शांतीनगर-वरुणापुरी म्हामार्गा वयले दिवे दनपारां पेट्टात, मध्यान रातीं बंद

दिसा उजवाडा पेटत आशिल्ले म्हामार्गा वयले दिवे.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: शांतीनगर ते वरुणापुरी मजगतच्या म्हामार्गा वयले दिवे दनपारां पेट्टात आनी मध्यान रातीं बंद जायत आशिल्ल्यान लोकांनी अजाप उक्तायलां. ह्या प्रकरणांत संबंदितांनी थंय योग्य टायमर योग्य रितीन लावचो अशी मागणी वाहनचालकांनी, नागरिकांनी केल्या.

ह्या म्हामार्गा वयल्यान दीस-रात वाहनांची येरादारी चालूच आसता. ताका लागून ह्या मार्गा वयले दिवे योग्य वेळांत लागूंक जाय. मजगतीं, फाटल्या कांय दिसां सावन हे दिवे रातच्या वेळार अचकीत बंद जातात. उपरांत दुसऱ्या दिसा दनपारां पेट्टात. ताका लागून मध्यान रातीं ते फांतोडेर हो म्हामार्ग काळखांत उरत आशिल्ल्यान वाहनचालकांची गैरसोय जाता.

वीज खातें आतां रस्त्या वयल्या दिव्याचें वीज बील लोकां कडल्यान घेता. लोकांच्या विजेच्या बिलांनी ह्या दिव्यांच्या बिला संबंदी कांय रक्कम वसूल करतात. ताका लागून वीज खात्यान हे रस्त्या वयले दिवे योग्य रितीन पेट्टले हाचे कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा.

मजगतीं, म्हामार्गा वयल्या दिव्यांची देखभाल कोण करता हे संबंदी कोणाकूच कल्पना ना.