वेवसायीक शुल्क ओटीएस येवजणेंतल्यान सरकाराक मेळटले 80 ते 90 कोटी: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-ओटीएस येवजणे खातीर 7 मार्च मेरेन मुजत

पणजी: वेवसायीक शुल्काची थकबाकी भरपा खातीर विक्रेते तशेंच हेर वेवसायिकां खातीर लागू केल्ल्या ओटीएस येवजणेंतल्यान सरकाराक 80 ते 90 कोटींची येणावळ येवपाची आस्त आसा. आतां मेरेन 10 हजारां परस उणी थकबाकी आशिल्ल्या 16,412 वेवसाययिकांनी येवजणेचो लाव घेतला. येवजणे खाला 48.5 कोटी रूपयांची रक्कम माफ जाल्या, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

ही येवजण 8 ऑक्टोबर 2023 दिसा सुरू जाल्ली. ही येवजण 7 मार्च 2024 मेरेन आसतली. चडांत चड वेवसायिकांनी येवजणेचो लाव घेवचो म्हूण वेवसायीक शुल्क खात्याच्या कार्यालयांनी हेल्प डेस्क सुरू केल्या. दनपारा अडेच ते पावणे स वरां मेरेन हे हेल्प डेस्क सुरू आसतले. तशेंच येवजणे खातीर पोर्टला वरवीं ऑनलायन अर्ज करपाची सुविधा आसा. अशे प्रकारची येवजण परत सुरू जावची ना. म्हूण इत्सुकांनी 7 मार्च 2024 पयलीं अर्ज करून येवजणेचो लाव घेवचो, अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां.

येवजणे खातीर खात्या कडेन सध्या 1,300 अर्ज आयल्यात. ह्या अर्जांचो विचार सुरू आसा.

जीएसटी लागू जावचे पयलीं म्हणल्यार 30 जून 2017 पयलीं ज्या उद्येजक वा वेवसायिकांनी वॅट फारीक करुंक ना, तांकां सवलत दिवपी ही येवजण आसा. 10 हजार रुपया मेरेन थकबाकी आशिल्ल्या वेवसायिकांक सरकारान स्वेच्छा दखल घेवन येवजणेचो लाव दिला. 16,412 लोकांक हाचो लाव जाला. हांचे खातीर 48.5 कोटी रुपया माफ जाल्या. थकबाकी फारीक केले उपरांत

जीएसटी लागू जावचे पयलीं लक्झरी, मनरिजवण, सीएसटी, विक्री शुल्क, वॅटची थकबाकी फारीक करपा खातीर ही येवजण आसा. ही येवजण 8 ऑक्टोबर 2023 दिसा सुरू जाल्ली.

जे विशीं कसलोच वाद ना (अनडिस्पुटेड ) तांकां शुल्कांत 20 टक्के आनी कळंतर, दंडांत 100 टक्के सवलत दिवपाची तजवीज आसा. जे विशीं वाद आसा (डिस्पुटेड) तांकां शुल्काच्या रकमेत 50 टक्के जाल्यार, कळंतर दंडाच्या रकमेत 100 टक्के सवलत मेळपाची तजवीज आसा. एनफोर्समेंट/जप्तीच्या केशीं खातीर दंडाच्या रकमेत 50 टक्के आनी कळंतरांत 100 टक्के सवलत दिवपाची तजवीज येवजणेंत आसा.