिली. लायट गेल्या, लोक काळखांत आसात आनी वीज खातें आमची फकांडां करता, अशें दिशिल्ल्यान कांय लोक हे जापेचेर तुटून पडले. ‘वीज (पाॅवर) खातेंच सांगता, आपले कडेन पाॅवर ना म्हूण….’ अश्या कमेंटा सयत ही जाप रिट्वीट जाली.
‘ब्ल्यू टीक’ मार्क आशिल्लें हें सरकाराचें अधिकृत ट्विटर खातें. तें हाताळटना संबंदीत कर्मचाऱ्यान आपूण सरकार, आपल्या खात्या वतीन जाप दितां वा पोस्ट घालतां हाचें भान दवरपाक जाय. ताचें तारतम्य बाळगूंक जाय. विसरभोळेपणा थंय उपकारना. ट्विट करपाचे उमेदीन आपूण स्वताच्या वैयक्तीक खात्या वयल्यानूच ट्विट करतां अशा थाटांत ताणें संबंदिताक जाप दिल्या. ही ताचीं घाळपणां म्हणपाचीं. वरिश्ठांनी ताका साद्या उतरांनी समज दिल्यार बरी. रातभर जागरण करून प्रामाणिकपणान वीज खात्याचें ट्विटर हॅण्डल चलोवपी हे व्यक्तीचें काम तशें तुस्त करपा सारकें. खंय लायट गेल्या, कितल्या वरांनी ती दुरुस्त केली, कामगार खंय गेल्यात, नेमकें कितें जालां, ताची म्हायती वीज खातें ट्वीट करता. खंय आनी केन्ना लायट आसची ना, ताचीय तांणी म्हायती दिवची.
वीज खात्यान आतां उद्देजकां खातीर लायट उक्त्या बाजारांतल्या घेवपाची थारायल्या. सर्वसामान्य लोकांक विजे वांगडा आपालिपा खेळचें पडटा, तेंय फुडाराक बंद जातलें अशी आस्त. जमनी पोंदच्यान वीज केबल घालपाचें काम वेगान करूंक जाय. कांय शारां सोडल्यार हेर कडेन वायरी, सरयो हुमकळटना दिसतात. लायटीची पुरवण बंद जाता, ती चड करून ह्या खांब्यां वयल्या सरयो आनी आनी फ्युजांक लागून. जमनी पोंदच्या केबल गेले काय ही समस्या सोंपतली……आनी झाडां पडून वीज पुरवण बंद जावपाचें थांबतलें. सौर उर्जेचो वापरूय वाडपाक जाय. गोंयांत निवासी प्रकल्प वाडत आसात. ताका लागून फुडाराक येरादारी, कोयर, उदक आनी विजेच्योय समस्या वाडटल्यो. ताचेर सरकार विचार करून बेगीन कृती करतलें, तोच खरो ‘सुदिन’.