व्हाळशीच्या तळयेची पर्यटनाचे नदरेन उदरगत करतलेः दिवचल न्हंयेंत बोटींग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः व्हाळशी- दिवचल हांगच्या बारामाही प्रवाहीत आशिल्ल्या तळयेची पर्यटनाचे नदरेन उदरगत करतले तशेंच दिवचले न्हंयेचेर दोनूय पुलांचे मजगतीं आशिल्ल्या सेतू संगम रिव्हर फ्रंट प्रकल्पात पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर बोटींगची वेवस्था करतले. पर्यटन उदरगत म्हामंडळाचो अध्यक्ष आमदार गणेश गांवकार आनी दिवचलचो आमदा डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांणी ते नदरेन पळोवणी केली.
डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांणी केल्ले सूचोवणे प्रमाण गांवकार हांणी ही पळोवणी करपा खातीर दिवचल शाराक भेट दिली. ताणी दिवचल वाठारांतल्या इतिहासीक आनी पर्यटनाचे नदरेन उदरगत करपाक जाता अश्या थळांची म्हायती घेतली. डॉ शेट्ये आनी दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी नगरसेवकांनी ताकां आपापल्या प्रभागांतल्या वास्तूंची म्हायती दिली. सेतू संगमा कडेन पर्यटन नौका विहार करपाची वेवस्था करपाचो प्रस्ताव आदलो उपनगराध्यक्ष राजन कडकडे हांणी गांवकार हांका सादर केलो. दिवचल न्हंयेचेर गांवकारवाडो हांगा बंधारा घातला. ताला लागून उदक बरेतरेन भरून रावता. त्या उदकांत बोटिंगाची वेवस्था करपाचीं संकल्पना कडकडे हांणी मांडल्या.
ही संकल्पना गांवकार हांका आवडली मात ह्या बोटींग प्रकल्पा विशीं तज्ज्ञां कडल्यान अभ्यास जावपाची गरज आसा. ते खातीर ते दिवचले येवून अभ्यास करून आराखडो तयार करतले ते उपरांत प्रकल्पाचें काम हांतां घेवपाक जाता अशें गांवकार हांणी सांगलें.
व्हाळशीचे तळयेची पर्यटनाचे नदरेन उदरगत करपाक बरो वाव आसा. ही उदरगत कशे तरेन करपाची हाचोय अभ्यास करतले अशें गांवकार हांणी सांगलें. दिवचले पर्यटक येवपाक लागतगीर तांचे खातीर हॉटलाची गरज पडटली. फुडाराक ताचो विचार करपाक जाता अशें तांणी सांगलें. दिवचल वाठाराक इतिहासीक दाजय आसा. उत्तर गोंयांतलें हें सांस्कृतीक शार आसा. पर्यटकांक हांगा पळोवपा सारकें खूब कितें आसा. ते खातीर गणेश गांवकार हांका वेगवेगळे प्रस्ताव सादर केल्यात. फुडाराक दिवचलचो पर्यटनाचे नदेरन उदरगत जाल्ली दिश्ठी पडटली अशें आमदार डॉ शेट्ये हांणी सांगलें.