व्हॅटाचो वाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्या म्हारगायेन मळब हुपलां. आयिल्लो दीस मुखार धुकलतना लोकांक मनस्ताप सोंसचो पडटा. हाची जाणीव केंद्र आनी राज्य सरकारांक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंधना वयलो म्हणल्यार पॅत्राॅल, डिझेला वयलो व्हॅट (व्हॅल्यू एडेड टॅक्स) उणो करपाचो उलो राज्यांक मारला. त्या वेळार तांणी व्हॅट उणो करूंक नाशिल्ल्या राज्यांचीं नांवांय घेतलीं. महाराष्ट्र, प. बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड आनी तामिळनाडू. अर्थांत भाजपाचें सरकार आशिल्ल्या सगल्या राज्यांनी इंधन सवाय भितर मेळटा अशें ना. ‘देशहिता खातीर स म्हयन्यां खातीर काय जायना, पूण व्हॅट उणो करपाक जाय. केंद्रान नोव्हेंबरांत इंधनाच्या दरा वयलो अबकारी कर देंवयला. हांव कोणाचेर टिका करीना, पूण कांय राज्यांक उलो मारतां. व्हॅट देवोवन लोकांक थाकाय दियात,’ अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हणलें. कोरोना दुयेंतीचो आंकडो वाडटा देखून मोदी हांणी सगल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यां वांगडा काल आॅनलायन बसका आयोजित केल्ली. तातूंत तांणी हें मत मांडलें. घडये वयल्या सात राज्यां सयत देशभरांत इंधनाचें मोल कमी जातलें, अशी आशेची कोमरी दरेकाच्या मनांत किल्लून आयल्या.
बसके उपरांत सगल्यांत पयलीं प्रतिक्रिया आयली, ती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हांची. ‘राज्यांतल्यान केंद्राक मेळपी प्रत्यक्ष कर आनी जीएसटी एकठांय केलो जाल्यार महाराष्ट्र देशांत पयल्या क्रमांकाचेर येता. मात आमकां अर्थीक बाबतींत सवती वागणूक मेळटा. आमकां 26 हजार 500 कोटी रुपया जीएसटीचें येणें अजून मेळपाचें आसा,’ अशें ठाकरे हांणी सांगलें. ‘राज्यांत सैमिक संकश्टां येतात, तेन्ना मागणी करूनय केंद्र सरकारान आमकां कांयच मजत करूंक ना. तौक्ते मोडा वेळा आमचे परस गुजराताक चड मजत दिली. केंद्र सरकारान सगल्या राज्यांक समान वागणूक दिवची,’ अशेंय तांणी मागलें.
प्रधानमंत्री मोदी हांणी इंधना वयलो व्हॅट उणो करपाचें आवाहन केलां, ताका देशांतल्या सगल्या राज्यांनी पाळो दिवपाक जाय. कारण इंधनाचो थेट संबंद सामान्य लोकां कडेन येता. देशांत मध्यमवर्गीयांचो आंकडो नेटान वाडत आसा. गोंया सारक्या राज्यांत, म्हानगरांनी, उपनगरांनी वाहनां भरून ओततात. आमच्या गोंयांत तर दरेकाच्या घरांत उण्योच तीन गाडयो. ही चैन न्हय, तर गरज! भौशीक वाहनां बदला स्वताचे गाडयेन प्रवास केल्यार वरभर तरी वेळ वाटावता. तातूंत बशी बेभरंवशाच्यो. कोरोना काळांत तर त्यो गायबूच जाल्यात. म्हणकच लोकांची सगली भिस्त स्वताच्या गाडयांचेर. मात इंधनाचें मोल वाडिल्ल्यान तांच्या बोल्साक खार पडटा. आंतरराष्ट्रीय बाजारांत तेलाच्या बॅरलाचें मोल वाडलें काय पॅत्राॅल, डिझेल म्हारग जाता. मात तें देवल्यार सवाय जायना. कांय जाणांचो युक्तीवाद 10 लाखांची गाडी घेवप्याक पॅत्राॅल परवडना? उरिल्ल्यांचें म्हणणें, गाडी ही एकदांच घेतात, पॅत्राॅल सद्दां घालचें पडटा. कितेंय आसलें तरी इंधन शक्य तितलें सवाय आसपाक जाय. डिझेल वाडत जाल्यार ताचो धपको जिणेगरजेच्या वस्तूंक बसता. म्हारगाय वाडटा. मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसताना तांणी कर उणे करून इंधनाचें मोल देंवयिल्ले. उणी जाल्ली कर येणावळ मागीर हेर कडल्यान भरून काडिल्ली. गोंयान केल्लो प्रयोग चालीक लावप हेर राज्यांक शक्य ना? प्रधानमंत्री मोदी हांणी स म्हयन्यां खातीर व्हॅट कमी करचो म्हणलां. मतदारांक आकर्शित करपाक सवलती, अनुदानाच्या रुपांत पंचखाद्य वांटप जाता, ताचेर नियंत्रण दवरल्यार व्हॅट स न्हय, वर्सभरा खातीर उणो करूं येता. उद्धव ठाकरे हांच्या मतान, ‘मुंबयंत एक लीटर डिझेलाचे 24 रुपया 38 पयशे केंद्राक वतात, तर 22 रुपया 37 पयशे राज्याक मेळटात. पॅत्राॅलाचे 31 रुपया 58 पयशे केंद्राक तर 32 रुपया 55 पयशे राज्याक. ताका लागून राज्याक लागून इंधनाचे दर वाडले म्हणप ही वस्तुस्थिती न्हय.’ ठाकरे उलयले आतां हेर मुख्यमंत्रीय उलयतले. मात हे वादावादींत भड्डटलो तो सामान्य भौस. येणावळी खातीर हेर मार्ग सोदून इंधन दरवाडीचेर राज्य आनी केंद्र, दोनूय सरकारांनी एकामेकाच्या समन्वयान बेगोबेग उपाय काडपाक जाय, इतलें मात खरें.