व्यक्तीमत्व

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मनीस नांव कमयता आनी ताका ताचे अशें एक महत्व मेळटा, ताका व्यक्तीमत्व म्हटात. व्यक्तीमत्वाचे दोन बाजू आसतात. एक समाजान सतकर्मा करुंक वावर करता तर दूसरो कुसकेपणाचीं, त्रासांत घालपाचीं कामां करता . मनीस आपल्या स्वभाव गुणांनी आनी उतरांच्या गोडयेने आशीकुशीची मनशां  जोडीत आसता. जसो आपलो सभाव, जशें आपलें कार्य तसेच आपले महत्व वाडत वता. तुका पळोवपाचे जना मनांत एक स्थानूच वेगळें आसता. आमी जे मेरेन समाजांत कितें बरें काम करत रावतले  ते मेरेन आमकां सगले बरी उपाधी दितले. समाजकार्य हें बरेंच आसता. पळोवप्यांची नदर तीं कामां कशे पळयतात तशेच ते आसता. जर तर ते कार्य तूं करता तें जर कोणाचें वायट करपा सारकें आसा जाल्यार तुजें महत्व ते तागडेंत पडटा.

या जगान खूब तरेचे लोक वावुरतात. कोणाचे गूण सत्याची वाट धरून चलतात तर कांय लोक असत्य कर्मा करतात. कांय लोक एकदां बरें काम करता आनी हांवें केला हांवें केला अशे नानारे घालीत भोंवता. ताका आपणें म्हाकार्य केल्या सारकें दिसता जावंये . पूण अशें जाकत रावता ताका अर्थ आसना. हांगां तुका मेळिल्लें व्यक्तीमत्व तूं आपुणच  शेणयता  म्हळ्यार तुजें व्यक्तीमत्वाचो खंयचेंय तागडेंत आसपाव जाव शकता वा शकना.

एक मनीस असो आशिल्लो की तो आपल्या कडेन पयले फावट कितेंय मागूक आयल्यांक दितालो. दुसरे फावट मात फुड्यांत घेनाशिल्लो. पूण सदांच आयिल्ल्या गेल्ल्याक सांगतालो तो म्हजे कडेन मजत घेवंक आयिल्लो. ताचो बापूय अचकित दुयेंस पडटा. ताचे कडेन ताका बरो करपासारको दुडू नाशिल्लो. तो ह्या मनशा कडेन गेल्लो. तीच एक मजत ताणें ताका केल्ली. तेच तो परत परत सांगत भोंवतालो. हाका कितें अर्थ आशिल्लो?  ना . आतां तो ताचो स्वार्थ कसो जालो. ताका आपूण बरो मनीस अशें जगा मुखार मांडपाचो सोस आशिल्लो. पूण  एकदां केले आनी परत कांय करपाचें मनांत ना जाल्यार तुका महत्व कोण दितलो? जाय तशें महत्व कशेंच मेळचेंना. आपूण जर सदांच त्याच कार्यांत बुडत जाल्यार तुज्या कामांक वालोर आसता. त्या वालोराच्या कामाक तूं केन्नाच सोडिना. आपूण जसो कितें करतलो तसोच तुका मान प्राप्त जातलो.

तसोच तुजो सभाव वळखलो वतलो. मनीस आपलेपणान आपलीं कामां आपल्याक परवडटा तशीं करता. कितेंय करता  ताणें आपल्या हातांतल्यांन बरें  तेच घडटलें असोच तुजो कल आसता. तूं तसोच धडपडटा तें  स्पश्ट दिसत आसता. आमची जीवनशैली आमीं विविध कार्यांनी घडोवंक शकता. जितली मोग , माया, दया, करुणा, मदत समाजकार्य सारखे गूण तुज्यांत आसत तर तुजें एक अशें वेगळेंपण  लोकांच्या दोळ्यां मुखार उबे जाता. ते करपी  तूं एक व्यक्ती आसता तशे व्यक्तिमत्व तयार जाता.

समज तूं एक  शिक्षक पेशात आसा  तर तुजीं शिकोवणीची  पद्दत आनी भुरग्यांकडेन वागपाची पद्दत तेचबरोबर भुरग्यांक प्रोत्साहन दियत फुडें फुडें  धाडपाक  तूं करीत आशिल्ली धडपड.  तुजीं शैली  ती भुरगींच समाजांत सांगत भोंवता. तुजें  गुणगान करीत आसतात. वाटेर कोणूय मेळ्ळो तुजें नांव तांच्या  तोंडा पयलीं येता. हे तुजें अशे व्यक्तिमत्व ते  उदंड उडत आसता. तें मेळ्ळें  की आमी मात वाऱ्याचेर उडपाक लागतता. आमच्या सभावाच्या आनी  मजत कार्यान जें कितें आमी करता तें हांगाच दवरुन वतात.

चुकून हातांतल्यान एकदां कांय वायट घडटा तेच आमचें  व्यक्तिमत्व जग मांडू लागता. आमीं  एकदां जोडिल्लें आमचें नांव कायम राखून दवरपाक ठाम रावूंक जाय. आमचें नांव कमोवपाची धडपड चोर मार्गाची आसची न्हय. हांव दादागिरी करुन त्या जोरार व्यक्तिमत्व जोडपाक वता  खरें पूण तेन्ना तोंडार सगळेच तुका  बरो म्हणटात, फाटल्यान  मात तुका गाळयोय बी घातल्यो वता. असलें हें कसले  व्यक्तिमत्व  अशेंच मनांत आयल्याशिवाय रावचेंना.

व्यक्तिमत्व आयज कालची  कशी  ती  आमी पळयताच.  आमीं  जशे पळयतात तशेंच ते आमकां दिसता. राजकारणांत देंवले की पळयात आपलें नांव जोडपाक तांकां खूब करचें पडटा. कोण कसल्यो काणयो रचता हेंच कळना. तांचें व्यक्तिमत्व तर दोन बाजू घेवन आसता …नाव बी मेळटा आनि  काय मनासारकें जाले ना तर ताका बरें बरें  म्हणपी लेगीत  नांव दवरपाक कमी नासतात. आमी  कशेय आसुंदी आमचें  महत्त्व कितें तर ते जांचे कडे आमी कशे  वागता तशेंच लोकांक खबर आसता . कितें करता तें अशें करपाचें की  ताचे कायं अंश हांगाच व्वा व्वा व्वा!!! अशें म्हणपा सारकें आसचें.

एक शुद्ध बरो. मायाळू,दयाळू, मानेस्त, मोगाळ समाजसेवक, मजत करपी, नितळ मनाचो समाजकार्य करपी व्यक्ती म्हणून जगप खूब बरें . शुभकार्य वा कर्म  जो करता तांचे व्यक्तिमत्व वेगळेच आस्लता …विकत सगलें मेळना अशे म्हटले वता. पूण आता  व्यक्तिमत्व बीं विकत घेतात काय? असो प्रस्न मनांन येता …लोक जशें तुजे जिणेंतल्या कार्या वा कर्माक  महत्व दिता वा दियत तेच व्यक्तिमत्व.

-सोनाली पेडणेंकार

9823046779